2023 YILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2023 – 01

 

Gündemin birinci maddesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/12/2022 tarihli ve 7517 sayılı teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden, Belediye Meclisi her yıl Ocak ayı toplantısında bir önceki yıl (2022) gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından, gizli oyla ve üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur,  hükmüne istinaden;

Denetim Komisyonunun 5 üyeden oluşması oylamaya sunulmuş ve 5 üyeden oluşması Meclisce kabul edilmiştir. Komisyona üye olarak Belediye Meclis Üyelerinden Mesut BOZKURT, Abdulkerim KAHLAR, Ummuhan ASLAN, Cengiz SAKLAR ve Ali Kemal BATMAN aday olarak teklif edildi.

Denetim Komisyonu’na üye seçimi için gizli oylamaya geçilmiş olup; yapılan gizli oylamanın açık tasnifinde Mesut BOZKURT(12 Oy), Abdulkerim KAHLAR(12 Oy), Ummuhan ASLAN( 10 Oy), Cengiz SAKLAR(11 Oy) ve Ali Kemal BATMAN (12 Oy) aldıkları görüldü.

Meclis mevcudunun oybirliği ile süresi 1 yıllığına Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiklerine karar verildi

 

 KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2023 – 02

Gündemin ikinci maddesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/12/2022 tarihli 7518 sayılı teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye Meclisi her yıl 1 ay tatil kararı alabilir” hükmü yer almaktadır. Buna göre 2023 yılında bir aylık tatil zamanının tespiti hususunda Başkan 2023 Ağustos ayının Meclis Tatil ayı olmasını teklif etti.

Yapılan oylamada, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesine istinaden, 2023 yılı Ağustos ayının Belediye Meclisinin tatil ayı olarak belirlenmesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2023 – 03

Gündemin üçüncü maddesi Zabıta Müdürlüğünün 26/12/2022 tarih ve 7498 sayılı teklifi;

2023 yılı için Zabıta Hizmetlerinde görev yapan personele, 2023 yılı (k) cetveli ile belirlenen ‘Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti’ ödenmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51.maddesinde Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak 2023 yılı bütçe Kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla maktu tutar ödenir.’hükmü uyarınca ve esasları doğrultusunda Belediyemiz Zabıta Personeline 2023 yılında aylık Fazla Çalışma ücretinin en üst limitin ödenmesine meclis mevcudunun oybirliği karar verildi.

 

 KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2023 – 04

Gündemin dördüncü  maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 28.12.2022 tarih ve 7530 sayılı teklifi;

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden 2023 yılı içerisinde Tam
zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması planlanan, aşağıdaki tabloda dereceleri ve sınıfları
belirtilen kadroların maaşını Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün
2023 yılı Sözleşmeli personel maaşlarının taban ve tavan ücretleri hakkında yayınlanacak
genelge esas alınarak belirlenmesi amacıyla gerekli meclis kararının alınması teklifi;

 

     KADRO ADI     DERECE     TABAN ÜCRET   TAVAN ÜCRET
SAĞLIK TEKNİKERİ9
ŞEHİR PLANCISI8
TEKNİKER10
MÜHENDİS7
PEYZAJ MİMARI8
EKONOMİST8
TEKNİSYEN8
MÜHENDİS8
TEKNİKER9
VETERİNER8
EĞİTMEN7

 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2023 yılı sözleşmeli personel maaşlarının ekonomist hariç yayınlanacağı genelgede belirlenen ücret tabanı, ekonomist maaşının ücret tavanı üzerinden 01/01/2023 tarihinden geçerli maaşlarının ödenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2023 – 05

 Gündemin beşinci maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/12/2022 tarih ve 7484 sayılı teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanunu 15.maddesi Belediye yetkileri ve imtiyazları başlıklı h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21.maddesine istinaden ihdas yoluyla tescil edilen yerler ile,

Belediyemiz sınırları  içerisinde 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve yeni yapılacak olan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı gereği Belediyemize ait tek başına imar çapı alamayacak hisseli taşınmazların diğer hissedarlara satışı, tek başına imar çapı alamayacak nakıs durumdaki taşınmazların en yakın komşu parsel maliklerine satışı, ihdas işlemi sonrası oluşacak yeni parsellerin satışı, Belediyemize ait taşınmazların başka parseller ile trampa yapılmasına, imar planı gereği her türlü tevhit,yola, park alanına ve yeşil alana terk işlemi, ihdas ve tescil işlemi ve bunların komşu parsel maliklerine satışına ilişkin işlemlere ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18.Maddesine göre uygulama yapılmasına ilişkin işlemlere yönelik,

5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (h) bendi ve 18.maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 06/01/2023 – 06

KARARIN ÖZÜ: Çakallı Mahallesi 856 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı DeğişikliğiHk.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Belen Belediye Meclisinin 03.01.2023 tarihinde, gündemin 6. maddesinde görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; Hatay İli, Belen İlçesi, Çakallı Mahallesi856 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi sonucunda;

İlgili parsel Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2022 tarih ve 357 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Sanayi Alanı ve Zeytinlik Alan” olarak planlanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; Çakallı Mahallesi 856nolu parselin 47.083 m² alana sahip bölümü “Sanayi Alanı” olarak planlandığı tespit edilmiştir. Yapılaşma koşulları “Emsal: 1.20 ve Yençok: Teknolojinin Gerektirdiği Yükseklik” şeklindeverildiği tespit edilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyonumuzca, 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Üst Ölçekli Plan ve Plan Hükümlerine aykırı herhangi bir husus tespit edilmediğinden uygun mütalaa edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz.(İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler) 06/01/2023

 

İmar komisyon raporu meclis okundu. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/02/2023 – 07

KARARIN ÖZÜ: Sarımazı Mahallesi 607 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Belen Belediye Meclisinin 02.02.2023 tarihinde, gündemin 1. maddesinde görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; Hatay İli, Belen İlçesi, Sarımazı Mahallesi607 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi sonucunda;

Hatay İli, Belen İlçesi, Sarımazı Mahallesinde bulunan 607 ada 2 parselin batısından güney-kuzey yönünde 5 metrelik yaya yolu önerildiği, önerilen 5 metrelik yaya yolu ile mevcut imar planında güneyde ve kuzeyde yer alan 10 metrelik taşıt yolları ile bağlantısının yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu yaya yolunun planlanma gerekçesinin 607 ada 2 parsel ve parselin doğusunda bulunan parsellerle bağımsız imar adası oluşturulması olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyonumuzca, 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Üst Ölçekli Plan ve Plan Hükümlerine aykırı herhangi bir husus tespit edilmediğinden uygun mütalaa edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz.02/02/2023

İmar komisyon raporu meclis okundu. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 KARAR TARİH VE NO   : 03/02/2023 – 08

 KARARIN ÖZÜ: 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 2.4 Nolu Plan Hükmünün Değiştirilmesineİlişkin Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı DeğişikliğiHk.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Belen Belediye Meclisinin 02.02.2023 tarihinde, gündemin 2. maddesinde görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 2.4 noluPlanHükmünün Değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi sonucunda;

Belen İlçe merkezi ve yakın çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri arasında yer alan2.4 nolu maddesinde Plandaki alan kullanımı ve yapı nizamına göre, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde belirtilen parsel genişlik ve derinliklerini sağlamayan, bu planın onayından önce ifraz olmuş parsellerde, ön bahçesiz, yan ve arka çekme mesafelerini 3 metreye kadar belirlemeye Belen Belediyesi yetkilidir”denilmektedir. Söz konusu maddede yer alan ifraz olmuş ibaresinin kısıtlayıcı olduğu, ifraz işlemi dışında farklı yöntem ve uygulamalarla oluşmuş parselleri kapsamadığı tespit edilmiştir. 2.4 maddesinde yer alan “ifraz olmuş” ibaresinin “oluşmuş” olarak değiştirilmesi ile ifraz uygulaması görmüş parsellerin dışında da 2.4 maddenin uygulanabilmesini sağlamak amacıyla değişiklik yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyonumuzca, 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Üst Ölçekli Plan ve Plan Hükümlerine aykırı herhangi bir husus tespit edilmediğinden uygun mütalaa edilmiş, gerekli Meclis Kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz.02/02/2023

İmar komisyon raporu meclis okundu. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/02/2023 – 09

 KARARIN ÖZÜ: Geçiş Hakkı İş Süreçleri Teklifinin GörüşülmesiHk.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Plan Bütçe Komisyonumuz 02/02/2023 tarihinde saat 14:00 de Belediyemiz Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 02/02/2023 tarihli Meclis toplantısının 3.maddesiyle Komisyonumuza havale edilen 27/01/2023 tarih ve 7864 sayılı Bilgi İşlem Müdürlüğü yazısında,2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi gereğince 2023 yılı uygulanacak gelir tarifesinde ek olarak 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile Sabit ve Mobil Haberleşme altyapısı ve şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesine ilişkin Yönetmeliği esas alınarak gelir tarifesine eklenecek ücretler Komisyonumuzca incelenmiştir.Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda ekte yer alan ücretlerin 2023 Gelir tarifesine eklenmesi uygun mütalaa edilmiş, gerekli Meclis Kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz.02/02/2023

 

Plan Bütçe Komisyon raporu meclis okundu. Geçiş Hakkı İş Süreçleriile ilgili teklifin Plan Bütçe Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi

Ek: Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/02/2023 – 10

 KARARIN ÖZÜ: Gelir Tarifesi Revize Edilmesi Teklifinin GörüşülmesiHk.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Plan Bütçe Komisyonumuz 02/02/2023 tarihinde saat 14:00 de Belediyemiz Hizmet Binasında toplandı.Belediye Meclisinin 02/02/2023 tarihli Meclis toplantısının 4.maddesiyle Komisyonumuza havale edilen 27/01/2023 tarih ve 7864 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında,2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi gereğince 2023 yılı uygulanacak gelir tarifesinde aile cüzdanı ücretinin 500,00 TL olarak revize edilmesi talebi komisyonumuzca incelendi.

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda 2023 Yılı aile cüzdanı ücretinin 445,00 olduğu Belediyemiz 2023 Gelir tarifesinde 400,00 TL olarak karar alındığı görüldüğünden  aile cüzdanı ücretinin 500,00 TL olarak revize edilmesi uygun mütalaa edilmiş, gerekli Meclis Kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz.02/02/2023

Plan Bütçe Komisyon raporu meclis okundu. Gelir Tarifesi Revize Edilmesi ile ilgili teklifin Plan Bütçe Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 20/03/2023 – 11

KARARIN ÖZÜ: Gelir Tarifesi Revize Edilmesi Teklifinin GörüşülmesiHk.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Plan Bütçe Komisyonumuz 02/02/2023 tarihinde saat 14:00 de Belediyemiz Hizmet Binasında toplandı.Belediye Meclisinin 02/02/2023 tarihli Meclis toplantısının 4.maddesiyle Komisyonumuza havale edilen 27/01/2023 tarih ve 7864 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında,2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi gereğince 2023 yılı uygulanacak gelir tarifesinde aile cüzdanı ücretinin 500,00 TL olarak revize edilmesi talebi komisyonumuzca incelendi.

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda 2023 Yılı aile cüzdanı ücretinin 445,00 olduğu Belediyemiz 2023 Gelir tarifesinde 400,00 TL olarak karar alındığı görüldüğünden  aile cüzdanı ücretinin 500,00 TL olarak revize edilmesi uygun mütalaa edilmiş, gerekli Meclis Kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz.02/02/2023

Plan Bütçe Komisyon raporu meclis okundu. Gelir Tarifesi Revize Edilmesi ile ilgili teklifin Plan Bütçe Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/04/2023 – 12

5393 Sayılı Belediye Kanunun 33/b maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince 1 yıl süre ile görev yapmak üzere meclis üyeleri arasından gizli oylama ile iki encümen üyesi seçimi;

Mehmet BERKER ve Şit MÜLAYİM encümen üyeliğine aday gösterilmiş olup, yapılan gizli oylamanın açık tasnifi sonucunda, Mehmet BERKER ve ŞitMÜLAYİM’in süresi bir yıllığına encümen üyesi seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/04/2023 – 13

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince görev süresi bir yılı geçmemek üzere meclis üyeleri arasından beş kişiden oluşacak Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi seçimine geçildi. Başkan tarafından Ali ALBAYRAK, Cengiz SAKLAR, Halil SAKLAR, Mehmet YİĞİT, Ali Kemal BATMAN önerildi.

Yapılan açık oylama sonucunda süresi bir yıllığına, plan ve bütçe komisyon üyeliğine Ali ALBAYRAK, Cengiz SAKLAR, Halil SAKLAR, Mehmet YİĞİT, Ali Kemal BATMAN seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/04/2023 – 14

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince görev süresi bir yılı geçmemek üzere meclis üyeleri arasından beş kişiden oluşacak İmar Komisyonu Üyesi seçimine geçildi. Başkan tarafından UmmuhanASLAN,  Abdulkerim KAHLAR, Ali ALBAYRAK,  Mehmet YİĞİT, Ali Kemal BATMAN önerildi.

Yapılan açık oylama sonucunda süresi bir yıllığına, imar komisyon üyeliğine UmmuhanASLAN,  Abdulkerim KAHLAR, Ali ALBAYRAK,  Mehmet YİĞİT, Ali Kemal BATMAN’ın  seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/04/2023 – 15

5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince hazırlanan Belediye Başkanının 2022 Yılı (01.01.2022 – 31.12.2022) Faaliyet Raporu okundu. (2022 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.) Faaliyet Raporu Meclise okundu.

Meclis 1.Başkan Vekili Abdulkerim KAHLAR, 2022 Yılı Faaliyet Raporunu meclisin açık oyuna sundu.

Yapılan açık oylana sonucunda 2022 Yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edilmiştir.

KARAR TARİH VE NO   : 03/05/2023 – 16

9 Nisan 2023tarih ve 32158 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca belediyemiz norm kadrosuna 1 adet Afet İşleri Müdürü kadrosu eklenmiştir. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapan kişilerin memur kadrolarına atanmaları sebebiyle kadro derece değişikliği ihtiyacı hasıl olmuştur.

Açıklanan sebeplerden ötürü mevcut norm kadromuzun yürürlükten kaldırılarak ekteki şekliyle yürürlüğe girmesi meclisin açık oyuna sunuldu. Meclis mevcudunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/05/2023 – 17

Belediyemizin içinde bulunduğu maddi yetersizlik nedeniyle maaş ve esnaf ödemeleri yapılırken iller bankası yoluyla gelen yasal payın ve Belediyemizin tahsil ettiği vergi resim ücret ve harçlardan biriken paranın yeterli olmaması durumunda Belediye Başkanımız İbrahim GÜL’e geri iade etmek kaydı ile borç almameclisin açık oyuna sunuldu. Meclis mevcudunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR TARİH VE NO   : 04/05/2023 – 18

KARARIN ÖZÜ:2022Mali Yılı İdari ve Kesin Hesap Cetvellerinin incelenmesi

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan Belediyemiz Encümenine 27.04.2023 tarih ve 7 sayılı Encümen kararı ile 2022 yılı   idare kesin hesabın onaylanması için Meclise sunulan Belediye Meclisinin 03.05.2023 tarihli ve 2. gündem maddesi   toplantısında komisyonumuzda havale edilen 2022 mali yılı idari ve kesin hesap cetvellerinin incelenmesinde.

 

2022yılı içerisinde herhangi bir ödenek üstü ve hatalı ödemenin yapılmadığı anlaşılmış olup   Yüce meclisin takdirlerine arz olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Komisyon raporu doğrultusunda, 2022 mali yılı idari ve kesin hesap cetvellerinin kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/06/2023 – 19

Gündemin birinci maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23/05/2023 tarihli ve 8303 sayılı teklifi;

09/04/2023 tarihli ve 32153 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca; norm kadromuza eklenen ve Mayıs 2023 Belediye Meclis toplantısında Afet İşleri Müdürlüğü’ kurulmuş olup, ekte sunulan Afet İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik taslağı hazırlanmış olup, meclisin bilgisine sunuldu.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Afet İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

Ek: Afet İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/06/2023 – 20

Gündemin ikinci maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 68.maddesinin d bendinde belirtilmiş olan ”Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar “büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır ” hükmüne ve aynı Kanunun e bendinde yazılı olan ”Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir ” hükmüne istinaden geçen yıl gerçekleşen gelirimizin 2022 yılı yeniden değerleme oranı artışı sonucunda bulunan rakam neticesinde; Belediyemizin cari harcamalarımız ve esnafa olan borçlarımızın ödenebilmesi için 3.000.000,00 TL (Üç Milyon) İller Bankası aracılığıyla kredi işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi adına Belediye Başkanı İbrahim GÜL’e borçlanma yetkisi verilmesi meclisin açık oyuna sunuldu. İller Bankası Anonim Şirketinden Belediyemizin cari harcamalarımız ve esnafa olan borçlarımızın ödenebilmesi için 3.000.000,00 TL (Üç Milyon) kredi alınmasına ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı İbrahim GÜL’e yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/09/2023 – 21

02.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7257 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında yapılan değişiklik ile“8) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yapı kayıt belgesi alan yapının bulunduğu bölgenin uygulama imar planı olmaması veya uygulama imar planı olmakla birlikte yolların imar mevzuatına uygun olarak açılmamış olması halinde; ilgili belediyenin meclis kararı alarak bu bölgelerde yapılacak şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase edilen kısmıyla ilgili tüm maliyetleri üstleneceğini taahhüt etmesi şartıyla, doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke yatırımı yapılabilir.” ibaresi eklenmiş ve böylelikle bu bölgelere şebeke yapımının önü açılmıştır.

Bu kapsamda Belen İlçesi İssume Mahallesi 127. Sokakta bulunan Gazi Abdurrahman Paşa İlkokulu’na gaz arzının sağlanabilmesi için;

  1. a) 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun Doğal Gaz Piyasa Faaliyetleri bölümünün 4. maddesinin 8) (Ek:25/11/2020-7257/7 mad.) bendi gereği; yapı kullanım izin belgesi, yapı ruhsatı veya yapı kayıt belgesi bulunan yapıların bulunduğu bölgeye, Aksa Çukurova Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak doğal gaz şebeke yatırımlarının, yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde, yatırımla ilgili tüm maliyetlerin Belediyemiz tarafından üstlenileceğinin,
  2. b) Deplase zorunluluğu gerektiğinde, gaz arzı sağlanan binalarda kesinti olmaması için öncelikli olarak hattın deplase edileceği yeni yol platformunun veya deplasenin mevcut yolda olması halinde ise yol kırmızı kotlarına uygun yol platformunun Belediyemiz tarafından yerinde oluşturulacağının,
  3. c)Doğal Gaz dağıtım hattının geçeceği fiili yolda karşılaşılması muhtemel olan, hattın kaldırılması, kullanımının kısıtlanması veya durdurulması gibi bir ihtilaf halinde, ihtilafın belediyemiz tarafından giderileceğinin, ihtilaf nedeniyle oluşacak her türlü zarar, tazminat ve giderlerin Belediyemiz tarafından karşılanacağının,
  4. d)Bölgede imar planı çalışmaları yapılırken, kesintisiz doğal gaz arzında aksaklık yaşanmaması, doğal gazın süreli veya süresiz durmasına sebebiyet verilmemesi için, doğal gaz hattının geçtiği ve geçeceği kadastral yolların imar yolu olarak korunacağının ve kadastral yolun imar planı gereği ihdas v.b. işlemlere konu edilmeyeceğinin,
  5. e)Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 187 sayılı Meclis Kararında “Belen İlçesi için İmar mevzuatı çerçevesinde genişliği 10 metre ve üzeri olan yolların ve bu yolların üzerindeki meydanların yapım, bakım ve onarım vs. görev, yetki ve sorumluluğu Hatay Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda olup, buna istinaden kamulaştırma işleminin Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağı, yola terk, parselasyon, 18.madde uygulaması gibi imar uygulamalarının Belediyemizce yapılarak, mevcut kadastral yolların imarlı yollar hale getirilmesi için acilen işlemlerin başlatılacağının, taahhüt edilmesi meclis mevcudunun oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 05/09/2023 – 22

01/09/2023 tarihli meclis toplantısında gündemin birinci maddesinde görüşülerek imar komisyonuna havale edilen;

KARARIN ÖZÜ:Hatay İli, Belen İlçesi, Atik Mahallesi 229 ada 6 nolu parselin batısında bulunan terkli alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Hatay İli, Belen İlçesi, Atik Mahallesinde bulunan 229 ada 6 parselin batısında yer alan park alanı olarak planlanan terkli alanın, 229 ada 6 nolu parselin imar yoluna cephe alabilmesi için 7 metrelik yaya yolu planlandığı tespit edilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyonumuzca, 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Üst Ölçekli Plan ve Plan Hükümlerine aykırı herhangi bir husus tespit edilmediğinden uygun mütalaa edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz.(İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler) 04/09/2023

İmar komisyon raporu meclis okundu. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 05/09/2023 – 23

01/09/2023 tarihli meclis toplantısında gündemin üçüncü maddesinde görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonuna havaleedilen;

KARARIN ÖZÜ: 2023 Mali Yılı Bütçesi hazırlanırken öngörülemeyen fakat 2023 Yılı Mali Yılında ihtiyaç duyulan gider kalemlerinde ödenek yeterli gelmediğinden 40.000.000,00TL ek ödenek eklenmesi.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Mahalli İdareler Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliğinin 37.Maddesi gereğince,(1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. (2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabuledildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. (3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunmasızorunludur.denilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir kaynağı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ve İller Bankasından alınan hibe iller Bankası payı yoluyla finansman öngörülmüş olup;Bütçeye ihtiyaç olduğundan Ek Bütçe yapılması hasıl olmuş ve buna göre;

EK GİDER BÜTÇESİ:2023 yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması yapılan Birimlere göre Fonksiyonel kodlamasının 1.Düzey için ve Ekonomik kodlamasının 1.Düzeyi için Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 40.000.000,00 TL olarak Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Belediye Meclisinin onayına arz olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu)

Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmenliğinin 37.maddesine göre hazırlanan 2023 yılı Ek Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (b) bendine istinaden meclis mevcudunun oy birliği ile karar verildi.

Ek: Ek Bütçe Cetveli

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/10/2023 – 24

Gündemin ikinci maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/09/2023 tarihli ve 9348 sayılı  teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin d bendinde belirtilmiş olan ”Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır ” hükmüne ve aynı Kanunun e bendinde yazılı olan ”Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir ” hükmüne istinaden geçen yıl gerçekleşen gelirimizin 2022 yılı yeniden değerleme oranı artışı sonucunda bulunan rakam neticesinde; Belediyemizin cari harcamalarımız ve esnafa olan borçlarımızın ödenebilmesi için 10.000.000,00 TL (On Milyon) İller Bankasından kullanılmak üzere kredi işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi adına Belediye Başkanı İbrahim GÜL’ e borçlanma yetkisi verilmesine meclis mevcudunun oybirliği  ile karar verildi

KARAR TARİH VE NO   : 16/10/2023 – 25

03/10/2023 tarihli meclis toplantısında gündemin birinci maddesinde yer alan ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;

2024 Mali yılı 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Vergi Resim Harç Tarifesi incelenerek komisyonumuzca uygun mütalaa edilerek gerekli meclis kararının alınması için keyfiyeti meclise ait olup yüce meclise arz olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Belediyemizin 2024 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi madde madde okunarak meclisin oyuna sunuldu. Oybirliği ile 2024 Yılı Vergi Resim, Harç ve Ücret Tarifesinin kabulüne karar verildi

 

KARAR TARİH VE NO   : 16/10/2023 – 26

03/10/2023 tarihli meclis toplantısında gündemin üçüncü maddesinde yer alan ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;

TEKLİFİN ÖZÜ:Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.09.2023 Tarih ve 9349sayılı 2024 Mali Yılı Bütçe Taslağı hakkındaki teklifi 03.10.2023tarihinde yapılan Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilmiştir.

MÜDÜRLÜK TEKLİFİ :Belediyemizin 2023 Mali Yılı Bütçe taslağı 5393Sayılı Kanunun 61-62-63-64-65. Maddeleri ile 5018 Sayılı Kanunun 13.maddesinde belirtilen yasalar ile, ilgili tüzük ve yönetmelikler doğrusunda geliri giderine denk olarak hazırlanmıştır.

Ayrıca Bütçe tekliflerinin 2024-2025-2026 Dönemlerini kapsaması gerektiğinden  2024- 2025-2026  yıllarına ait  bütçeler geliri giderine denk olarak hazırlanmıştır.

2024-2026 dönemleri Bütçe Taslağı Belediye encümeninin 28/08/2023 tarih ve 30 sayılı kararı ile benimsenmiştir.

2024-2026 dönemleri Bütçe Taslağının Belediye Meclisinde görüşülerek bir karar ittihazı için yazımızın Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim.

 

SONUÇ   :

            Belen Belediye Başkanlığı’nın 2024 Mali Yılı Bütçesi Gelir – Gider Bütçesi uygun olarak Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ve eki kararname doğrultusunda madde madde 180.000.000,00 TL(YÜZSEKSENMİLYONTL)olarak Belen Belediye Meclisi’nin 2023/Ekim ayı toplantısının 16/10/2023  tarihli 2.birleşiminde mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

KARAR TARİH VE NO   : 01/11/2023 – 27

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68.maddesinin d bendinde belirtilmiş olan, ”Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. ” hükmüne ve aynı Kanunun e bendinde yazılı olan ”Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir. ” hükmüne istinaden geçen yıl gerçekleşen gelirimizin 2022 yılı yeniden değerleme oranı artışı sonucunda bulunan rakam neticesinde;

Belediyemizin cari harcamalarıve esnafa olan borçlarımızın ödenebilmesi için  02.06.2023 Tarih ve 20 sayılı Meclis Kararı ile 3.000.000,00TL (Üç MilyonTL),16.10.2023 Tarih ve 24 Sayılı Meclis Kararı ile 10.000.000,00TL (OnmilyonTL) İller Bankasından kullanılmak üzere kredi işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi adına Belediye Başkanı İbrahim GÜL’ e borçlanma yetkisi verilmişti.

Toplam 13.000.000,00TL (OnüçMilyonTL) olan borçlanma tutarına 7.000.000,00TL (YediMilyonTL) Ek borçlanma kararı alınarak toplamda 20.000.000,00TL (YirmiMilyonTL)kredi alınmasına ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi (d) bendi gereğince; Belediye Başkanı İbrahim GÜL’e yetki verilmesinemeclis mevcudunun oybirliği  ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 05/12/2023 – 28

01/12/2023 tarihli meclis toplantısında gündemin birinci maddesinde görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;

KARARIN ÖZÜ: 2023 Mali Yılı Bütçesi hazırlanırken öngörülemeyen fakat 2023 Yılı Mali Yılında ihtiyaç duyulan gider kalemlerinde ödenek yeterli gelmediğinden 20.000.000,00 TL ek ödenek eklenmesi.

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Mahalli İdareler Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliğinin 37.Maddesi gereğince, (1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. (2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. (3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur. denilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir kaynağı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ve İller Bankasından alınan hibe iller Bankası payı yoluyla finansman öngörülmüş olup; Bütçeye ihtiyaç olduğundan Ek Bütçe yapılması hasıl olmuş ve buna göre;

EK GİDER BÜTÇESİ: 2023 yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması yapılan Birimlere göre Fonksiyonel kodlamasının 1. Düzey için ve Ekonomik kodlamasının 1. Düzeyi için Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 20.000.000,00 TL olarak Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Belediye Meclisinin onayına arz olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu)

Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmenliğinin 37.maddesine göre hazırlanan 2023 yılı Ek Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (b) bendine istinaden meclis mevcudunun oy birliği ile karar verildi.

Ek: Ek Bütçe Cetveli

 

KARAR TARİH VE NO   : 05/12/2023 – 29

 

01/12/2023 tarihli meclis toplantısında gündemin ikinci maddesinde görüşülerek imar komisyonuna havale edilen;

KARARIN ÖZÜ:Bakras(Ötençay) Mahallesi781 ve782nolu Parsellereİlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar PlanıYapımı Hk.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Belen BelediyeMeclisinin 01.12.2023 tarihinde, gündemin 2.maddesinde görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; Hatay İli, Belen İlçesi, Bakras (Ötençay) Mahallesinde bulunan 781 ve 782 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi sonucunda;

İlgili parselHatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2023 tarih ve 213 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı” olarak planlanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda; 781 ve 782 nolu parsellerin 5213,6 m²alana sahip bölümü “Tarım ve HayvancılıkTesisi Alanı” olarak planlandığı tespit edilmiştir. Yapılaşma koşulları Emsal: 0.60 ve Yençok: 6.50 metreşeklinde önerilmiş olup, çekme mesafeleri taşıt yoluna bakan cephede 15 metre ve diğer cephelerden 10 metre verildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyonumuzca 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Üst Ölçekli Plan ve Plan Hükümlerine aykırı herhangi bir husus tespit edilmediğinden uygun mütalaa edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup,gereğini arz ederiz.(İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler)

İmar komisyon raporu meclis okundu. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.