2019 YILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 KARAR TARİH VE NO   : 02/01/2019 – 01

Gündemin birinci maddesinde yazılı; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden, Belediye Meclisi her yıl Ocak ayı toplantısında bir önceki yıl (2018) gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından, gizli oyla ve üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur,  hükmüne istinaden;

Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşması oylamaya sunulmuş ve 3 üyeden oluşması Meclisce kabul edilmiştir. Komisyona üye olarak Belediye Meclis Üyelerinden Alaiddin YÜZER, Halil POLAT ve Mehmet DEZER aday olarak gösterilmiştir.

Denetim Komisyonu’na üye seçimi için gizli oylamaya geçilmiş olup; yapılan gizli oylamanın açık tasnifinde; Alaiddin YÜZER 11 oy, Halil POLAT 12 oy, Abdulkadir ÖKSÜZ 1 oy, Mehmet DEZER ‘in 12 oy aldığı görüldü.

Denetim Komisyonu üyeliğine Halil POLAT, Alaiddin YÜZER ve Mehmet DEZER’in seçildiklerine oybirliği ile karar verildi

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/01/2019 – 02

Gündemin ikinci maddesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/12/2018 tarihli 214 sayılı teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye Meclisi her yıl 1 ay tatil kararı alabilir” hükmü yer almaktadır. Buna göre 2019 yılında bir aylık tatil zamanının tespiti hususunda Başkan 2019 Ağustos ayının Meclis Tatil ayı olmasını teklif etti.

Yapılan oylamada Mehmet ATAŞ ve Kemal KARA’nınred oylarına karşılık, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesine istinaden, 2019 yılı Ağustos ayının Belediye Meclisinin tatil ayı olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/01/2019 – 03

Gündemin  üçüncü  maddesi Zabıta Müdürlüğünün 17/12/2018 tarih ve 266 sayılı teklifi;

2019 yılı için Zabıta Hizmetlerinde görev yapan personele, 2019 yılı (k) cetveli ile belirlenen ‘Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti’ ödenmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51.maddesinde Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak 2019 yılı bütçe Kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla maktu tutar ödenir.’hükmü uyarınca ve esasları doğrultusunda Belediyemiz Zabıta Personeline 2019 yılında aylık Fazla Çalışma ücretinin en üst limitin ödenmesine meclisin oybirliği karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/01/2019 – 04

Gündemin dördüncü maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24/12/2018tarih ve 606 sayılı Sözleşmeli personel çalıştırılması teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden 2019 yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli olarak 3 Mühendis, 1 Şehir Plancısı, 2 Tekniker, 2 Ekonomist, 2 Teknisyen personelin Belediyemizde 01/01/2019 – 31/12/2019 döneminde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır.

2019 Yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli çalıştırılması planlanan 3 Mühendis, 1 Şehir Plancısı, 2 Tekniker, 2 Ekonomist, 2 Teknisyen personellerin maaşlarını, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2019 yılı sözleşmeli personel maaşlarının yayınlanacağı genelgede belirlenen ücret tabanı üzerinden 01/01/2019 tarihinden geçerli maaşlarının ödenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/02/2019 – 05

Gündemin birinci maddesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16/01/2019 tarih ve 27  sayılı;

Belediyemiz personellerinden 2019 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına katılmak isteyenler için norm kadromuzda boş bulunan 5 derecelik 2 adet şef kadrosunun iptal edilerek 3 derecelik şef kadrosunun ihdas edilmesi teklifi, meclisin açık oyuna sunuldu. Meclis mevcudunun oybirliği ile 2 adet 5 derecelik Şef kadrosunun iptal edilerek 3 derecelik Şef kadrosunun ihdas edilmesine karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/02/2019 – 06

Gündemin ikinci maddesinde yazılı; Hatay Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 23/01/2019 tarih ve 448455321-170.02(Belen)-E.324672 sayılı yazısı

Belen Soğukoluk, Çerçikaya, Şekere (Karapelit), İssume, Atik,  Bakras, Sarımazı, Derebahçe, Fatih, Halilbey, Cumhuriyet, Muhlisali Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre yapılacak olan güncelleme çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapmak üzere;

İstenilen kriterlere sahip, her mahalle muhtarlarından ayrı ayrı olarak istenilen 6’şar kişilik bilirkişi listelerine göre;

 

 1. a) Soğukoluk Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere,

 

 

 1. b) Çerçikaya Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere,

 

 

 1. c) Şekere (Karapelit) Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere

 

 

 1. d) İssume Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere

 

 

 1. e) Atik Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere

 

 

 1. f) Bakras Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere

 

 

 1. g) SarımazıMahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere

 

 1. h) Derebahçe Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere

 

 

ı)          Fatih Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere

 

 

 1. i) Halilbey Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere

 

 1. j) Cumhuriyet Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere,

 

 

 1. k) Muhlisali Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere,

 

Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik numaraları yazılı şahısların 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre yapılacak kadastro güncelleme çalışmalarında bilirkişilik yapmaları hususunda meclisin açık oyuna sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 06/03/2019 – 07

 

KARARIN ÖZÜ      :

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması  Yönergesi.

 

TEKLİF    :

İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü’nün 25/02/2019 tarihli ve 96 sayılı teklifi.

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 25/01/2019 tarihli ve 1501 sayılı enirleri ile 20/10/2018 tarih ve 30576 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 228 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla değiştirilen 6.maddesi uyarınca Belediyemize ilk defa veya naklen atanmak üzere çalıştırılması düşünülen personel ve belediye tarafından ya da ortaklığıyla yürütülen projelerde görev alan kritik öneme haiz personel ile ilgili yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinde ekte taslağı sunulan yönerge yazımız ekinde sunulmuştur.  Yönergenin kabulü için meclise havalesini arz ederim. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

 

 

BELEN BELEDİYESİ

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Belen Belediyesinde yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları hâlinde Devletin güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birim ve kısımları ile görevleri belirlemek, bu birim ve kısımlarda çalışacak personel ile Belen Belediyesine ilk defa veya yeniden atanacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge; Belen Belediyesinin gizlilik dereceleriyle ilgili birim, kısım ve görevlerin belirlenmesini ve bu birim ve kısımlarda görevlendirilecek personel için yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının esas ve usullerini, bunu yapacak mercileri, hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak gizlilik dereceli yerlerde çalışacak personeli ve Belen Belediyesi tarafından ya da ortaklığıyla yürütülen projelerde görev alan kritik öneme haiz personel ile Belediye bünyesinde ilk defa veya yeniden atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge; 12 Nisan 2000 tarihli ve 24018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede geçen:

 1. a) Belediye: Belen Belediyesini,
 2. b) Başkan: Belen Belediye Başkanını,
 3. c) Meclis: Belen Belediye Meclisini,

ç) Değerlendirme Komisyonu: Başkanın Görevlendireceği Başkan Yardımcısı Başkanlığında, İnsan Kaynakları Müdürü ve Yazı İşleri Müdüründen oluşan Komisyonu,

 1. d) Yönetmelik: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğini
 2. e) Birim: Belirli hizmet ve fonksiyonları bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari birimi,
 3. f) Birim Amiri: Birimin en üst düzeydeki yöneticisini,
 4. g) Gizlilik Dereceli Bilgi ve Belgeler: Belediyede yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğini, iç ve dış menfaatlerini, ulusal varlığını ve bütünlüğünü zarara uğratabilecek veya tehlikeye düşürebilecek mesaj, doküman, rapor, araç, gereç, tesis ve yerler hakkında kayıt edilmiş veya edilmemiş bilgi ve belgeleri,

ğ) Gizlilik Dereceli Birim ve Kısım: Gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin bulunduğu Belen Belediye Başkanlığı ile bağlı birimlerindeki makam sıralamasını ifade eder.

 

Gizlilik Derecesinin Sınıflandırılması

MADDE 5- Gizlilik dereceleri aşağıda belirtildiği şekilde dört sınıfa ayrılır.

 1. a) Çok gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize hayati bakımdan son derece büyük zararlar verecek, yabancı bir devlete faydalar sağlayacak ve güvenlik bakımından olağanüstü önemi haiz mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
 2. b) Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize ciddi şekilde zarar verecek, yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
 3. c) Özel: İzinsiz açıklandığı takdirde, Devletin menfaat ve prestijini haleldar edecek veya yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.

ç) Hizmete özel: Kapsadığı bilgi itibarıyla çok gizli, gizli veya özel gizlilik dereceleri ile korunması gerekmeyen fakat bilmesi gerekenlerden başkası tarafından bilinmesi istenmeyen mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.

 

Gizlilik Dereceli Birim ve Kısımlar ile Gizlilik Dereceleri

MADDE 6- Belen Belediyesinde gizlilik dereceli birim ve kısımlar ile bu birim ve kısımların gizlilik dereceleri bu yönerge ekli Tablo:1’de gösterilmiştir.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Güvenlik Soruşturması Yapılacak Personel, İlgili Makamlar,

 İzlenecek Yöntem ve Komisyon

 

Hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılacak Personel

MADDE 7-

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin A/8 fıkrası çerçevesinde, herhangi bir birim veya kısım ayrımı yapılmaksızın Belediyeye ilk defa ve yeniden atanacak tüm personele güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması zorunludur.
 • Bu yönergenin 6 ncı maddesinde belirtilen birimlerde çalıştırılmak üzere; başka bir kurumdan naklen atanacak personel, belediye bünyesinde gizlilik dereceli belirtilen birimlerde görev yapan veya görev yapacak personel ile Belediye tarafından ya da ortaklığıyla yürütülen projelerde görev alan kritik öneme haiz personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılır.

 

Belediyemizce Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yaptıracak Makamlar

MADDE 8- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile ilgili sekreterya İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülür.

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapacak Makamlar

MADDE 9- Belediyeye ilk defa veya yeniden atanacak personel ile gizlilik dereceli birim ve kısımlarında çalışan veya bu naklen atanmak üzere çalıştırılması düşünülen personel ve Belediye tarafından ya da ortaklığıyla yürütülen projelerde görev alan kritik öneme haiz personel ile ilgili yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Valilik aracılığı ile yaptırılır.

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Yenilenmesi

MADDE 10 – Gerekli görülen hâllerde; gizlilik dereceli birim ve kısımlarda çalıştırılan personel için Başkanlık Makamınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işleminin yenilenmesi istenebilir.

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşivi Araştırmasında İzlenecek Yöntem

MADDE 11- Belediyeye ilk defa veya yeniden atanacak personel ile gizlilik dereceli birim ve kısımlarında çalışan veya bu naklen atanmak üzere çalıştırılması düşünülen personel ve Belediye tarafından ya da ortaklığıyla yürütülen projelerde görev alan kritik öneme haiz personel hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında aşağıdaki yöntem izlenir.

Belediyeye ilk defa veya yeniden atanacak personel ile gizlilik dereceli birim ve kısımlarında çalışan veya bu naklen atanmak üzere çalıştırılması düşünülen personel ve Belediye tarafından ya da ortaklığıyla yürütülen projelerde görev alan kritik öneme haiz personel ile ilgili; 25.10.2018 tarih ve 30576 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekli formu doldurularak gönderilir.

 

Gizliliğe Uyma

MADDE 13- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının her evresinde kesinlikle gizliliğe uyulur. Soruşturma ve araştırma evre ve sonucu bilmesi gerekenlerden başkasına açıklanmaz.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Sorumluluk

MADDE 14- Belediyede atamaya yetkili amirler Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasını, bu Yönerge esaslarına göre yaptırmaktan sorumludurlar.

 

Değerlendirme

MADDE 15-

 • Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve sonucunu Başkanlık takdirine sunmak üzere, Başkan tarafından görevlendirilen Başkan Yardımcısının Başkanlığında, İnsan Kaynakları Eğitim Müdürü ve Yazı İşleri Müdüründen oluşan Değerlendirme Komisyonu kurulur. , İnsan Kaynakları Eğitim Müdürü ve Yazı İşleri Müdürü izinli veya görevli olması halinde vekilleri toplantıya katılır.
 • Değerlendirme komisyonun sekretaryasını İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yürütür.
 • Değerlendirme Komisyonunun çalışma tutanakları ve kararları gizlidir.

 

Yürürlük

MADDE 17- Bu Yönerge, Belen Belediye Meclisinin 06/03/2019 tarihli ve 07 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1– Daha önceki mevzuat hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılanlar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları geçerliliğini korur.

 

Yürütme

MADDE 18- Bu Yönerge hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

SONUÇ         :

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması  Yönergesi

ile ilgili teklifinin kabulüne Belen Belediye Meclisinin 2019 Mart ayı toplantısının 06/03/2019 tarihli 2.birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 07/04/2019 – 08

5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesinde “Belediye Meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden 5. gün Belediye Başkanı’nın Başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından gizli oyla Meclis birinci ve ikinci Başkan vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.” denilmektedir. Yine Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin, Başkan Vekilleri ve Katip Üyelerin seçimi başlıklı 19. Maddesinde “ Meclis, Mahalli İdareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından ve gizli oyla Meclis birinci ve ikinci Başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere en az dört katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.” denilmekte olup;

Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerine ilk iki yıl görev yapmak üzere AbdulkerimKAHLAR ve Mehmet ÇETİNKAYA teklif edildi.

Yapılan Gizli Oylamanın Açık Tasnifinde;

AbdulkerimKAHLAR’ın 16 oy, Mehmet ÇETİNKAYA’nın 15 oy aldığı görüldü. İlk iki yıl görev yapmak üzere AbdulkerimKAHLAR’ın Meclis Birinci Başkan Vekili, Mehmet ÇETİNKAYA’nın Meclis İkinci Başkan Vekili seçildiklerine, Belen Belediye Meclisi’nin 2019/Nisan Ayı Toplantısının 07/04/2019 Tarihli 1.Birleşiminde karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 07/04/2019 – 09

5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesinde “Belediye Meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden 5. gün Belediye Başkanı’nın Başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından gizli oyla Meclis birinci ve ikinci Başkan vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.” denilmektedir. Yine Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin, Başkan Vekilleri ve Katip Üyelerin seçimi başlıklı 19. Maddesinde “ Meclis, Mahalli İdareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından ve gizli oyla Meclis birinci ve ikinci Başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere en az dört katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.” denilmekte olup;

Belediye Meclis Başkanlık Divanına ilk iki yıl görev yapmak üzere Katip Üye Seçimi için; Belediye Meclis Üyeleri Ümmühan ASLAN, Ali ALBAYRAK asil üye olarak, Halil SAKLAR, Yakup ÖZTÜRK  yedek üye olarak teklif edildi.

Yapılan Gizli Oylamanın Açık Tasnifinde;

Meclis Başkanlık Divan Katipliği seçiminde 16 oy kullanılmış olup, 3 oyun geçersiz olduğu, Ümmühan ASLAN’ın 13 oy, Ali ALBAYRAK’ın 13 oy, Halil SAKLAR’ın 13 oy, Yakup ÖZTÜRK’ün 13 oy aldıkları görüldü.

Meclis Başkanlık Divan Katipliği’ne 5393 Sayılı Yasa’nın 19.maddesi gereğince ilk iki yıl  görev yapmak üzere Ümmühan ASLAN ve  Ali ALBAYRAK’ın Asil üye,  Halil SAKLAR ve Yakup ÖZTÜRK’ün yedek üye seçildiklerine, Belen Belediye Meclisi’nin 2019/Nisan Ayı Toplantısının 07/04/2019 Tarihli 1.Birleşiminde karar verildi.

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 07/04/2019 – 10

5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesinin (b) bendi gereğince Belediye Meclisi her yıl kendi üyeleri arasından 1 yıl için gizli oy ile seçeceği 2 üye, Mali Hizmetler Birim Amiri ve Belediye Başkanı’nın birim amirleri arasından seçeceği bir üye olmak üzere Belediye Başkanı’nın Başkanlığı’nda toplam 5 kişiden oluşur denilmekte olup, Belediye Encümeninde görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri Halil SAKLAR, Şit MÜLAYİM teklif edildi.

Yapılan Gizli Oylamanın Açık Tasnifinde;

Belediye Encümen Üyeliği seçiminde 16 oy kullanılmış olup, 3 oyun geçersiz olduğu Halil SAKLAR’ın 11 oy, Şit MÜLAYİM 13 oy aldıkları görüldü.

Belediye Encümen Üyeliğine 1 yıl görev yapmak üzere Şit MÜLAYİM ve Halil SAKLAR’ın seçildiklerine, Belen Belediye Meclisi’nin 2019/Nisan Ayı Toplantısının 07/04/2019 Tarihli 1.Birleşiminde karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 07/04/2019 – 11

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyeleri arasından en az 3, en fazla 5 kişiden oluşan ihtisas komisyonları 1 yıl süre ile görev yapmak üzere görevlendirilir. hükmü gereğince Plan ve Bütçe Komisyonun 5 kişiden oluşturulmasına karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapmak üzere, Meclis Üyeleri Şit MÜLAYİM, AbdulkerimKAHLAR, Mehmet BERKER, Ümmühan ASLAN, Ali Kemal BATMAN teklif edildi.

Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonunda 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Şit MÜLAYİM, AbdulkerimKAHLAR, Mehmet BERKER, Ümmühan ASLAN, Ali Kemal BATMAN’ın seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 07/04/2019 – 12

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyeleri arasından en az 3, en fazla 5 kişiden oluşan ihtisas komisyonları 1 yıl süre ile görev yapmak üzere görevlendirilir. hükmü gereğince, İmar Komisyonun 5 kişiden oluşturulmasına karar verildi.

İmar Komisyonunda görev yapmak üzere; Ali ALBAYRAK, Mesut BOZKURT, Yakup ÖZTÜRK, Ahmet GEBEŞ, Mehmet YİĞİT teklif edildi.

Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyonunda 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Ali ALBAYRAK, Mesut BOZKURT, Yakup ÖZTÜRK, Ahmet GEBEŞ, Mehmet YİĞİT’in  seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 07/04/2019 – 13

 

Tarihi Kentler Birliği, Yerel Yönetimler ile meslek ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek kentlerimizin tarihsel, kültürel ve doğal dokusunun korunmasını ve tanıtımını sağlamaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (o) bendinde, Belediye Meclisi “Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar verebilir” denilmekte olup, Tarihi Kentler Birliğinin 12/03/2019 tarihli yazılarına istinaden; 1 asil, 1 yedek üye seçimi için Ümmühan ASLAN ve Mesut BOZKURT teklif edildi.

Yapılan açık oylama sonucunda; Tarihi Kentler Birliği Meclisine Meclis Üyeleri Ümmühan ASLAN’ın Asil üye, Mesut BOZKURT’un yedek üye olarak seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 07/04/2019 – 14

23/09/1997 tarih ve 97/9992 Sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı ile kurulan ve Adana, Mersin,  Hatay ve Osmaniye Bölgelerinde hizmet veren; Büyükşehir İl ,İlçe ve belde belediyelerinin oluşturduğu Çukurova Belediyeler Birliği tüzüğünün 8.maddesi ve  21/03/2019 tarihli yazılarına istinaden, Belediyemizden 2 Asil ve 1 Yedek üye seçimi asil üye Ahmet GEBEŞ, Mehmet ÇETİNKAYA asil üye ve Şit MÜLAYİM yedek üye olarak teklif edildi.

Yapılan açık oylama sonucunda; Çukurova Belediyeler Birliğine Ahmet GEBEŞ ve Mehmet ÇETİNKAYA’nın asil üye, ŞitMÜLAYİM’in yedek üye olarak seçildiklerine karar verildi.

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 07/04/2019 – 15

İskenderun Körfez Katı Atık Birliğinin   29/03/2019 tarihli yazılarına istinaden; Birlik Tüzüğü gereğince Birlik Meclisine Belediyemiz meclis üyelerinden 1 asil, 1 yedek üye seçimi için Abdulkerim KAHLAR asil üye, Ali ALBAYRAK yedek üye olarak  teklif edildi.

Yapılan açık oylama sonucunda; İskenderun Körfez Katı Atık Birlik Meclisine AbdulkerimKAHLAR’ın asil üye, Ali ALBAYRAK’ın yedek üye olarak seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 07/04/2019 – 16

Belen Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığında görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerinden 3 Asil, 3 Yedek üye seçilmesi için Şit MÜLAYİM, Mehmet ÇETİNKAYA, Ahmet GEBEŞ Asil Üye, Mesut BOZKURT, Mehmet BERKER, Ümmühan ASLAN  yedek üye olarak  teklif edildi.

Yapılan açık oylama sonucunda; Belen Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinde görev yapmak üzere Şit MÜLAYİM, Mehmet ÇETİNKAYA, Ahmet GEBEŞ’in  Asil Üye, Mesut BOZKURT, Mehmet BERKER, Ümmühan ASLAN’ın yedek üye olarak seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 07/04/2019 – 17

3634 Sayılı Mili Müdafaa Mükellefiyeti Kanunun 8. maddesi uyarınca her il ve ilçe merkezinde oluşturulacak, Mili Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna, belediye tarafından bir üye,  Ticaret ve sanayi odası bulunmayan yerlerde belediyeden iki  üye seçileceği hükmü gereğince; Belediye Meclis Üyelerimiz arasından, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonunda 5 yıl süre ile görev almak üzere Belediye Meclisinden 2 üye seçilmesi için Halil SAKLAR, Abdullah ÖNDER olarak  teklif edildi.

Yapılan açık oylama sonucunda; Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonunda görev yapmak üzere Halil SAKLAR ve  AbdullahÖNDER’in seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 09/04/2019 – 18

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/03/2019 tarihli Sosyal Denge Tazminatı Tutarlarının Belirlenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi;

11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı resmin gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 22. Maddesinde 4688 sayılı kanunun 32. maddesi “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz.” hükmü uyarınca Belediyelerde Belediye Başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, karar verilir denilmektedir. Mahalli idareler genel seçimine kadar verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek, yetkili memur sendikası ile görüşme yapmak ve toplu sözleşme metnini imzalamak üzere Belediye Başkanı İbrahim GÜL’e  yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 09/04/2019 – 19

5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi gereğince, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış olan Belediye Başkanının 2018 Yılı (01.01.2018 – 31.12.2018) Faaliyet Raporu Meclise okundu. (2018 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.)

Yapılan açık oylama sonucunda 2018 Yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/05/2019 – 20

 

Gündemin üçüncü maddesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 25/04/2019 tarih ve 67 sayılı teklifi;

Belediyemiz Logosunun Belen İlçemize ait zengin tarihi ve kültürel birikimlerimizi daha iyi tanıtılması amacıyla yeniden tasarlanması gerekli hale gelmiştir.

Her alanda gelişen ilçemizin, vizyonuna olumlu katkılar sağlayacak olan Belen Belediye Logomuzun gerekli çalışmalar yapılarak, yenilenmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince çalışma yapılması meclisin oyuna sunuldu ve oybirliği ile Belen Belediyesi yeni logo çalışmalarının yapılmasına karar verildi.

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/05/2019 – 21

Müdürlük Teklifi: Mali Hizmetler Müdürlüğü 22.04.2019 tarih ve 148 sayılı Başkan Yardımcısı Maaşının Belirlenmesi

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu:

Komisyonumuza havale edilen 02.05.2019 tarihli Meclis Toplantısında gündemin birinci maddesi Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısı maaşının belirlenmesi;

5393  Sayılı Belediye kanunun Norm kadro ve Personel istihdamı başlıklı 49 uncu maddesinin 7 inci fıkrasında ise  Norm Kadrosunda Belediye Başkan Yardımcısı bulunan Belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalmaksızın Belediye Başkanı zorunlu gördüğü takdirden 50.000 e kadar olan belediyelerde 1 nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil,  ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır. Denilmektedir

Meclis Üyeleri arasından görevlendirilecek Başkan yardımcısına verilecek maaş  Plan ve Bütçe komisyonumuzca 5.000TL (Beşbin Türk Lirası) olması  yıllık memur katsayısına gelen zamdan faydalanması uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Takdirlerine Arz Olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne meclisin oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 07/05/2019 – 22

Müdürlük Teklifi: Mali Hizmetler Müdürlüğü 24.04.2019 tarih ve 149 sayılı 2018 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesap cetvellerinin onaylanması

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu:

Komisyonumuza havale edilen 02.05.2019 tarihli Meclis Toplantısında gündemin ikinci maddesi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan, Belediyemiz Encümeninin 15.04.2019 tarih ve 37 sayılı Encümen kararı ile uygun görülen 2018 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesap cetvellerinin onaylanması için yapılan incelemede;

2018 yılı içerisinde herhangi bir ödenek üstü ve hatalı ödemenin yapılmadığı anlaşılmış olup; Yüce Meclisin Takdirlerine Arz Olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne meclisin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 10/06/2019 – 23

KARARIN ÖZÜ      :

 

Şirket Personeli Disiplin Yönetmeliği

 

TEKLİF    :

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü’nün 23/05/2019 tarihli ve 238 sayılı teklifi.

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA; 696 Sayılı KHK uyarınca hizmet alımı yoluyla çalıştırılmakta iken Belediyemiz Şirketine geçişi yapılan personeller ile yine Belediye hizmetlerinde çalışma üzere Belediye şirketinde farklı usuller ile istihdam edilen şirket personelinin tabi olduğu kanunlar çerçevesinde yasaklanan eylemleri işlemesi halinde ne ceza alacakları ile cezayı vermeye yetkili makamları belirleyen ‘Belen Belediyesi Şirket Personeli Disiplin Yönetmeliği’ taslağı yazımız ekinde sunulmuştur.  Yönetmeliğin  kabulü için meclise havalesini arz ederim. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

 

 

BELEN BELEDİYESİ ŞİRKET PERSONELİ

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

AMAÇ

 

Madde 1         :Bu Yönetmelik, Belediye hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; Kanunların, Tüzüklerin, Yönetmeliklerin ve işverence tespit edilen usul ve prensiplerin emrettiği ödevleri yapmayanlara, uyulması zorunlu kıldığı hususları yerine getirmeyenlere, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre uygulanacak disiplin cezaları vermeye yetkili Disiplin Kurulunun kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü ile disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları, bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile disiplin cezalarının çeşitleri ve ceza uygulanacak fiil ve halleri düzenler.

 

KAPSAM

 

Madde 2         :Bu Yönetmelik 4857 sayılı İş Kanununa tabi, 696 sayılı KHK uyarınca Belen Belediyesi şirketlerine geçişleri sağlanan ve bu geçişlerden sonra Belediye hizmetlerinde çalışmak üzere şirketlerde doğrudan hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personeller hakkında uygulanır.

 

DAYANAK

 

Madde 3         : Bu Yönetmelik 4857 sayılı İş Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

 

Madde 4         : Bu Yönetmelikte geçen;

 1. İşveren : Belen Belediyesini,
 2. Şirket : Belen Belediyesinin sahip olduğu Belen Organizasyon Yapı Sanayi

Tic. Ltd. Şti. yi,

 1. Belediye : Belen Belediyesini,
 2. Kurum : Belen Belediyesini,
 3. Personel : Şirket bünyesinde Belediye hizmetlerinde çalışan işçiyi,
 4. İşyeri : Belen Belediyesi hizmet binası, garaj ve kademe amirliği bölgesini
 5. Disiplin Amiri: Personele Disiplin cezası vermeye yetkili kişiyi,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezaları, Disiplin Cezasının Verilmesinde Yetkili

Organlar ve Disiplin Kurulları

 

Disiplin Cezaları

Madde 5         : Belediye hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; Kanunların, Tüzüklerin, Yönetmeliklerin ve işverence tespit edilen usul ve prensiplerin emrettiği ödevleri yapmayanlara, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yerine getirmeyenlere, yasakladığı işleri yapanlara, eylemine uyan fiilinin niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin cezalarından biri verilir.

 1. Uyarma
 2. Kınama
 3. İhtar
 4. Ücret Kesilmesi
 5. İşten Çıkarma

Disiplin Cezalarının Verilmesinde Yetkili Organlar

Madde 6         : Disiplin Cezalarından;

 1. Uyarma Cezası : Birim müdürü veya üstü tarafından re’sen,
 2. Kınama Cezası : Birim müdürü veya üstü tarafından re’sen,
 3. İhtar : Disiplin Kurulunca Karar verilmesine müteakip Belediye

Başkanı tarafından,

 1. Ücret Kesilmesi : Disiplin Kurulunca Karar verilmesine müteakip Belediye

Başkanı veya şirket Müdürü tarafından,

 1. İşten Çıkarma : Disiplin Kurulunca Karar verilmesine müteakip Belediye

Başkanı tarafından,

Disiplin Kurulu

Madde 7         : Yönetmelik kapsamında çalıştırılan personelin disiplin kovuşturmasını yapmak üzere “Disiplin Kurulu” oluşturulur.

Disiplin Kurulunun Teşkili ve Kurul Toplantılarına Katılamayacak Olanlar

Madde 8         : Disiplin Kurulu Belediye Başkanının belirleyeceği Belediyeyi temsilen biri Disiplin Kurul Başkanı olmak üzere 2 kişi ve yine şirket bünyesinden Şirket Müdürü tarafından görevlendirilen 2 adet işçi temsilcilerinden teşekkül eden toplamda dört üyeden oluşur. Asil üye kadar da yedek üye belirlenir. Disiplin Kurulları; asıl üyelerin herhangi bir sebeple işyerinde bulunmaması halinde yedek üyelerle teşkil edilir. Kurulların Başkan ve Üyeleri kendilerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını yaptıkları personele ait işlerle ilgili Kurul toplantılarına katılamazlar.

 

Disiplin Kuruluna Sevk İşlemi

Madde 9         : Personelin Disiplin Kuruluna sevkine; ilgili ünite amirinin teklifi üzerine, Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Disiplin Kurulunun Çalışması ve Karar Vermesi

Madde 10       : Disiplin Kurulunun toplantı tarihini Kurul Başkanı tayin eder. Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik bulunması durumunda Kurul Başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Disiplin Kurulu, kendisine tevdi edilen işi yürürlükteki ivedi olarak ve öncelikle sonuçlandırmak zorundadır.

 

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

Cezaların Takdiri, Hafifletilmesi ve Ağırlaştırılması ile Diğer

Hususlar

 

Cezaların Takdiri

Madde 11       : Uyarma ve kınama cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarı ile benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezası verilebilir.

 

Zamanaşımı

Madde 12       : Bu Yönetmelikte sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

 1. a) Uyarma, Kınama, İhtar ve Ücret kesilmesi cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
 2. b) İşten çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet bir yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

 

Savunma Hakkı

Madde 13       : Personel hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili Disiplin Kurulunun altı iş gününü geçmemek üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

 

Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi

Madde 14       : Aynı olaydan dolayı personel hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez. Personelin Ceza Kanunlarına göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.

 

Uygulama

Madde 15       : Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

 

 

İtiraz

Madde 16       : Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, üst disiplin amirine veya Disiplin Kurullarına yapılabilir. İhtar, ücret kesimi ve işten çıkarma cezalarına karşı yargı yoluna başvurulabilir.

 

İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem

Madde 17       : Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren yedi gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar. İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

 

 

Disiplin Kurullarının Karar Usulü ve Personelin Hakkı

Madde 18       : Disiplin Kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler. Hakkında işten çıkarma cezası istenen personel, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

 

Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri

Madde 19       : Personelin Disiplin Amiri Birim Müdürü, Üst Disiplin Amiri ise Belediye Başkanıdır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Cezaları ile Her Bir Disiplin Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller

 

Uyarma Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiil ve Haller Madde 20        :

 

 • Üst, ast veya 3.şahıslara saygılı davranmamak.
 • Görevini kurallara göre uygun olarak yerine getirmemek.
 • Belediyede gerek diğer personellerle gerekse misafirlerle laubali davranışlar içerisine girmek.
 • Misafir ve diğer personeli rahatsız edici davranışlarda bulunmak.
 • Genel tasarruf tedbirlerine uymamak.
 • Belediye ve eklentilerinin tertip, temizlik ve düzenini bozmak.
 • Çalışma ortamını ve iş gereçlerini iş görmeye hazır halde, düzenli ve temiz tutmamak.
 • Belediye kurallarına uymaksızın veya ilgili kişiye bilgi vermeksizin ziyaretçi kabul etmek.
 • İşletme kurallarına uymaksızın duvarlara resim, takvim vb. asmak.
 • Belediye malzemesini (masa, sandalye, telefon vb.)hor kullanmak.
 • Logolu araçlarda, belediyede ve belediye dışınds belediyeyi temsil etmede olumsuzluğa neden olacak davranışlarda bulunmak.
 • Servis güzergahını değiştirmek, servisleri bekletmek veya bekletmeyi alışkanlık haline getirmek.
 • Şahsi durumlardaki değişiklikleri ilgililere zamanında bildirmemek.
 • Belediye tarafından verilen demirbaşları değiştirmek, temiz tutmamak, amacı dışında kullanmak.
 • Bir ay içinde görevine iki kez haber vermeksizin ya da izin almaksızın bir saate kadar geç gelmek.
 • Kendisine teslim edilen giriş kartı ve kimlik gibi belgeleri kaybetmek ve kaybettiğini 1 iş günü içinde bildirmemek.
 • Belediyede yetkilerini kullanırken personel arasında ayrım ve kayırma yapmak.
 • Belediyede yüksek sesle konuşmak.
 • İzin kağıdı olmadan belediyeyi terk etmek.
 • Disiplin suçunu gerektirecek bir davranışı görmesine rağmen bu davranışı bir üst amire bildirmemek.
 • Belediyede işbaşı, paydos ve yemek saatleri kanun hükümleri çerçevesinde idare tarafından tayin, tespit ve ifa edilir. Vardiya çalışmalarında da aynı koşullar devam eder.
 • Yazılı talimatlar aksine işin yapılmasını geciktirecek tarzda görüş bildirmek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden yetersiz, tehlike arz eden acil durumları ilk amirine, çalışan temsilcilerine ve/veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’na bildirmemek.
 • Olağanüstü bir durum haricinde, işyerinde olan herhangi bir iş kazasını ilk amirine, işyeri hekimliğine, çalışan temsilcilerine ve/veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’na bildirmemek.
 • İş kazası olduktan sonra derhal işyeri hekimliğine gitmemek, ilk tedaviyi yaptırmamak ve kazaya esas kayıtların tutulmasına yardımcı olmamak.
 • İş kazasından dolayı veya ani hastalık durumlarında çalışma saatleri içerisinde ilk yardımı yapacak yer muhakkak işyeri hekimliği birimidir.yetkisiz üçüncü kişiler tarafından ilk yardım yapılamaz.
 • Çalışanlar tarafından çalışmaları esnasında azami dikkati göstermemek.
 • Zemin ve geçitleri malzemeyle dolu ve kapalı hale getirmek, normal olan hareket alanını kısıtlamak. Teknik yönden geçerli olan konular ve durumlar dışında, geçitleri vasıtaların veya çalışanların iş güvenliği ve acil durumlarda çıkış olarak kullanılması için açık bulundurmamak.
 • Çalışanların belirlenmiş olan, dahili yön akışına uymaması. Özellikle gerekli işaretler ile işaretlenmiş veya yasaklanmış yerlerden geçmesi, durması ve/veya koşması.
 • İş saati başlangıcında ve bitiminde gidip gelirken giriş ve çıkışlarda koşmak, bağırmak ve/veya izdiham yaratmak.
 • Çalışanların iş mahallerini, tuvaletlerini ve işyeri alanlarını temiz tutmaması.
 • Çalışanlar ve çalışan temsilcileri tarafından işyerinde sağlık gözetiminin yerine getirilmesine ilişkin organizasyonlarında karar verme sürecinde yer almamak.
 • Belediyede çalıştığınız sürece kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif etmek ve araçları gelişi güzel yerlere bırakmak.
 • Cam,sac ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda çalışacağınız zaman ilk önce işyeri ilgili ve sorumlularından çatı merdiveni temin etmeden ve buralarda tam güvenlik sağlanmadan çalışmak.
 • Sigara içme yasağı olan bölgelerde sigara içmek, sigara izmaritlerinizi belirtilen alanlar dışına tam olarak söndüğünden emin olmadan atmak.
 • Ellerini ve iş elbiselerini benzin ve benzin gibi tutuşturucu maddelerle temizlemek.
 • Basınçlı hava ile elbise, ayakkabı vb. şekilde vücut temizliği yapmak.
 • Yürürken önüne bakmamak.
 • Takımları ve aparatları sıralı şekilde ve tertipli olarak yerlerine koymamak.
 • Düşmelerin önlenmesi için her türlü çalışma zeminini, temiz ve engelsiz olarak bulundurmamak.
 • Makine ve tezgah kullanımından sonra mesai saati bitiminde makine ve tezgah temizliğini yapmamak ve makinaları güç kapatma düğmesinden kapatmadan fişini çekmek.
 • İş gerekçesi nedeniyle yağlanmış veya yağ akıtan bir malzeme mevcutsa yağın zemine akmasına engel olamamak. Yağlanan yeri temizlemek.
 • İş gerektirmediği durumda basınçlı havayı kullanmak.
 • Elektrik pano veya tablosunun üzerine veya önüne malzeme koymak.
 • İp halatları, asitleri veya benzeri yıpratıcı malzemeleri bulunduğu yerde kullanmak.
 • İp halatlar kirliyse temizlememek, ıslaksa kurutmamak.
 • Herhangi bir yük el ile kaldırılacaksa, belden eğilerek ve dizden destek almadan yükü kaldırmak. Yükün elle nakliyesi esnasında bütün yükü vücut desteği ve kol yardımı kullanmadan çalışmak.
 • El arabalarını önden çekmek.
 • Kazı işlerinde yağış sırasında çalışmak (Yağış durduktan ve güvenlik tedbirleri alındıktan sonra çalışılmalıdır).
 • Islak elbise ile çalışmak.
 • Belediye içinde kurumsal kimlik imajına uymayacak şekilde kıyafet giymek.
 • Hiyerarşik sıraya uymayarak şikayet veya başvuruda bulunmak (Şikayet edilen kişi bir üst amir ise bu durumda şikayet edilen amirin üzerindeki üst amire şikayet edilir).
 • Amir veya üstlerinin göreve ait sorularına gereken süre içinde cevap vermemek, işbirliğinden kaçınmak veya konuşmamak suretiyle pasif direnişte bulunmak.
 • Üst amirlerce disiplin suçunu gerektiren suçun kendisine itilmesine rağmen konuyu usulüne ve süresine uygun şekilde Disiplin Kurulu’na bildirmemek.
 • Çalışanlar tarafından işyerinin ve özellikle kendi çalışma yerlerinin düzenli ve temiz tutulmaması.
 • İzin gününde ve mesai harici belediyede dolaşmak.
 • İzinsiz ve görevli olmadan misafir alanlarını kullanmak.

 

Kınama Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiil ve Haller Madde 21        :

 

 • Yöneticilerine, vatandaşlara veya çalışma arkadaşlarına karşı onur kırıcı davranışlarda bulunmak ve/veya kişiliklerine yönelik hakaret etmek.
 • Belediye ahengini bozacak şekilde arkadaşları ile geçimsizlik çıkarmak.
 • Çalışma arkadaşlarına karşı yersiz suçlamalarda bulunmak ve bunları ispatlayamamak.
 • Yönetimi altındaki çalışanın yönetim ve denetimine gereken dikkati göstermeyerek yolsuzluk yapılmasına elverişli bir ortamın doğmasına yol açmak.
 • İşyerince görevlendirilen haller hariç olmak üzere, işyeri yönetiminden yazılı izin almaksızın ve/veya işyeri ve çalışan arasında yapılmış özel sözleşmelerde belirtilen koşullar saklı kalmak üzere, izin süreci içinde veya dışında ücretli veya ücretsiz başka bir işte çalışmak veya görev yapmak, her türlü şirket, ticaret veya sanayi kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği veya denetçiliği yapmak.
 • Birlikte çalıştığı çalışanın suç sayılabilecek hal ve hareketlerini zamanında yöneticilerine bildirmekten kaçınmak.
 • Belediyeye ait defter, fatura vb. kayıt ve iş ile ilgili belgeleri kaydetmek veya kaybolmasına sebebiyet vermek.
 • Kullanılması veya muhafazası kendisine bırakılmış olan makine ve tesisata gerekli özeni göstermeyerek hasara uğratmak ve/veya kaybetmek.
 • Belediye tarafından kullanımına verilmiş her türlü şifreyi başkasına açıklamak, kullanımına izin vermek veya başkasına ait şifre kullanmak.
 • Kefalet haricinde boşanmak suretiyle kanuni takibe maruz kalmak.
 • Haysiyet kırıcı olmamak üzere işyerine giriş ve çıkışta yapılan üst baş aramalarına karşı koymak.
 • Çalışma saatlerinde başka işlerle meşgul olmak.
 • Bilgi sistemlerini amacı dışında kullanmak.
 • Çalışma ilişkilerini bozacak şekilde iş arkadaşları ile veya ast veya üst ve ilişkilerinde devamlı sorun yaşamak, iş ortamında diğer çalışanların kişilik ve haklarına saygı göstermemek.
 • Belediye ile ilgili bilgileri işverenden izin almadan üçüncü kişilere aktarmak, yayın organlarına bilgi, belge ve demeç vermek.
 • İşyerini temiz tutmamak, mevcut çöp kutuları dışında yerlere öteberi atmak.
 • Görevi olmadığı halde geçilmesi, girilmesi, oturulması yasaklanmış yerlere oturmak, geçmek.
 • Arıza yapılan bir makine veya benzeri aleti kendi başına tamire kalkışmak.
 • Çalışılan işin özelliğine göre verilmiş olan koruma malzemesi gözlük, eldiven gibi benzerlerini kullanmamak.
 • İstiflerin altında veya yanında oturmak.
 • Etrafa zarar verebilecek bir iş yaparken yanında kimse bulunup bulunmadığına dikkat etmek.
 • Görevli elektrikçilerin olmadığı halde elektrik tesisatını karıştırmak, herhangi bir elektrikçiye haber vermeden kendi kendine tamire kalkışmak.
 • Elektrik tesisatının veya elektrikli cihazların üstüne elbise veya öteberi asmak.
 • Bir emre dayanmadan elektrik kumanda tabloları civarına mal istiflemek.
 • Akımı kesmeden elektrik cihazlarını, tellerini, kablolarını, tamire ve tadilata kalkışmak.
 • Görevi olmadığı halde elektrik şalterlerini kullanmak.
 • Çalıştığı kısımda açıkça duyurulmuş olan işletme ve emniyet kurallarına uymamak.
 • İşyeri işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulunun koymuş olduğu kurallara uymamak.
 • Hareketli makine veya tezgahın üzerine merdiven veya benzeri şeyler dayayarak bir şeyler yapmaya çalışmak yahut bu durumda temizlik yapmak.
 • Yükleme boşaltma işlerinde dikkatsiz çalışmak, düzgün istif yapmamak.
 • Ellerini veya elbiselerini benzin gibi tehlikeli ve yanıcı kimyevi maddeler ile yıkamak, temizlemek.
 • İşyerindeki araç ve gereçlerle izinsiz olarak özel şeyler yapmak.
 • Arkadaşlarının alet edevatını saklamak ve onlardan habersiz kullanmak.
 • İstirahatli veya izinli olduğu sürece işyerine izinsiz olarak girmek, çalışmak.

Kınama Cezasının Sonuçları; Kınama cezası bir yıl süre ile terfi etmeyi engeller. Çalışan yıl içinde ödenen her türlü primden ve/veya ödenekten yoksun kalır ve kınama cezası, kişinin performans değerlendirilmesinde dikkate alınır.

 

İhtar Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiil ve Haller  Madde 22 :

 

 • Çalışma süresi dışında yetkililerin izni olmadan görevlilerden başkasını işyerinde bulundurmak.
 • Belediye sorumlu ve ilgilileri tarafından zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uymamak.
 • Şahsınıza verilen görevi size tarif edildiği şekilde yapmamak; kendi işinizden başka bir işe karışarak amirinizin verdiği emirlere uymamak.
 • Fotoğraf makinası ve video kayıt cihazı kullanmak. İzin almadan benzeri cihazlarla görüntü almak.
 • Çalışma saatleri içerisinde çalışma alanlarında işin gerektirdiği sebepler dışında cep telefonu kullanmak (oyun oynamak, internette keyfi olarak çeşitli sitelerde gezinmek, fotoğraf çekmek ve video kaydı yapmak) cep telefonu kullanılması gerektiren ihtiyaç durumlarında ilk amirine bilgi vermeden cep telefonu kullanmak.
 • İdari veya iş güvenliği yönünden tespit edilmiş olan iş araç ve gereçleri ile makinelerin yerlerini, işveren veya vekillerinin izni olmadan değiştirmek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yetkili olmayan kimselerin herhangi bir durumda ve konuda müdahalede bulunmaları.
 • Yetkili amirleri tarafından görevlendirilmedikçe, kendi esas işi sorumluluğu altında olmayan işlere karışmak veya yapmaya çalışmak.
 • Kapısında ‘GÖREVLİ OLMAYAN GİREMEZ’ yazısı bulunan ve idarece girilmesi yasaklanmış yerlere girmek.
 • Belediyede İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılan uyarı, ikaz ve işaretlere uymamak, işinin gereği olan kişisel koruyucuları kullanmamak.
 • Çalışanlar ve çalışan temsilcileri tarafından sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması için bu konuda hazırlanan talimat ve prosedürlere uymamak, işyeri sağlık biriminin ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun çalışmalarına destek sağlamamak, sağlık muayeneleri, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmamak ve gerektiğinde işbirliği yapmamak.
 • Belediyede İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınmış bulunan tedbirlere tam olarak uymamak.
 • Belediyenin muhtelif yerlerine çeşitli maksatlar için asılmış bulunan uyarı levhalarını tek tek okumamak ve bu levhalardaki uyarılara uymamak; levhaların yerlerini ilgili ve sorumluların bilgisi ve izni olmadan değiştirmek.
 • Belediyede ilan panolarında, işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını okumamak ve kurallara uymamak.
 • İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucu ekipmanları, örneğin; baret, düşüş engelleyici yüksekte çalışma emniyet kemeri, koruyucu işçi ayakkabısı/botu, koruyucu gözlük, vb. koruyucu ekipmanları devamlı olarak kullanmamak. Bu malzemelerin eksiltilmesi, kırılması veya kaybedilmesi halinde amirinize haber vermemek ve izin alarak depodan yenisini almamak. İşinizin gereği ve kendinizin can güvenliği için çok lüzumlu olan bu koruyucuları almadan işbaşı yapmak, çalışmak.
 • Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri iyi ve temiz bir şekilde kullanmamak, muhafaza etmemek.
 • Şahsınıza zimmet kaydı ile verilen kişisel koruyucu malzemeleri kaybetmemek için icabında depoya teslim etmemek.
 • Beraber çalıştığınız işçi arkadaşları ve işyerinde çalışan diğer işçileri kazaya uğratmayacak şekilde çalışmamak.
 • Belediyede çalıştığınız sürece sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıkları gelişi güzel atmak ve ortalıkta bulundurmak.
 • Tadilat süresince, betonarme merdiven ve sahanlıklarının boşluk taraflarına ahşaptan sağlam şekilde korkuluk yapmamak. Bu korkulukları esas korkuluk yapılmadan sökerek çalışmak.
 • Tadilatın ve işin yürütümü sırasında yapılan geçitlere sağlam şekilde korkuluk yapmamak ve bu korkulukları geçit sökülünceye kadar söküp çalışmak.
 • Tavan ve döşemelerdeki çeşitli maksatlar için bırakılan boşluk ve deliklere korkuluk yapmamak veya bu deliklerin geçici bir süre için uygun şekilde kapatmamak. Korkuluk veya kapakları işyeri ilgili ve sorumlularının haberi ve izni olmadan sökmek. Yapılan korkuluk ve geçici kapakların üzerine uyarı işaret ve yazılarını görünür şekilde yerleştirmemek.
 • Tadilatın kenarında boşluk veya delik civarında korkuluk veya kapak yok ise herhangi bir nedenle gezmek, bulunmak, oturmak ev yatmak. Bu türden güvensiz ve tehlikeli alanları amire bildirmemek.
 • Belediyede inşaat, montaj, bakım çalışması ve yükleme gibi faaliyetlerin yürütüldüğü alanlarda çalışan veya bulunan personel/taşeron/ziyaretçi tarafından cep telefonu kullanılması.
 • Belediyede yapmakta olduğunuz iş ile ilgili size verilen makine, alet ve teçhizatın dışında ihtiyaç duyacağınız ilave ekipmanları amirine haber vermemek. İhtiyaç duyulan ilave ekipmanları çalışma alanları içerisinden amirinin bilgisi dışında temin etmeye çalışmak.
 • Görevli olmadığı halde LPG, benzin, benzol, petrol, motorin, fueloil vb. yanıcı ve parlayıcı malzemelerin bulunduğu depo ve ikmal alanlarında bulunmak.
 • Yanıcı ve yakıcı madde dolu kapları taşırken devrilmesine, kırılmasına ve etrafa zarar vermesine sebep olacak şekilde dikkatsiz çalışmak ve taşımak.
 • Oksijen tüplerini çalışma alanlarında uygunsuz bulundurmak ve gerekli önlemlerini almamak.
 • Yüklü pozisyonda bulunan araçların, vinçlerin ve muhtemel çökme ve kaymanın olabileceği yerlerden geçirtmek ve durdurmak.
 • Yüksek dolapların veya yüksek malzemenin üzerine tırmanmak veya atlamak. Gerekiyorsa yüksek bir yere çıkmak için gerekli aparat (merdiven, sepetli araç vs.) kullanmamak.
 • Yüksek gerilimli elektrik nakledicilere, aparatlara ve elektrikle çalışan makinalara 5 metreden fazla yaklaşmak.
 • Basınçlı sıvı ya da gaz ile çalışan makinalarda içinde basınç kalmadığına tamamen emin olmasan herhangi bir makinayı veya cihazı açmak.
 • Kuvvetli rüzgar alan kısımlarda yetkili ve sorumluların izni ve haberi olmadan çalışmak.
 • Belediye içinde veya civarında bulunan havuz, su birikintisi, dere, nehir gibi yerlere girmek. İşyeri sahası içinde bu gibi yerlerde çalışmanız gerekiyorsa, belediye ilgili ve sorumlularının gerekli güvenlik tedbirlerini almasını beklemeden bu yerelere girmek ve/veya çalışmak.
 • Meydana gelen en ufak bir iş kazasını ve kaza/kayba ramak kala durumunu ilk amirinize, çalışan temsilcilerine ve İş Sağlığı ve Güvenliği sorumlularına haber vermemek.
 • Çalışanların, idare tarafından tespit edilmiş ve kullanılması hakkında karar verilmiş olan kişisel koruyucu malzemeleri yaptıkları iş gereğince kullanılması.
 • Çalışanların belirli yerlere asılmış veya konulmuş olan uyarı levhalarında belirtilen ikazlara uymaması.
 • Acil durumlar için hazırlanan plan ve talimatlar doğrultusunda hareket etmemek.
 • Belediye dahilinde muhtelif yangın tehlikeleri için yapılmış ikaz ve uyarılara riayet etmemek. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu yerlere açık ateş ve alevle yaklaşmak, kıvılcım çıkartan araç ve gereç kullanmak, bu yerlerde sigara içmek.
 • Çalışanların yangın önleme ve söndürme tedbirlerine riayet etmemesi ve yangın başlangıcını ilk amirine ve itfaiyeye bildirmemesi.
 • Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde sigara içmek, ateş yakmak, açık alevli cihaz kullanmak, kaynak yapmak.
 • Hasarlı elektrik kablosunu kullanmak ve/veya onarmaya çalışmak. Derhal hasarlı kablonun elektrik bağlantı fişini çekmemek veya sigortasını kapatmayarak sorumluya haber vermemek.
 • Oksijen kayıt (propan, bütan, asetilen) kaynağı veya kesme makinalarına ait hortum tertibatını ve bağlantı yerlerini işe başlamadan ve iş bitiminden sonra kontrol etmemek. Hasarlı hortumları onarmaya çalışmak ve amirine haber vermemek.
 • Sınai gazların bulunduğu taşınabilir basınçlı ekipmanların (LPG tüpü, Oksijen Tüpü, HB Karışım Gazları Tüpü gibi) kullanımında ve nakliyesinde belirtilen yazılı ve sözlü kurallara uymamak.
 • İşyerinde meydana gelen en küçük bir yangını derhal sorumlu ve ilgililerine haber vermemek veya verdirmemek.
 • Yağ, akaryakıt, boya veya organik tozlar gibi yangınlarda ve alçak gerilim elektrik tesislerindeki yangınlarda su kullanmak.
 • Parlayıcı sıvılar, yağlar veya boyalardan doğacak yangınlarda, içinde köpük, karbon tetraklorür, karbondioksit ve bikarbonat tozu veya diğer etkili maddeler bulunan yangın söndürme cihazlarını kullanmak.
 • Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda halokarbonlu, karbondioksitli veya benzeri etkili diğer tiplerde yangın söndürme cihazını kullanmak.
 • İskele kullanarak yapılan çalışmalarda tarafınıza yazılı ve sözlü olarak verilen emniyet tedbirlerine riayet etmemek.
 • Balkon ve buna benzer yerlerde sıva, boya ve buna benzer işler yapılacağı zaman harici iskelenin kurulmasını beklemeden çalışmak.
 • Çalışma zeminlerinde geçişi engelleyen malzeme ve malzeme artığı bulundurmak. Sıvı maddelerin zemin üzerine dökülerek zemini kaygan hale getirmesine izin vermek.
 • Emniyet kemeri ve diğer önlemlerin alınamadığı ve işçilerin diz çökerek veya çömelerek çalışmak zorunda oldukları çatı kenarlarına ara korkuluklar yapmadan çalışmak.
 • Düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlara, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinci çalıştıranlara ve kuyu, kanalizasyon, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara düşme tutucu aparatları bulunan halata bağlı paraşüt tipi emniyet kemeri kullandırılmadan çalıştırmak.
 • Çatı üzerindeki yoğun çalışma sırasında yuvarlanan veya kayan işçilerin düşmesini engellemek için korkuluk ve etek tahtalarının yapılmaması.
 • İşçilerin bellerindeki emniyet kemerlerinin kancalarını, can halatları üzerinde bulunan emniyet kilitlerine ve halat kavrama teçhizatlarına, eğer bunlar yoksa halat üzerindeki belli aralıklarla yapılan halat gözlerine takmaması.
 • Cam, sac ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda çatı merdiveni kullanılmaması ve buralarda tam güvenlik önlemleri alınmadan işçi çalıştırılması.
 • Yüksekte çalışma ile ilgili olan emniyet tedbirlerini almamak, emniyet kemeri ve ekipmanlarının kullanılması gereken yüksekte yapılan çalışmalarda bu ekipmanları kullanmamak.
 • 40-50 km/saat’in üzerindeki rüzgar hızlarında zeminin kaygan ve buzlu olması halinde yüksekte yapılan her türlü montaj, bakım ve onarım çalışmalarına devam etmek.
 • Standart metal el merdivenlerini kullanmamak. El merdivenlerini kullandıkları yerler, alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak şekilde yerleştirmemek. Korkuluklu sabit merdiven kullanmak.
 • Beton veya çelik sabit merdivenlerde yüzeyin kaydırma özelliğine ilave tedbirler almadan çalışmak.
 • Mevcut doküman sisteminde makinalar ile ilgi olarak yayımlanmış olan makine/tezgah kullanma talimatlarına uymamak.
 • Her türlü arıza ve aksamayı derhal sorumlu ve ilgililere haber vermemek.
 • Arızalı alet, cihaz, makine ve tezgahı bilerek kullanmak.
 • Çalışan makinaya el ile veya başka bir malzeme ile müdahale etmek. Makine çalışırken yağlamak ve/veya tamirat yapmak veya bakım işlemine girişmek.
 • Makine durdurulduktan sonra yapılacak yağlama, tamirat ve bakım sonucunda makinaya ait koruyucuları yerine takmamak. Koruyucuları olmayan makinayı çalıştırmak veya kullanmak. Makinanın çalıştırıldığı kısımdaki uyarı levhasına uymamak.
 • Zımba, nokta keski gibi el aletlerinin darbe nedeniyle baş kısımları deforme olmuş, şişmiş ise düzeltilmeden ve koruyucu gözlük takmadan kullanmak.
 • Matkap ile delinmesi icap eden parçaları tezgaha sabitlemeden çalışmak.
 • Tozun, talaşın vs. basınçlı hava ile temizlenme esnasında etrafta başka kimsenin bulunmasına dikkat etmemek. Şayet iş mecburiyeti nedeniyle başka kimse varsa basınçlı havayı o yöne doğru tutmamak. Bu işlem sırasında koruyucu gözlük kullanmamak.
 • İş bittikten sonra veya herhangi bir sebepten dolayı çalışan makine terk ediliyorsa makinayı durdurmamak ve elektrikli akımını kapatmamak.
 • Emniyet ve tedbir alınmadan elektrik ile ilgili çalışma yapmak. Yetkili olmayan kişiler tarafından elektrik ile ilgili tamir, bakım ve onarım yapmak.
 • Yüksek gerilim hatlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak, herhangi bir şekilde temas etmek.
 • Belediyenin muhtelif kısımlarında bulunan  enerji nakil  hattına  herhangi  bir  nedenle yaklaşmak ve dokunmak. Ayrıca bu hatalara demir, boru ve buna benzer malzemeleri yaklaştırmak ve dokundurmak.
 • Operatörlerin kaldırma makinalarında bir yük bulunduğu sürece makinanın başından ayrılmak.
 • Kaldırma, taşıma makine ve ekipmanlarının kullanımı veya bakımı esnasında tarafınıza verilen yazılı ve sözlü emniyet tedbirlerini uymamak.
 • Yük asansörü kullanımı ve bakımı ile ilgili olarak tarafınıza yazılı ve sözlü olarak verilen emniyet tedbirlerine uymamak.
 • Belediyede azami sürat olarak belirlenen 30 km’nin üzerinde araç kullanmak.
 • Araçları, gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan sürücüsüz bırakmak.
 • Şoför ve danışma elemanlarının görevlendirdikleri araçları en iyi şekilde korumamaları, temiz tutmamaları, günlük ve periyodik bakımlarını yapmamaları, arızalarını en kısa zamanda bildirmemeleri.
 • Şoför ve danışma elemanlarının trafik kural ve kaidelerine, ikaz ve işaretlere uymaması.
 • Şoför ve danışma elemanları tarafından araç günlük bakımlarının her gün göreve çıkmadan önce yapılmaması (günlük araç bakımdan aracın lastikleri, aküsü, yağı, suyu, fren aksamları, lamba ve farları, genel sızıntı kontrolü, temizliği, yangın tüpü kontrol edilerek araç ve iş makinası göreve çıkartılır).
 • Kazı sırasında elektrik kabloları, gaz boruları, su boruları veya su yolu kanalizasyon vb.tesisata rastlanması halinde kazı işlemlerini derhal durdurmamak, sorumlu ve ilgililere haber vermemek. Kazı sırasında zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hallerde derhal mevcut yerden uzaklaşmamak. Sorumlu ve ilgili şahıslar tarafından gerekli önlemler alınmadan kazı ve işlemlere devam etmek.
 • Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalışırken güvenlik kemeri ve sinyal iplerini kullanmadan çalışmak.
 • Su içinde yapılan çalışmalarda çizme kullanmadan çalışmak.
 • Kazı işleri ile ilgili yapılan çalışmalarda tarafınıza verilen yazılı ve sözlü emniyet kurallarına uymamak.
 • Dışarıda temin edilecek olan ya da işyerinde bulunan iş makinalarının hareket alanı içine girmek ve yaklaşmak.
 • Kalıp işleri ile ilgili çalışmalarda tarafınıza verilen yazılı ve sözlü emniyet kurallarına uymamak.
 • Belediyede iş başında şakalaşmak.

 

Ücret Kesinti Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiil ve Haller  Madde 23          :

 • Yetkililerce yapılacak kontrollere karşı çıkmak. (1 gün ücret kesintisi)
 • Çalışma saatlerine uymamak, mesaiye aynı hafta 2 kez geç gelmek, paydos saati gelmeden işini izinsiz olarak terk etmek. (2 günlük ücret kesintisi).
 • Belediyede izinsiz olarak özel işlerini yapmak veya yaptırmak. (Özel iş için yapılan her çalışma günü için 2 günlük ücret kesintisi)
 • Kasıtlı olarak iş durdurmak veya yavaşlatmak. (2 günlük ücret kesintisi)
 • Takım çalışmasına aykırı davranışlarda bulunmak, çalışma arkadaşları ile geçimsizlik yaşamak ve saygısız davranışlarda bulunmak. (2 günlük ücret kesintisi)
 • Belediyenin huzur ve çalışma düzenini bozmak, iş arkadaşlarına asılsız suçlama yöneltmek. (2 günlük ücret kesintisi)
 • Belediyeye ait malzemeleri izinsiz kullanmak veya kendisine kullanma izni verilmemiş malzemeyi habersiz kullanmak. (1 günlük ücret kesintisi)
 • Toplu olarak üstlerini ve amirlerini şikayet etmek. (3 günlük ücret kesintisi)
 • İzinsiz veya amiri tarafından kabul edilir özrü olmaksızın 24 saate kadar görevine geç gelmek. (2 günlük ücret kesintisi)
 • Devir ve teslim işlemlerini tamamlamadan izne ayrılmak. (1 günlük ücret kesintisi)
 • Görevi sırasında uyumak. (1 günlük ücret kesintisi)
 • Belediyeye ait yazılı belgeleri, malzeme ve gereçleri, iş  elbiselerini  kasıtlı olmaksızın kaybetmek, zarar vermek. (2 günlük ücret kesintisi)
 • Görev içinde amirlerine ve arkadaşlarına görevle ilgili konularda yalan söylemek, eksik bilgi vermek.( 2 günlük ücret kesintisi)
 • Amir veya üstlerine iletilmesi gereken bilgi veya belgeleri veya olayları, istihbaratı, ihmali zamanında iletmemek. Bu konudaki bilgilerin yazılı belgelerini kaybetmek.   (2 günlük ücret kesintisi)
 • Astları veya çalışan personelden borç para almak, hediye talep etmek ve almak. (3 günlük ücret kesintisi)
 • Aşırı harcamalarda bulunmak, borçlanmak ve bu nedenle icra takibi gibi olumsuzluğa neden olunarak Belen Belediyesi vizyonuna zarar vermek.( 3 günlük ücret kesintisi)
 • Özel durumu hakkında istenilen bilgi ve belgeleri vermemek, süresinde vermemek, yanlış vermek (mal beyanı, periyodik sabıka kaydı, doktor raporu vb.).                      (2 günlük ücret kesintisi)
 • Sorumluluğu dahilinde olmasa dahi başka bir personelin suç oluşturabilecek davranışlarını ilgililere bildirmemek. (2 günlük ücret kesintisi)
 • Belen Belediyesi ile iş ilişkisi bulunan kişilerden, misafirlerden borç para istemek, hediye talep etmek ya da yönetimin izni dışında eşya vb. hediye almak. (2 günlük ücret kesintisi)
 • Kendisine teslim edilmemiş olsa bile iş yerindeki malzeme, makine ve teçhizata, iş elbiselerine kasten veya yetki aşımı ile zarar vermek.(2günlükücretkesintisi)
 • Belediyede kendi görev alanında olmasa bile zarar verdiği veya vereceğini gördüğü, öğrendiği bir olayı, fiili veya davranışı en yakın amirine bildirmemek. (2günlükücretkesintisi)
 • Geçerli bir izni olduğuna ilişkin izin belgesi olmaksızın işyerinden erken ayrılmak ya da işyerine geç gelmek (1 günlük ücret kesintisi)
 • Şahsınıza zimmet kaydı ile verilen kişisel koruyucu malzemeleri kaybetmek yada iş bitiminde teslim etmemek(herbirkayıpeşyaiçin2günlükücretkesintisi)
 • Kablosuz/kabloluağkaynaklarınınşahsikazançvekaramacıilekullanılması.
 • Kablosuz / kablolu ağ kaynakları kullanarak, kütlesel eposta gönderilmesi (massmailing, mail bombing,spam)veüçüncüşahıslarıngöndermesineolanaksağlanması.
 • Kablosuz ağ bağlantısı kullanılarak servis veren (web hosting servisi, eposta servisi vb.) sunucu nitelikli bilgisayar bulundurulması yasaktır.
 • Belediye ağ kaynaklarının belediye dışından kullanılmasına sebep olabilecek yada belediye dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini belediye içindeymiş gibi tanıtmalarını   sağlayacak faaliyetlerde bulunulması. (Örn; proxy, relay, IP sharer,NAT vb.)
 • Kurum bilgisayarını ve ona ait donanımı dikkatli kullanmamak, herhangi bir sorun tespit ettiğinde Bilgi Teknolojileri Departmanı’na habervermemek.
 • Birayiçerisindeikikezyadabiryıliçerisinde3kezişgüvenliğikurallarınauymamak.(2günlükücret kesintisi)
 • Uyarı levhalarının yerlerini ilgili ve sorumluların haberi ve izni olmadan değiştirmek. Uyarı levhalarına zarar vermek, bu levhaların görüşe engel olacak şekilde önünü kapatmak ya da kapatılmasına engel olmamak. (2 günlük ücretkesintisi)
 • İşin gereği olarak verilen kişisel koruyucu ekipmanı, Örneğin; baret, düşüş engelleyici yüksekte çalışma emniyet kemeri, koruyucu işçi ayakkabısı/botu, koruyucu gözlük, eldiven vb. koruyucu ekipmanlarıkullanmamak(2günlükücretkesintisi)
 • İşin gereği ve can güvenliği için çok lüzumlu olan koruyucuları almadan iş başı yapmak. (2günlükücret kesintisi)
 • Başkalarınınişkazasınauğramasınasebebiyetvermek.(3günlükücretkesintisi)
 • Yüksek dolapların veya yüksek malzemenin üzerine tırmanmak veya atlamak. (3 günlük ücret kesintisi) Yüksek bir yere çıkmak gerekiyorsa gerekli aparat (merdiven, sepetli araç vs.) kullanmamak.                          (3günlük ücret kesintisi)
 • Yüksek bir yere çıkmak gerekiyorsa gerekli aparat (merdiven, sepetli araç vs.) kullanmamak. (3günlük ücret kesintisi)
 • Kuvvetli rüzgâr alan kısımlarda yetkili ve sorumluların izni ve haberi olmadan çalışmak.                             ( 3 günlük ücret kesintisi)
 • Acildurumlariçinhazırlanaplanvetalimatlardoğrultusundahareketetmemek.
 • İşletmedahilindemuhtelifyangıntehlikeleriiçinyapılmışikazveuyarılarariayetetmemek. (3günlük ücretkesintisi)
 • Yanıcıveparlayıcımaddelerinbulunduğuyerlereaçıkateşvealevleyaklaşmak,kıvılcımçıkartanaraç ve gereç kullanmak. (3 günlük ücretkesintisi)
 • Çalışanların yangın önleme ve söndürme tedbirlerine riayet etmemesi ve yangın başlangıcını ilk amirineveyaitfaiyeyebildirmemesi.(3günlükücretkesintisi)
 • Oksijen yakıt (propan, bütan, asetilen) kaynağı veya kesme makinalarına ait hortum tertibatını ve bağlantı yerlerini işe başlamadan ve iş bitiminden sonra kontrol etmemek ve gerekli durumları amirlere bildirmemek. (3 günlük ücretkesintisi)
 • Parlayıcı sıvılar, yağlar veya boyalardan doğacak yangınlarda, içinde köpük, karbon tetraklorür, karbondioksit ve bikarbonat tozu veya diğer etkili maddeler bulunan yangın söndürme cihazlarını kullanmamak. (3 günlük ücretkesintisi)

İskeleler üzerinde moloz ve artıklar bırakmak.(2 günlük ücret kesintisi) Balkon ve buna benzer yerlerde sıva, boya ve buna benzer işler yapılacağı zaman harici iskelenin kurulmasını beklemeden çalışmaya başlamak. (3 günlük ücret kesintisi)

 • İskelesökümünüyukarıdanaşağıyadoğruyapmamak.(3günlükücretkesintisi)
 • Düşmelerinönlenmesiiçinhertürlüçalışmazemininitemizveengelsizolarakbulundurmamakyada gerekliişlemleritemizletmedenişebaşlamakyadabaşlatmak.(3günlükücretkesintisi)
 • Emniyet kemeri ve diğer önlemlerin alınamadığı ve işçilerin diz çökerek veya çömelerek çalışmak zorunda oldukları çatı kenarlarına ara korkuluklar yapmamak, bu önlemler alınmadan çalışma yapmakyadayaptırmak.(3günlükücretkesintisi)
 • Personeliçintahsisedilengirişçıkışkapıvegüzergâhlarınıihlaletmek.(2günlükücretkesintisi)
 • (2günlükücretkesintisi)
 • Misafir için hazırlanmış olan ve yetkisi olmayan kişilerin açık büfe, barlar, restoranlar vb. yerlerden yiyecekveiçecekalmasıvevermesi(3günlükücretkesintisi)
 • maddedebelirtilenalkolünmiktarıvefiyatınagörebucezadisiplinkuruluüyelerininkararınagöre değişiklikgösterebilir.
 • Çalışan, kurum bilgisayarını ve bilgisayar araç gereçlerini sadece iş amaçlı kullanabilir. Kurum bilgisayarları özel amaç ve eğlence amacı için kullanılmayacaktır. Örneğin: MSN Messenger, ICQ, Skype, IRC, vs. anlık iletişim protokolleri yazılımları PC oyunları, video izleme, müzik CD’si, VCD, DVD vs.(2 günlük ücret kesintisi)
 • Çalışanın kurum içi ve/veya kurum dışına yönlendirdiği iş ile ilgili mailleri 2 sene süreyle Outlook hesabında saklı tutmaması.(2günlükücretkesintisi)
 • İşe girişlerde kullanılan parmak okuma cihazını kullanmamak

 

İşten Çıkarma Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiil ve Haller  Madde 24  :

4857 Sayılı İş Kanunu’nda belirtilmiş olan, işverenin haklı sebeple işten çıkarma yetkisinin bulunduğu haller aşağıda sıralanmaktadır.

 • Kendisini belediyede 1(bir) haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.(bkz.İşKanunu25.Madde’ninIII.Bendi)
 • Belediyeden izinalmak sızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ard arda 2 (iki) işgünü veya 1 (bir) ay içinde2(iki)defa;herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü veya 1 (bir) ay içerisinde 3 (üç) iş günü işine devam etmemesi. (bkz. İş Kanunu 25. Madde’nin II. bendinin“g”fıkrası)
 • İşe Başvuru Formu’nda beyan edilen bilgilerin, gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması durumunda özlük işleriyle ilgili sahte belge vermek, kasten yanlış bilgi vermek. (bkz.İşKanunu25.Madde’ninII. bendinin “a”fıkrası)
 • Belediye içerisindeki mekarşı olursa olsun yalan söylemek, küfretmek, iftira atmak veya fiili taarruzda bulunmak. (bkz. İş Kanunu 25. Madde’nin II.bendinin“d”fıkrası)
 • 30günlük ücreti ile ödeyemeyeceği şekilde işletmeyi zarara sokmak (bkz.İşKanunu25.Madde’ninII. bendinin “ı”fıkrası)
 • İşverenin güvenini kötüye kullanmak; hırsızlık, sahtecilik ve dolandırıcılık yapmak, meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmak. (bkz.İşKanunu25.Madde’ nin II. bendinin “e”fıkrası)
 • Belediyede çalışan diğerişçilerinyadabaşkalarının malve/veyaparalarınıçalmak. (bkz.İşKanunu25. Madde’ nin II. bendinin “e”fıkrası)
 • Hırsızlıkyapmak.(bkz.İşKanunu25.Madde’ninII.bendinin“c”fıkrası)
 • Belediyede 7 (yedi) günden fazla hapisle cezalandırılan ve ertelenmeyen bir suç işlemesi. (İşKanunu,
 1. Madde’ nin II. bendinin “f” fıkrası)
 • Gözaltına alınma veya tutuklanma halinde devamsızlığın İş Kanunu’nun 17.Maddesi’nde belirtilen bildirim süresini aşması .(İş Kanunu 25. Madde’nin IV. Bendi)
 • Belediyede ve eklentilerinde veya görevli olduğu sırada alkol ve uyuşturucu maddeler bulundurmak veya kullanmak. Kullanmış halde iş ve işyeri eklentilerine gelmek. (bkz.İşKanunu25.Madde’ninII. bendinin “d”fıkrası)
 • İşverene ya da çalışanlara ve vatandaşlara cinsel tacizde bulunmak. (İş Kanunu 25.Madde’ nin II. bendinin “c” fıkrası)
 • Hernesebepleolursaolsunişyeriveeklentilerindealkolalmak,işyeriveeklentilerinealkollüolarak gelmek, işyeri ve eklentilerinde alkol çıkarılmasına ya da getirilmesine müsaade etmek. bkz. İş Kanunu 25.Madde’nin II.bendinin“d”fıkrası)
 • Yapmaklagörevlibulunduğuödevlerikendisinehatırlatıldığıhaldeyapmamak.
 • Yıllıkücretliizindedahiolsabaşkabirişteçalışmak.
 • İşyeriiçerisindetehlikeliveateşlisilahbulundurmakveyakullanmak.
 • Kişiselgiderleriniİşletmeyeyüklemekyadayüklemeyeçalışmak.
 • İşletmenin para veya malzemelerini zimmetinegeçirmek.
 • İşyerindekumaroynamak,oynatmakveyaoynatılmasınagözyummak.
 • İşyerindekavgaetmekyadakavgaedilmesinesebepolmak.
 • 4857SayılıİşKanunun25.Maddesinin2.fıkrasındasayılanhallervebenzerleri.

 

Bilgi güvenliği kapsamında aşağıda vuku bulan hallerde de işten çıkarma cezası uygulanır.

 • Yetkiverilmediğihaldegörselveyayazılıbasına,haberajanslarına,internetüzerindensosyalmedya hesaplarına,radyoveyaTV’leredemeç,bilgi,belgeveyagörüntüvermek.
 • BilgiİşlemDepartmanıpersonelidışında,yasadışı(kopyavelisanssız)yazılımlarınkurumbilgisayarı ya da kurum sorumluluğundaki taşınabilir dizüstü ve/veya masaüstü bilgisayarlarına yüklemenin yasak olmasını bilmesine rağmen yazılım yüklemek. Bu süreçte hukuksal açıdan doğacak zararlar personeleyansıtılacaktır.
 • Çalışan kurum bilgisayarı ya da kurum sorumluğundaki dizüstü bilgisayarında 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca müzik (mp3 veya diğer biçemlerde) vb. gibi kanuna aykırı dosyaları/belgeleri yüklemeyeceğini ve/veya kopyalayamayacağını bilmesine rağmen Bilgi İşlem Departmanı’nınbilgisidışındabueylemigerçekleştiriyorolmasıve/veyatespitedilmesi.Busüreçte hukuksal açıdan doğacak zararlar personeleyansıtılacaktır.
 • Yetki verilmediği halde ve / veya Bilgi İşlem Departmanı’ nın onayı olmadan kurum tarafından sağlanan bilgisayar teçhizatı dışında herhangibir donanımın (dijitalkamera, USB kart okuyucusu, CD yazıcısı, taşınabilir sabitdisk, flashdisk, hafızakalemi vb.) kurum bilgisayarına bağlanması.
 • Yetki verilmediği halde ve/veya Bilgi İşlem Departmanı’nın onayı olmadan çalışanların bilinmeyen internet kaynaklarından herhangibir yazılım yada dosya indirmesi.
 • Çalışanınsosyalpaylaşımsitelerindekurumileilgiliözelbilgileri(teknikuzmanlık,projedetayları, personelücretbilgileri,teklif&ihalesüreciiçeriklerivb.)paylaşması.
 • Çalışanınkurumbilgisayarıüzerindenfarklıyöntemlerkullanarakyasaklısitelereerişimsağlaması.
 • Yetki verilmediği halde ve / veya Bilgi İşlem Departmanı’ nın onayı olmadan çalışanın iş süreçleri hakkındakiözeldosyave/veyabilgileri(projedetayı,ihalesürecibilgilerivb.)kişisele-postaadresine ve / veya üçüncü kişilereyönlendirmesi.
 • Çalışanın kurum e-posta adresi, kendisine zimmetli kurum bilgisayarı ve/veya kurum IP adresinden kurum dışı adreslere iş amaçlı olmayan kişisel iletiler (siyasi mesajlar, cinsellik içeren iletiler, terör örgütü propagandası vb.)yönlendirmesi.
 • Çalışanın mesai saati fark etmeksizin iş ile ilgili olmayan ve risk faktörü oluşturabilecek internet sitelerine girmesi (şiddet, terör, cinsellik, siyaset, iddia, kumar vs. içeren siteler)
 • İş ile ilgili belgeleri veya yazılı dokümanları izinsiz fotokopi ile çoğaltmak, yırtmak veya kaybına sebep olmak, iş yeri dışına izinsiz çıkartmak, bu eylemlerin yapılmasına göz yummak, gereken emniyet ve gizlilik önlemlerinialmamak.
 • Belediyeye aitmeslekiyadaişsırlarınıifşaetmek,başkalarıilepaylaşmak.
 • Ağgüvenliğinitehditedicifaaliyetlerdebulunulması(Örn;DoSsaldırısı,portnetworktaramasıvb.)
 • Kablosuz ağ ara biriminin donanım adresinin (MAC address) değiştirilmesi ve sabit olarak ip atanması. (Zorunlu durumlarda Bilgi Teknolojileri Departmanı’na haber verilmesi gerekmektedir.)
 • Kurum tarafından kendisine tahsis edilen kaynakların (ağ bağlantısı, kullanıcı kodu, şifre) güvenliği tehlikeye atmak, bu kaynakları bilinçli yada bilinçsiz olarak üçüncü kişilere kullandırılmak.
 • Derhal müdahale gerektiren yangın, su baskını gibi acil durumlarda kendi görev alanı ve yetkisinde olmasa bile ilk müdahaleyi yapmamak ve ilgililere bildirmekte ihmal göstermek.
 • Belediyede bulunan araçların, araç kullanma ehliyetine haiz olmayan kişilerce kullanılması. Bu kullanıma göz yumulması ya da talimat verilmesi.
 • Çalışanın bilerek ve isteyerek İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına aykırı olarak hareket etmesi, kendisini, çevresini ve işyeri güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunması.
 • Aynıyadabenzersebeplerle,biryıliçinde3(üç)’denfazlauyarıveya2(iki)’denfazlaihtarveya2 (iki)uyarıilebirlikte1(bir)ihtaralmışolmak.
 • Görevi içinde Belen Belediyesi vizyonunun gerektirdiği, duruş, güler yüz, saygı davranışları sergilememek; saygınlık ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışta bulunmak.
 • Farklı sebepler veya türlerde olsa da 1 (bir) yıl içinde 3 (üç)’ den fazla disiplin cezası almak.
 • Hertürlünedenlekimdenolduğuönemliolmadanrüşvetalmak,komisyonalmak.
 • Belediyeye aitmalzemeleriizinsizolarakbelediyedışınaçıkarmak.
 • Suç nitelikli eylemleri üstlerinebildirmemek.
 • Herhangi bir suçtan arananları işyerindesaklamak.
 • İdeolojik, siyasi vb. nedenlerle iş düzenini bozmak, toplu görevden çekilme, boykota teşvik ve teşebbüs etmek. İşyeri ve eklentilerinde siyasi düşünce ile ilgili propaganda yapmak, siyasi düşüncesine teşviketmek.
 • Dil,din,ırk,mezhepayrımıyapmakyadakayırmayapmak.
 • TürkCezaKanunu’ndasuçsayılmışherhangibirfiiliişlemek.
 • Birayiçerisinde3(üç)kez,1(bir)yıliçerisinde4(dört)kezişgüvenliğikurallarınauymamak.
 • Belediyede çalışanlara yada iş yeri ile alakalı diğer kişilere psikolojik taciz de bulunmak.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 25:     Bu Yönetmelik Belen Belediye Meclisinin Kararına müteakip yürürlüğe girer.

 

SONUÇ         :

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Şirket Personeli Disiplin Yönetmeliği ile ilgili teklifinin kabulüne Belen Belediye Meclisinin 2019 Haziran ayı toplantısının 10/06/2019 tarihli 1.birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 13/06/2019 – 24

10/06/2019 tarihli meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen;

S.S. Hatay Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından belediyemize verilen 14.05.2019 tarih ve 2019-4 sayılı dilekçe ile ilçemiz Ötençay (Bakras) Mahallesinde bulunan 94 numaralı parsele ilişkin S.S. Hatay Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından hazırlanan Yatırımcı Yatırım Teknik Raporunda 94 parselin 12.12.2016 tarih ve 2016/9620 sayılı karar ile Amik Ovası Büyük Ova Koruma sınırları içerisinde kaldığından, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu gereği, sanayi sitesi amaçlı imar planı yapılabilmesi ve ilgili bakanlıktan Kamu Yararının Kararının alınabilmesi için kamu yararı kararına ilişkin meclis kararı alınması talep edilmiştir.

S.S. Hatay Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından hazırlanan Yatırımcı Yatırım Teknik Raporunda kooperatifin mülkiyetin bulunan 140.076 m²’lik alanın sanayi sitesinin ihtiyacını karşılamadığı, yasal kısıtlılıklar nedeniyle bölgede alternatif alanın bulunmadığı ve 51.240 m²’lik 94 parselinde bu alana katılarak küçük sanayi sitesi olarak planlanması gerektiği belirtilmiştir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Hatay Valiliği/ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yazmış olduğu 16.02.2017 tarih ve E.7792 sayılı yazısında Sanayi Sitelerinin kuruluş yeri, imar planlarının ruhsat makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesini takiben kesinleşmekte olup, 5403 sayılı Kanun gereğince Kamu Yararı Kararının imar planlarını onaylayan ilgili idarece alınması gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Ötençay (Bakras) 94 parselin Hatay Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü aracılığı ile Kamu Yararı Kararının alınması için Kamu Yararı Kararını alınması uygun mütaalaedilmiştir.Gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkanı  ve Üyeler.)

İmar komisyon raporu meclis okundu. Yapılan oylamada Meclis Üyesi Hidayet GÜNEY’in tarım arazilerinin korunmasını istediği gerekçesiyle red oyu kullandığı görüldü. Oy çokluğu ile İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Ötençay (Bakras) 94 parselin Kamu Yararı Kararı alınması kabul edildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/07/2019 – 25

KARARIN ÖZÜ:  Özbek Rüzgar Enerji Santraline ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Hatay İli Belen ve Antakya sınırları içerisinde yapılması planlanan Rüzgar Enerji Santrali (ÖZBEK RES) Projesine ait T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 ve T8 numaralı tribünlerin planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/03/2019 tarih ve 89 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 ve T8 numaralı tribünlere ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planında tribün alanları, şalt merkezi ve kontrol binasının yapılaşma şartları belirlenmiş olup;

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre uygun mütalaa edilmiştir. Gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkanı  ve Üyeler.) 28/06/2019

İmar komisyon raporu meclis okundu. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/07/2019 – 26

KARARIN ÖZÜ:  Antakya Organize Sanayi Bölgesinin 15/02/2019 tarihli ve 121 sayılı dilekçesine istinaden, Antakya Organize Sanayi Bölgesi Mahalle sınır değişikliği

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Antakya Organize Sanayi Bölgesi Hatay İli Belen İlçesi Şenbük ve Çakallı Mahalleleri sınırları içerisinde kalmaktadır. Mekânsal Adres Kayıt Sistemi çalışmasından dolayı Antakya Organize Bölgesinin tamamının Şenbük Mahallesine bağlanması komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiştir. Gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.) 28/06/2019

Komisyon Raporu Meclise okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesi’..Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur. Komisyon raporu doğrultusunda Antakya Organize Bölgesinin tamamının Şenbük Mahallesine bağlanmasına vemahalle sınırlarının belirlenmesine 5393 Sayılı Kanunun 18/n maddesi gereğince meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/07/2019 – 27

Hatay Valiliği Kadastro Müdürlüğünün E.260508 sayılı yazısı

Belen Şekere, İssume, Derebahçe, Çerçikaya, Fatih Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre yapılacak olan güncelleme çalışmalarında bilirkişi olarak 04/02/2019 tarih ve 6 nolu karar ile seçilen bilirkişilerden, bilirkişilik yapmalarına engeli bulunanların yerlerine görev yapmak üzere, istenilen kriterlere sahip,

Şekere Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere

 

 

İssume  Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere

 

Derebahçe Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere

 

Çerçikaya  Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere

Fatih  Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere

 

Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik numaraları yazılı şahısların 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre yapılacak kadastro güncelleme çalışmalarında bilirkişilik yapmaları hususunda meclisin açık oyuna sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 20/08/2019 – 28

Gündemin maddesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 09/08/2019 tarih ve 177 sayılı teklifi

 

5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (n) bendinde yer alan “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek” hükmü gereğince Belediyemiz kurumsal ambleminin belirlenmesi amacıyla Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli ve 20 sayılı kararına istinaden yapılan tasarım yarışmasında, 1 inci seçilen logonun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) bendi hükmü ve aynı Kanunun 81. Maddesindeki, “ … beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı alınır.” hükmü gereğince “Belen Belediyesi Kurumsal Amblemi (logosu)” olarak kabulüne ilişkin

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 09.08.2019 tarihli ve 177 sayılı yazısının okunarak yapılan müzakere ve açık oylaması neticesinde; Belediyemizce düzenlenen yarışma ve kampanyada en çok oy alan amblemin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) bendi gereğince “Belen Belediyesi Kurumsal Amblemi (Logosu)” olarak kabulüne, aynı Kanunun 81. Maddesinde yer alan “Bu kararlar, mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmü gereğince de onay için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, Oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 26/08/2019 – 29

Gündemin maddesi Fen İşleri Müdürlüğü 20/08/2019 tarih ve 182 sayılı teklifi

 

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Sokakta bulunan Nuri Üysen Parkının, Belediyemizce yenilenmesi, neticesinde isminin Yavuz ÇALIŞKAN Parkı olarak değiştirilmesi meclisin bilgisine sunuldu.

Yapılan müzakereler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) bendi hükmü ve aynı Kanunun 81. Maddesindeki, “ … beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı alınır.” hükmü gereğince, Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Sokakta bulunan Nuri ÜYSEN Parkının yenilenme çalışmalarından sonra isminin Yavuz ÇALIŞKAN Parkı olarak değiştirilmesinin kabulüne; Aynı Kanunun 81. Maddesinde yer alan “Bu kararlar, mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmü gereğince de onay için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, Oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/09/2019 – 30

Gündemin birinci maddesi;

Hatay Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 3211597 sayılı yazısında;

Belen  İssume ve Fatih Mahalle Muhtarlarının müracaatları üzerine 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre yapılacak olan güncelleme çalışmalarında bilirkişi olarak  seçilen üyelerden, sağlık sorunları nedeniyle bilirkişilik yapmalarına engeli bulunanların yerlerine görev yapmak üzere, istenilen kriterlere sahip,

 

İssume  Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere

 

Fatih  Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere

 

Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik numaraları yazılı şahısların 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre yapılacak kadastro güncelleme çalışmalarında bilirkişilik yapmaları hususunda meclisin açık oyuna sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/09/2019 – 31

Gündemin ikinci maddesi;

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/08/2019 tarihli Dış İlişkiler Müdürlüğünün iptal edilerek, yerine Bilgi İşlem Müdürlüğü ihdas edilmesi teklifi;

Mevcut Norm Kadromuzda aktif olarak kullanılmayan ve boş bulunan 1 derecelik Dış İlişkiler Müdürlüğü iptal edilerek, 4 dereceli Bilgi İşlem Müdürlüğünün ihdas edilmesine meclisin oyuna sunuldu. Meclis mevcudunun oybirliği ile kabulün  karar verildi.

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/09/2019 – 32

 

Gündemin üçüncü maddesi;

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/08/2019 tarihli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile Muhtarlık Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliklerinin değiştirilmesi ve Bilgi İşlem Müdürlüğü çalışma Yönetmeliğinin kabulü teklifi meclise sunuldu. Çalışma Yönetmelikleri üzerinde yapılan müzakereler neticesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

Ek: Müdürlük Yönetmelikleri

 

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/09/2019 – 33

KARARIN ÖZÜ      :

 

Şirket Personeli Disiplin Yönetmeliği

 

TEKLİF    :

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü’nün 28/08/2019 tarihli ve 424 sayılı teklifi.

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA;

Belen Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli toplantısında 23 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Belen Belediyesi Şirket personeli Disiplin Yönetmeliğinde bazı maddelerin mevcut ihtiyacı karşılamadığı, bazı hususların ise eksik olması nedeniyle yürürlükten kaldırılarak, ekte sunulan Yönetmeliğin kabul edilmesi Yönetmeliğin  kabulü için meclise havalesini arz ederim. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEN BELEDİYESİ ŞİRKET PERSONELİ

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

AMAÇ

 

Madde 1         :Bu Yönetmelik, Belediye hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; Kanunların, Tüzüklerin, Yönetmeliklerin ve işverence tespit edilen usul ve prensiplerin emrettiği ödevleri yapmayanlara, uyulması zorunlu kıldığı hususları yerine getirmeyenlere, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre uygulanacak disiplin cezaları vermeye yetkili Disiplin Kurulunun kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü ile disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları, bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile disiplin cezalarının çeşitleri ve ceza uygulanacak fiil ve halleri düzenler.

 

KAPSAM

Madde 2         :Bu Yönetmelik 4857 sayılı İş Kanununa tabi, 696 sayılı KHK uyarınca Belen Belediyesi şirketlerine geçişleri sağlanan ve bu geçişlerden sonra Belediye hizmetlerinde çalışmak üzere şirketlerde doğrudan hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personeller hakkında uygulanır.

 

DAYANAK

 

Madde 3         : Bu Yönetmelik 4857 sayılı İş Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

Madde 4         : Bu Yönetmelikte geçen;

 1. İşveren : Belen Belediyesini,
 2. Şirket : Belen Belediyesinin sahip olduğu Belen Organizasyon Yapı Sanayi

Tic. Ltd. Şti. yi,

 1. Belediye : Belen Belediyesini,
 2. Kurum : Belen Belediyesini,
 3. Personel : Şirket bünyesinde Belediye hizmetlerinde çalışan işçiyi,
 4. İşyeri : Belen Belediyesi hizmet binası, garaj ve kademe amirliği bölgesini
 5. Disiplin Amiri: Personele Disiplin cezası vermeye yetkili kişiyi,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezaları, Disiplin Cezasının Verilmesinde Yetkili

Organlar ve Disiplin Kurulları

 

Disiplin Cezaları

Madde 5         : Belediye hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; Kanunların, Tüzüklerin, Yönetmeliklerin ve işverence tespit edilen usul ve prensiplerin emrettiği ödevleri yapmayanlara, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yerine getirmeyenlere, yasakladığı işleri yapanlara, eylemine uyan fiilinin niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin cezalarından biri verilir.

 1. Uyarma
 2. Kınama
 3. İhtar
 4. Ücret Kesilmesi
 5. İşten Çıkarma

Disiplin Cezalarının Verilmesinde Yetkili Organlar

Madde 6         : Disiplin Cezalarından;

 1. Uyarma Cezası : Birim müdürü veya üstü tarafından re’sen,
 2. Kınama Cezası : Birim müdürü veya üstü tarafından re’sen,
 3. İhtar : Disiplin Kurulunca Karar verilmesine müteakip Belediye

Başkanı tarafından,

 1. Ücret Kesilmesi : Disiplin Kurulunca Karar verilmesine müteakip Belediye

Başkanı veya şirket Müdürü tarafından,

 1. İşten Çıkarma : Disiplin Kurulunca Karar verilmesine müteakip Belediye

Başkanı tarafından,

Disiplin Kurulu

Madde 7         : Yönetmelik kapsamında çalıştırılan personelin disiplin kovuşturmasını yapmak üzere “Disiplin Kurulu” oluşturulur.

 

Disiplin Kurulunun Teşkili ve Kurul Toplantılarına Katılamayacak Olanlar

Madde 8         : Disiplin Kurulu Belediye Başkanının belirleyeceği Belediyeyi temsilen biri Disiplin Kurul Başkanı olmak üzere 2 kişi ve yine şirket bünyesinden Şirket Müdürü tarafından görevlendirilen 2 adet işçi temsilcilerinden teşekkül eden toplamda dört üyeden oluşur. Asil üye kadar da yedek üye belirlenir. Disiplin Kurulları; asıl üyelerin herhangi bir sebeple işyerinde bulunmaması halinde yedek üyelerle teşkil edilir. Kurulların Başkan ve Üyeleri kendilerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını yaptıkları personele ait işlerle ilgili Kurul toplantılarına katılamazlar.

 

Disiplin Kuruluna Sevk İşlemi

Madde 9         : Personelin Disiplin Kuruluna sevkine; ilgili ünite amirinin teklifi üzerine, Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Disiplin Kurulunun Çalışması ve Karar Vermesi

Madde 10       : Disiplin Kurulunun toplantı tarihini Kurul Başkanı tayin eder. Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik bulunması durumunda Kurul Başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Disiplin Kurulu, kendisine tevdi edilen işi yürürlükteki ivedi olarak ve öncelikle sonuçlandırmak zorundadır.

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

Cezaların Takdiri, Hafifletilmesi ve Ağırlaştırılması ile Diğer

Hususlar

 

Cezaların Takdiri

Madde 11       : Uyarma ve kınama cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarı ile benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezası verilebilir.

 

Zamanaşımı

Madde 12       : Bu Yönetmelikte sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

 1. a) Uyarma, Kınama, İhtar ve Ücret kesilmesi cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
 2. b) İşten çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet bir yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

 

Savunma Hakkı

Madde 13       : Personel hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili Disiplin Kurulunun altı iş gününü geçmemek üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

 

Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi

Madde 14       : Aynı olaydan dolayı personel hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez. Personelin Ceza Kanunlarına göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.

 

Uygulama

Madde 15       : Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

 

İtiraz

Madde 16       : Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, üst disiplin amirine veya Disiplin Kurullarına yapılabilir. İhtar, ücret kesimi ve işten çıkarma cezalarına karşı yargı yoluna başvurulabilir.

 

İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem

Madde 17       : Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren yedi gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar. İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

 

 

 

 

Disiplin Kurullarının Karar Usulü ve Personelin Hakkı

Madde 18       : Disiplin Kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler. Hakkında işten çıkarma cezası istenen personel, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

 

 

Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri

Madde 19       : Personelin Disiplin Amiri Birim Müdürü, Üst Disiplin Amiri ise Belediye Başkanıdır.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Cezaları ile Her Bir Disiplin Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller

 

 

Uyarma Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiil ve Haller Madde 20        :

 

 • Üst, ast veya 3.şahıslara saygılı davranmamak.
 • Görevini kurallara göre uygun olarak yerine getirmemek.
 • Belediyede gerek diğer personellerle gerekse misafirlerle laubali davranışlar içerisine girmek.
 • Misafir ve diğer personeli rahatsız edici davranışlarda bulunmak.
 • Genel tasarruf tedbirlerine uymamak.
 • Giriş çıkış parmak okuma cihazını ayda 1 kez kullanmamak
 • Belediye ve eklentilerinin tertip, temizlik ve düzenini bozmak.
 • Çalışma ortamını ve iş gereçlerini iş görmeye hazır halde, düzenli ve temiz tutmamak.
 • Belediye kurallarına uymaksızın veya ilgili kişiye bilgi vermeksizin ziyaretçi kabul etmek.
 • İşletme kurallarına uymaksızın duvarlara resim, takvim vb. asmak.
 • Belediye malzemesini (masa, sandalye, telefon vb.)hor kullanmak.
 • Logolu araçlarda, belediyede ve belediye dışında belediyeyi temsil etmede olumsuzluğa neden olacak davranışlarda bulunmak.
 • Servis güzergahını değiştirmek, servisleri bekletmek veya bekletmeyi alışkanlık haline getirmek.
 • Şahsi durumlardaki değişiklikleri ilgililere zamanında bildirmemek.
 • Belediye tarafından verilen demirbaşları değiştirmek, temiz tutmamak, amacı dışında kullanmak.
 • Bir ay içinde görevine iki kez haber vermeksizin ya da izin almaksızın bir saate kadar geç gelmek.
 • Kendisine teslim edilen giriş kartı ve kimlik gibi belgeleri kaybetmek ve kaybettiğini 1 iş günü içinde bildirmemek.
 • Belediyede yetkilerini kullanırken personel arasında ayrım ve kayırma yapmak.
 • Belediyede yüksek sesle konuşmak.
 • İzin kağıdı olmadan belediyeyi terk etmek.
 • Disiplin suçunu gerektirecek bir davranışı görmesine rağmen bu davranışı bir üst amire bildirmemek.
 • Belediyede işbaşı, paydos ve yemek saatleri kanun hükümleri çerçevesinde idare tarafından tayin, tespit ve ifa edilir. Vardiya çalışmalarında da aynı koşullar devam eder.
 • Yazılı talimatlar aksine işin yapılmasını geciktirecek tarzda görüş bildirmek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden yetersiz, tehlike arz eden acil durumları ilk amirine, çalışan temsilcilerine ve/veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’na bildirmemek.

 

Kınama Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiil ve Haller Madde 21        :

 

 • Yöneticilerine, vatandaşlara veya çalışma arkadaşlarına karşı onur kırıcı davranışlarda bulunmak ve/veya kişiliklerine yönelik hakaret etmek.
 • Belediye ahengini bozacak şekilde arkadaşları ile geçimsizlik çıkarmak.
 • Çalışma arkadaşlarına karşı yersiz suçlamalarda bulunmak ve bunları ispatlayamamak.
 • Yönetimi altındaki çalışanın yönetim ve denetimine gereken dikkati göstermeyerek yolsuzluk yapılmasına elverişli bir ortamın doğmasına yol açmak.
 • İşyerince görevlendirilen haller hariç olmak üzere, işyeri yönetiminden yazılı izin almaksızın ve/veya işyeri ve çalışan arasında yapılmış özel sözleşmelerde belirtilen koşullar saklı kalmak üzere, izin süreci içinde veya dışında ücretli veya ücretsiz başka bir işte çalışmak veya görev yapmak, her türlü şirket, ticaret veya sanayi kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği veya denetçiliği yapmak.
 • Birlikte çalıştığı çalışanın suç sayılabilecek hal ve hareketlerini zamanında yöneticilerine bildirmekten kaçınmak.
 • Belediyeye ait defter, fatura vb. kayıt ve iş ile ilgili belgeleri kaydetmek veya kaybolmasına sebebiyet vermek.
 • Kullanılması veya muhafazası kendisine bırakılmış olan makine ve tesisata gerekli özeni göstermeyerek hasara uğratmak ve/veya kaybetmek.
 • Belediye tarafından kullanımına verilmiş her türlü şifreyi başkasına açıklamak, kullanımına izin vermek veya başkasına ait şifre kullanmak.
 • Kefalet haricinde boşanmak suretiyle kanuni takibe maruz kalmak.
 • Haysiyet kırıcı olmamak üzere işyerine giriş ve çıkışta yapılan üst baş aramalarına karşı koymak.
 • Çalışma saatlerinde başka işlerle meşgul olmak.
 • Bilgi sistemlerini amacı dışında kullanmak.
 • Çalışma ilişkilerini bozacak şekilde iş arkadaşları ile veya ast veya üst ve ilişkilerinde devamlı sorun yaşamak, iş ortamında diğer çalışanların kişilik ve haklarına saygı göstermemek.
 • Belediye ile ilgili bilgileri işverenden izin almadan üçüncü kişilere aktarmak, yayın organlarına bilgi, belge ve demeç vermek.
 • İşyerini temiz tutmamak, mevcut çöp kutuları dışında yerlere öteberi atmak.
 • Görevi olmadığı halde geçilmesi, girilmesi, oturulması yasaklanmış yerlere oturmak, geçmek.
 • Arıza yapılan bir makine veya benzeri aleti kendi başına tamire kalkışmak.
 • Çalışılan işin özelliğine göre verilmiş olan koruma malzemesi gözlük, eldiven gibi benzerlerini kullanmamak.

 

 

İhtar Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiil ve Haller  Madde 22 :

 

 • Çalışma süresi dışında yetkililerin izni olmadan görevlilerden başkasını işyerinde bulundurmak.
 • Belediye sorumlu ve ilgilileri tarafından zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uymamak.
 • Şahsınıza verilen görevi size tarif edildiği şekilde yapmamak; kendi işinizden başka bir işe karışarak amirinizin verdiği emirlere uymamak.
 • Fotoğraf makinası ve video kayıt cihazı kullanmak. İzin almadan benzeri cihazlarla görüntü almak.
 • Çalışma saatleri içerisinde çalışma alanlarında işin gerektirdiği sebepler dışında cep telefonu kullanmak (oyun oynamak, internette keyfi olarak çeşitli sitelerde gezinmek, fotoğraf çekmek ve video kaydı yapmak) cep telefonu kullanılması gerektiren ihtiyaç durumlarında ilk amirine bilgi vermeden cep telefonu kullanmak.
 • İdari veya iş güvenliği yönünden tespit edilmiş olan iş araç ve gereçleri ile makinaların yerlerini, işveren veya vekillerinin izni olmadan değiştirmek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yetkili olmayan kimselerin herhangi bir durumda ve konuda müdahalede bulunmaları.
 • Yetkili amirleri tarafından görevlendirilmedikçe, kendi esas işi sorumluluğu altında olmayan işlere karışmak veya yapmaya çalışmak.
 • Kapısında ‘GÖREVLİ OLMAYAN GİREMEZ’ yazısı bulunan ve idarece girilmesi yasaklanmış yerlere girmek.
 • Belediyede İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılan uyarı, ikaz ve işaretlere uymamak, işinin gereği olan kişisel koruyucuları kullanmamak.
 • Çalışanlar ve çalışan temsilcileri tarafından sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması için bu konuda hazırlanan talimat ve prosedürlere uymamak, işyeri sağlık biriminin ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun çalışmalarına destek sağlamamak, sağlık muayeneleri, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmamak ve gerektiğinde işbirliği yapmamak.
 • Belediyede İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınmış bulunan tedbirlere tam olarak uymamak.

 

Ücret Kesinti Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiil ve Haller  Madde 23          :

 • Yetkililerce yapılacak kontrollere karşı çıkmak. (1 gün ücret kesintisi)
 • Çalışma saatlerine uymamak, mesaiye aynı hafta 2 kez geç gelmek, paydos saati gelmeden işini izinsiz olarak terk etmek. (2 günlük ücret kesintisi).
 • Belediyede izinsiz olarak özel işlerini yapmak veya yaptırmak. (Özel iş için yapılan her çalışma günü için 2 günlük ücret kesintisi)
 • Kasıtlı olarak iş durdurmak veya yavaşlatmak. (2 günlük ücret kesintisi)
 • Takım çalışmasına aykırı davranışlarda bulunmak, çalışma arkadaşları ile geçimsizlik yaşamak ve saygısız davranışlarda bulunmak. (2 günlük ücret kesintisi)
 • Belediyenin huzur ve çalışma düzenini bozmak, iş arkadaşlarına asılsız suçlama yöneltmek. (2 günlük ücret kesintisi)
 • Belediyeye ait malzemeleri izinsiz kullanmak veya kendisine kullanma izni verilmemiş malzemeyi habersiz kullanmak. (1 günlük ücret kesintisi)
 • Toplu olarak üstlerini ve amirlerini şikayet etmek. (3 günlük ücret kesintisi)
 • İzinsiz veya amiri tarafından kabul edilir özrü olmaksızın 24 saate kadar görevine geç gelmek. (2 günlük ücret kesintisi)
 • Devir ve teslim işlemlerini tamamlamadan izne ayrılmak. (1 günlük ücret kesintisi)
 • Görevi sırasında uyumak. (1 günlük ücret kesintisi)
 • Belediyeye ait yazılı belgeleri, malzeme ve gereçleri, iş  elbiselerini  kasıtlı olmaksızın kaybetmek, zarar vermek. (2 günlük ücret kesintisi)
 • Görev içinde amirlerine ve arkadaşlarına görevle ilgili konularda yalan söylemek, eksik bilgi vermek.( 2 günlük ücret kesintisi)
 • Amir veya üstlerine iletilmesi gereken bilgi veya belgeleri veya olayları, istihbaratı, ihmali zamanında iletmemek. Bu konudaki bilgilerin yazılı belgelerini kaybetmek.   (2 günlük ücret kesintisi)
 • Astları veya çalışan personelden borç para almak, hediye talep etmek ve almak. (3 günlük ücret kesintisi)
 • Aşırı harcamalarda bulunmak, borçlanmak ve bu nedenle icra takibi gibi olumsuzluğa neden olunarak Belen Belediyesi vizyonuna zarar vermek.( 3 günlük ücret kesintisi)
 • Özel durumu hakkında istenilen bilgi ve belgeleri vermemek, süresinde vermemek, yanlış vermek (mal beyanı, periyodik sabıka kaydı, doktor raporu vb.).      (2 günlük ücret kesintisi)
 • Sorumluluğu dahilinde olmasa dahi başka bir personelin suç oluşturabilecek davranışlarını ilgililere bildirmemek. (2 günlük ücret kesintisi)
 • Belen Belediyesi ile iş ilişkisi bulunan kişilerden, misafirlerden borç para istemek, hediye talep etmek ya da yönetimin izni dışında eşya vb. hediye almak. (2 günlük ücret kesintisi)
 • Kendisineteslimedilmemişolsabileişyerindekimalzeme,makineveteçhizata,işelbiselerinekasten veyayetkiaşımıilezararvermek.(2günlükücretkesintisi)
 • Belediyede kendigörevalanındaolmasabilezararverdiğiveyavereceğinigördüğü,öğrendiğibirolayı, fiiliveyadavranışıenyakınamirinebildirmemek.(2günlükücretkesintisi)
 • Geçerli bir izni olduğuna ilişkin izin belgesi olmaksızın işyerinden erken ayrılmak ya da işyerine geç gelmek (1 günlük ücretkesintisi)
 • Şahsınıza zimmetkaydıileverilenkişisel koruyucumalzemelerikaybetmekyadaişbitimindeteslim etmemek(herbirkayıpeşyaiçin2günlükücretkesintisi)
 • Kablosuz/kabloluağkaynaklarınınşahsikazançvekaramacıilekullanılması.
 • Verilen görevleri kasten yapmamak kabul etmemek (2 yevmiye kesintisi)
 • Saç Sakal traşı olmadan işe gelmek (2 yevmiye kesintisi)
 • Kamu Çalışanları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine aykırı hareket etmek (2 yevmiye kesintisi)
 • Giriş Çıkış çizelgesini imzalamamak veya Giriş çıkış parmak okuma cihazını ayda 5 gün kullanmamak (2 yevmiye kesintisi)
 • Amiri ve Amiri maiyetindeki kişilere saygısızlık yapmak (3 yevmiye kesintisi)
 • Müdür ve amirlerince verilen emirlere riayet etmemek (3 yevmiye kesintisi)
 • Şoförü olduğu araçların temizliğine özen göstermemek (2 yevmiye kesintisi)
 • Ay içerisinde 3 kereye kadar işe geç kalmak (2 yevmiye kesintisi)

 

İşten Çıkarma Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiil ve Haller  Madde 24  :

 

4857 Sayılı İş Kanunu’nda belirtilmiş olan, işverenin haklı sebeple işten çıkarma yetkisinin bulunduğu haller aşağıda sıralanmaktadır.

 • Kendisini belediyede 1(bir) haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.(bkz.İşKanunu25.Madde’ninIII.Bendi)
 • Belediyeden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ard arda 2 (iki) işgünü veya 1 (bir) ay içinde 2 (iki) defa; herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü veya 1 (bir) ay içerisinde 3 (üç) iş günü işine devametmemesi. (bkz. İş Kanunu 25. Madde’nin II. bendinin“g”fıkrası)
 • İşe Başvuru Formu’nda beyan edilen bilgilerin, gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması durumunda özlük işleriyle ilgili sahte belge vermek, kasten yanlış bilgi vermek. (bkz.İş Kanunu25.Madde’ninII. bendinin “a”fıkrası)
 • Belediye içerisindeki karşı olursa olsun yalan söylemek, küfretmek, iftira atmak veya fiili taarruzda bulunmak.(bkz.İşKanunu25.Madde’ninII.bendinin“d”fıkrası)
 • 30günlük ücreti ile ödeyemeyeceği şekilde işletmeyi zarara sokmak (bkz.İşKanunu25.Madde’ninII. bendinin “ı”fıkrası)
 • İşverenin güvenini kötüye kullanmak; hırsızlık, sahtecilik ve dolandırıcılık yapmak, meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmak.(bkz.İşKanunu25.Madde’ nin II. bendinin “e”fıkrası)
 • Belediyede çalışan diğer işçilerin yada başkalarının mal ve/veya paralarını çalmak. (bkz.İşKanunu25. Madde’ nin II. bendinin “e”fıkrası)
 • Hırsızlıkyapmak.(bkz.İşKanunu25.Madde’ninII.bendinin“c”fıkrası)
 • Belediyede 7 (yedi) günden fazla hapisle cezalandırılan ve ertelenmeyen bir suç işlemesi. (İşKanunu,
 1. Madde’ nin II. bendinin “f” fıkrası)
 • Gözaltına alınma veya tutuklanma halinde devamsızlığın İş Kanunu’nun 17.Maddesi’nde belirtilen bildirim süresini aşması. (İşKanunu 25.Madde’nin IV. Bendi)
 • Belediyede ve eklentilerinde veya görevli olduğu sırada alkol ve uyuşturucu maddeler bulundurmak veya kullanmak. Kullanmış halde işe ve işyeri eklentilerine gelmek. (bkz. İş Kanunu 25.Madde’ninII. bendinin “d”fıkrası)
 • İş verene ya da çalışanlara ve vatandaşlara cinsel tacizde bulunmak. (İş Kanunu 25.Madde’ nin II. bendinin “c” fıkrası)
 • Hernesebepleolursaolsunişyeriveeklentilerindealkolalmak,işyeriveeklentilerinealkollüolarak gelmek, işyeri ve eklentilerinde alkol çıkarılmasına ya da getirilmesine müsaade etmek. bkz. İş Kanunu25.Madde’ninII.bendinin“d”fıkrası)
 • Yapmaklagörevlibulunduğuödevlerikendisinehatırlatıldığıhaldeyapmamak.
 • Yıllıkücretliizindedahiolsabaşkabirişteçalışmak.
 • İşyeriiçerisindetehlikeliveateşlisilahbulundurmakveyakullanmak.
 • Kişiselgiderleriniİşletmeyeyüklemekyadayüklemeyeçalışmak.
 • İşletmenin para veya malzemelerini zimmetinegeçirmek.
 • İşyerindekumaroynamak,oynatmakveyaoynatılmasınagözyummak.
 • İşyerindekavgaetmekyadakavgaedilmesinesebepolmak.
 • 4857SayılıİşKanunun25.Maddesinin2.fıkrasındasayılanhallervebenzerleri.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 25:     Bu Yönetmelik Belen Belediye Meclisinin Kararına müteakip yürürlüğe girer.

 

 

 

 

SONUÇ         :

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Şirket Personeli Disiplin Yönetmeliği ile ilgili teklifinin kabulüne Belen Belediye Meclisinin 2019 Eylül  ayı toplantısının 03/09/2019 tarihli 1.birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/09/2019 – 34

Gündemin beşinci maddesi;

Belediyemiz Şirketi tarafından işletilen Sosyal Tesislerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile Şehit ve Gazilerimizin 1. derece yakınlarından çay ve kahve içeceklerinden ücret alınmaması meclisin oyuna sunuldu. Meclis mevcudunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/10/2019 – 35

Gündemin üçüncü maddesi Meclis Üyesi Halil SAKLAR’ın encümen üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince; eksilen encümen üyeliği için gizli oylamaya geçildi. Kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan gizli oylamanın açık tasnifi sonucunda 14 oyla Mesut BOZKURT’un encümen üyesi seçildiğine karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/10/2019 – 36

Belediyemiz sınırları içerisinde İlçemiz Fatih Mahallesi Müftüler mıntıkası 23b-3b imar paftasında yer alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanı olarak görülen Belediyemiz adına ihdas olunan 1576 ada 29 nolu 2230,07m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili yasa hükümleri gereğince, günün rayiç bedelleri baz alınarak satışının yapılması için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden meclisin oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 08/10/2019 – 37

TEKLİFİN ÖZÜ:Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.09.2019 Tarih ve 353 sayılı 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı hakkındaki teklifi 02/10/2019 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilmiştir.

MÜDÜRLÜK TEKLİFİ :Belediyemizin 2020 Mali Yılı Bütçe taslağı 5393 Sayılı Kanunun 61-62-63-64-65. Maddeleri ile 5018 Sayılı Kanunun 13.Maddesinde belirtilen yasalar ile, ilgili tüzük ve yönetmelikler doğrusunda geliri giderine denk olarak hazırlanmıştır.

Ayrıca  Bütçe tekliflerinin 2020-2021-2022  Dönemlerini kapsaması gerektiğinden  2020-2021-2022  yıllarına ait  bütçeler geliri giderine denk olarak hazırlanmıştır.

2020-2022 dönemleri Bütçe Taslağı Belediye encümeninin 16 / 09/ 2019 tarih ve 99 sayılı kararı ile benimsenmiştir.

2020-2022 dönemleri Bütçe Taslağının Belediye Meclisinde görüşülerek bir karar ittihazı için yazımızın Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim.

KOMİSYON İNCELEMESİ VE KARARI : Meclisimizce incelenmek üzere havale edilen 2019-2020-2021 yılları Bütçe Taslağı; Komisyonumuzca 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, yönetmelikler ve tüzüklere göre incelenmiş, ayrıca Kamu ve Yerel İdare Bütçelerinin aynı zamanda stratejik plan ve performans programına da uygun olması gerektiğinden bu konuda da çok yoğun ve titiz bir çalışma yapılarak 2020 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 08/10/2019 – 38

02/10/2019 tarihli meclis toplantısında gündemin ikinci maddesinde yer alan ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;

2020 Mali yılı 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Vergi Resim Harç Tarifesi incelenerek komisyonumuzca uygun mütalaa edilerek gerekli meclis kararının alınması için keyfiyeti meclise ait olup yüce meclise arz olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Belediyemizin 2020 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi madde madde okunarak meclisin oyuna sunuldu. Oybirliği ile 2020 Yılı Vergi Resim, Harç ve Ücret Tarifesinin kabulüne karar verildi

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 05/11/2019 – 39

 

Gündemin birinci maddesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17/10/2019 tarih ve 497 sayılı teklifi;

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi uyarınca 1 adet ekonomist ile 1 adet Sağlık Teknikeri istihdam edilebilmesi maksadıyla, Belediyemiz Norm Kadrosunda boş bulunan Teknik Hizmetler sınıfı 9 dereceli Topograf kadrosunun iptal edilerek, yerine Teknik Hizmetler sınıfı 8 dereceli Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesi ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı 8 dereceli boş Sağlık Memuru kadrosunun iptal edilerek yerine Sağlık Hizmetleri Sınıfı 9 dereceli Sağlık Teknikeri kadrosunun ihdas edilmesi meclisin bilgisine sunuldu.

Yapılan müzakereler neticesinde Belediyemiz Norm Kadrosunda boş bulunan Teknik Hizmetler sınıfı 9 dereceli Topograf kadrosunun iptal edilerek, yerine Teknik Hizmetler sınıfı 8 dereceli Ekonomist kadrosunun ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı 8 dereceli boş Sağlık Memuru kadrosunun iptal edilerek yerine Sağlık Hizmetleri Sınıfı 9 dereceli Sağlık Teknikeri kadrosunun ihdas edilmesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 05/11/2019 – 40

 

Gündemin ikinci maddesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17/10/2019 tarih ve 501 sayılı;

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2019 yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması planlanan Teknik Hizmetler sınıfı 8 dereceli Peyzaj Mimarı maaşınıMaliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 08/07/2019 tarih ve  63107535-010.06.02-[115708-184]-210975 sayılı yazıları uyarınca ekteki tabloda sunulan taban-tavan ücretleri arasında belirlemek üzere gerekli meclis kararının alınması teklifi;

 

SINIFIUNVAN ADIKADRO DERECESİÜCRET TABANIÜCRET TAVANI
T.H.Peyzaj Mimarı83.963,86 TL4.495,83 TL

 

Yapılan müzakereler neticesinde 2019 yılı içerisinde Peyzaj Mimarı maaşının taban ücret olan 3.963,86 TL olarak belirlenmesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 05/11/2019 – 41

Gündemin ikinci maddesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17/10/2019 tarih ve 501 sayılı; Gündemin üçüncü maddesi Kırıkhan Belediye Başkanlığı 04/11/2019 tarihli yazıları ile Belediyemizin ortak olduğu, Kırıkhan İmar İnş.Ltd.Şirketindeki hisselerimizi temsilen müdür olarak ataması yapılan ……….. T:C Numaralı Memet Kemal oğlu Ali E. ve ……….. T:C. Numaralı Osman oğlu Reşit K.’un şirket müdürü olarak atanmalarına; Belen Belediye Meclisinin 2019 Kasım Ayı Toplantısı 05/11/2019 tarihli 1.birleşiminde oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/12/2019 – 42

Gündemin birinci maddesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/11/2019 tarih ve 583 sayılı;

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2019 yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması planlanan Sağlık Hizmetleri sınıfı 9 dereceli Sağlık Teknikeri maaşınıMaliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 08/07/2019 tarih ve 63107535-010.06.02-[115708-184]-210975 sayılı yazıları uyarınca ekteki tabloda sunulan taban-tavan ücretleri arasında belirlemek üzere gerekli meclis kararının alınması teklifi;

 

SINIFIUNVAN ADIKADRO DERECESİÜCRET TABANIÜCRET TAVANI
S.H.Sağlık Teknikeri93.004,27 TL4.755,34 TL

 

Yapılan müzakereler neticesinde 2019 yılı içerisinde Sağlık Teknikeri maaşının taban ücret olan 3.004,27 TL olarak belirlenmesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.