2021 YILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİH VE NO   : 05/01/2021 – 01

 Gündemin birinci maddesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/12/2020 tarihli ve 2704 sayılı teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden, Belediye Meclisi her yıl Ocak ayı toplantısında bir önceki yıl (2020) gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından, gizli oyla ve üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur,  hükmüne istinaden;

Denetim Komisyonunun 5 üyeden oluşması oylamaya sunulmuş ve 5 üyeden oluşması Meclisce kabul edilmiştir. Komisyona üye olarak Belediye Meclis Üyelerinden Mesut BOZKURT,  Abdulkerim KAHLAR,  Hatice KIYILI, Şit MÜLAYİM  ve Ali Kemal BATMAN aday olarak teklif edildi.

Denetim Komisyonu’na üye seçimi için gizli oylamaya geçilmiş olup; yapılan gizli oylamanın açık tasnifinde Mesut BOZKURT (15 Oy), Abdulkerim KAHLAR (15 Oy), Hatice KIYILI (15 Oy), Şit MÜLAYİM  (14 Oy) ve Ali Kemal BATMAN (15 Oy) aldıkları görüldü.

Meclis mevcudunun oybirliği ile süresi 1 yıllığına Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiklerine karar verildi

 

KARAR TARİH VE NO   : 05/01/2021 – 02

 

Gündemin ikinci maddesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/12/2020 tarihli 2705 sayılı teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye Meclisi her yıl 1 ay tatil kararı alabilir” hükmü yer almaktadır. Buna göre 2021 yılında bir aylık tatil zamanının tespiti hususunda Başkan 2021 Ağustos ayının Meclis Tatil ayı olmasını teklif etti.

Yapılan oylamada, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesine istinaden, 2021 yılı Ağustos ayının Belediye Meclisinin tatil ayı olarak belirlenmesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 05/01/2021 – 03

 

Gündemin üçüncü maddesi Zabıta Müdürlüğünün 31/12/2020 tarih ve 2717 sayılı teklifi;

2021 yılı için Zabıta Hizmetlerinde görev yapan personele, 2021 yılı (k) cetveli ile belirlenen ‘Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti’ ödenmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51.maddesinde Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak 2021 yılı bütçe Kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla maktu tutar ödenir.’hükmü uyarınca ve esasları doğrultusunda Belediyemiz Zabıta Personeline 2021 yılında aylık Fazla Çalışma ücretinin en üst limitin ödenmesine meclis mevcudunun oybirliği karar verildi.

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 05/01/2021 – 04

 

Gündemin dördüncü  maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün,

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden 2020 yılı içerisinde Tam
zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması planlanan, aşağıdaki tabloda dereceleri ve sınıfları
belirtilen kadroların maaşını Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün
2020 yılı Sözleşmeli personel maaşlarının taban ve tavan ücretleri hakkında yayınlanacak
genelge esas alınarak belirlenmesi amacıyla gerekli meclis kararının alınması teklifi;

UNVAN ADI SINIFI DERECESİ TABAN ÜCRET TAVAN ÜCRET
SAĞLIK TEKNİKERİS.H.9
EKONOMİSTT.H.8
ŞEHİR PLANCISIT.H.8
TEKNİKERT.H.10
MÜHENDİST.H.7
TEKNİSYENT.H.12
MÜHENDİST.H.8
TEKNİKERT.H.9
TEKNİSYENT.H.8
PEYZAJ MİMARIT.H.8

 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2021 yılı sözleşmeli personel maaşlarının ekonomist hariç yayınlanacağı genelgede belirlenen ücret tabanı, ekonomist maaşının ücret tavanı üzerinden 01/01/2021 tarihinden geçerli maaşlarının ödenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 05/01/2021 – 05

 

Gündemin beşinci maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 11/12/2020 tarih ve 2541 sayılı kadro derecelerin düzeltilmesi teklifi;

Belediye bağlı kuruluları ve mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik uyarınca norm kadromuzda mevcut boş bulunan bir adet T.H. sınıfı 8 dereceli jeofizikçi kadrosunun iptal edilerek yerine 10 dereceli T.H. sınıfı Tekniker kadrosu ihdas edilmesi, 10 dereceli T.H. sınıfı Programcı kadrosunun iptal edilerek yerine T.H. sınıfı 8 dereceli Ekonomist kadrosunun mevcut çalışan sözleşmeli personellerden üst öğrenim bitirmeleri sebebiyle yeni sözleşmelerinde bitirdikleri son öğrenimin unvanı ile sözleşme yapılabilmesi maksadıyla ihdas edilmesi istenmektedir. Meclis mevcudunun oybirliği ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifinin kabulüne karar verildi.

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 05/01/2021 – 06

 

Gündemin altıncı maddesi Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Genel Müdürlüğünün 24/12/2020 tarihli dilekçesinde, ilçemizde bulunan okullar ve sporculara yönelik sosyal faaliyetlerin sürdürülmesi amaçlı kullanılmak üzere 200.000TL(İkiyüzbin Türk Lirası) şartlı bağış yapmak istemektedirler.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinde yer alan Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında “Şartlı bağışları kabul etmek” ifadesine istinaden; 200.000TL(İkiyüzbin Türk Lrası) şartlı bağış talebinin kabul edilmesine, yine aynı kanunun 15’inci maddesinin altıncı fıkrasında belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez’ hükmü gereğince haczedilemeyeceğine, meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 05/01/2021 – 07

 

Gündemin yedinci maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/12/2020 tarih ve 2718 sayılı;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinin son bendinde ”Belediyenin proje
karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri şartlı bağışlar, kamu hizmetlerinde fiilen
uygulanan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi resim ve harç gelirleri
haczedilemez.”denilmekte olup, belirtilen yasalar çerçevesinde aşağıda banka ve ıban olarak
belirttiğimiz Belediyemiz bankalardaki mevcut cari hesaplarına esham tahvilatı bonoları ve
Belediyenin taşınır taşınmaz mallarına ve bunların gelirlerine, Kamu hizmetine tahsis edilmiş
olduğundan, aynı zamanda aşağıda yazılı İller Bankasından gelen payların yatırıldığı
hesabın, proje hesabının ve maaş hesabının banka ve hesapları da yukarıda belirtilen
nedenler ile haciz konulamaz kararının alınması teklifi meclisin oyuna sunuldu. Meclis mevcudunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

BANKA IBAN NİTELİĞİ
HALK BANKASITr810001200922300004000336MAAŞ HESABI
HALK BANKASITr460001200922300007000012İLLER BANKASI AYLIK KATILIM
PAYI HESABI
HALK BANKASITr860001200922300007000068VERGİ,RESİM,HARÇ HESABI
HALK BANKASITr570001200922300007000105OTOPARK HESABI
ZİRAAT BANKASITr930001001698305353385005VERGİ,RESİM,HARÇ HESABI
PTT232012VERGİ,RESİM,HARÇ HESABI

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 05/01/2021 – 08

Gündemin onuncu maddesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 05/01/2021 tarih ve 20  sayılı teklifi;

5393 sayılı kanunun 15. Maddesinin son fıkrası ‘ Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.Hükmüne istinaden, Belediyemizin hemşerilerimizin medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüttüğü hizmetlerin devamı için ekli listede Plaka ve markaları belirtilen ve kamu hizmetlerinde fiilen kullandığımız araçların kamuya tahsisli olduğuna, oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 08/01/2021 – 09

KARARIN ÖZÜ: Kıcı Mahallesi 1091 nolu Parsele İlişkin Uygulama İmar Planı Yapımı

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Belen Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarihinde, gündemin 9. maddesinde görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; Hatay İli, Belen İlçesi, Kıcı Mahallesinde bulunan 1091 nolu parselle ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi sonucunda;

İlgili parsel Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2020 tarih ve 252 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinde “Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı” olarak planlanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde; 1091 nolu parselin 3.591 m2 alana sahip bölümü Soğuk Hava Deposu oluşturulması amacıyla “Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı” olarak planlandığı tespit edilmiştir. Yapılaşma koşulları Emsal: 1.20 ve Yençok: 13.50 metre şeklinde önerilmiş olup, çekme mesafeleri Karayolundan 25 metre ve diğer cephelerden 5 metre verildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyonumuzca 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Üst Ölçekli Plan ve Plan Hükümlerine aykırı herhangi bir husus tespit edilmediğinden uygun mütalaa edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz.(İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler) 07/01/2021

İmar komisyon raporu meclis okundu. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/02/2021 – 10

Gündemin birinci maddesi 05/01/2021 tarihli meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 7244 Sayılı Kanunu gereği kiraya verilen Belediye dükkanları kira bedelleri hakkında;

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (covid-19) salgınına karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15/12/2020 tarihli 7118846/010.06.02-268495 Sayılı Genelgesinde konu edilen  7244 Sayılı Yeni korona virüs  (Covit-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkileri azaltılası hakkında kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile hazine taşınmazları, Orman Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar, Milli Parklar, Büyükşehir Belediyeleri İl Özel İdare ve ve bağlı kuruluşlar ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin bir takım tedbirler alınarak, bu taşınmazlardan faydalananların  mağdur olmamaları için alacaklarının taksitlendirilmesi-ertelenmesi ya da hiç tahsil edilmemesi yoluna gidileceği bildirilmiştir.

22/01/2021 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu:

Komisyonumuzca 7244 Sayılı Kanununda 1 maddesinin ç bendinde belirtilen şekilde mülkiyeti belediyemize ait kiraya verilen işyerlerinden 01 Ocak – 30 Haziran 2021 yılı 6 ay kira alınmaması hakkında, gerekli meclis kararının alınması hususunda takdir meclise ait olup; Yüce Meclise Arz Olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Komisyon raporu meclisin açık oyuna sunuldu. Komisyon raporu doğrultusunda, kabulüne meclisin oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/02/2021 – 11

 

Gündemin ikinci maddesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28/01/2021 tarih ve 289 sayılı teklifi;

Belen Belediye Başkanımız İbrahim GÜL’ün 12/01/2021 tarihli ve 109 sayılı dilekçesinde; ‘‘31 B 0111 Plakalı 2018 model AUDI aracımı Belen Belediyesi Başkanlığı süresince, Belen Belediyesinin hizmetinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis etmek istemektedir.

Belen Belediyesi Meclisi tarafından;  31 B 0111 Plakalı 2018 model AUDI aracın bedelsiz olarak tahsisinin kabul edilmesi ve söz konusu aracın; ‘‘Yakıt, bakım ve onarım, Araç Muayenesi, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, lastik, vb. ’’ giderlerinin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi teklifi meclisin oyuna sunuldu.

Yapılan müzakereler neticesinde kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/02/2021 – 12

 

Gündemin üçüncü maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/01/2021 tarih ve 246 sayılı  Asansör Kontrollerinde İlgili İdare Payı belirlenmesi teklifi;

24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin; 4 üncü maddesinde periyodik kontrol “Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yılda bir defa yaptırılacak olan muayeneyi ifade eder”, 17 inci maddesinin (1) bendinde “Bu Yönetmelik kapsamında bulunan asansörün periyodik kontrolü Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır”, 18 inci maddesinin (1) bendinde “binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü yılda bir defa yaptırılır”, 19 uncu maddesinin (1) bendinde “İlgili idare kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen herhangi bir A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalar”, aynı maddenin (5) bendinde “İlgili idare, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde belirleyeceği A tipi muayene kuruluşu ile en az iki yıllık protokol yapar”, 20 inci maddesinin (1) bendinde “Periyodik kontrol ücreti, Komisyon kararı doğrultusunda tespit edilerek Bakanlık tarafından tebliğ ile ilan edilen taban ve tavan fiyat aralığı esas alınarak ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir”, aynı maddenin (2) bendinde “A tipi muayene kuruluşu, bina sorumlusundan ve/veya asansör yaptırıcısından tahsil edeceği periyodik kontrol ücretinin azami % 10’unu, protokol yapacağı ilgili idareye aktarır.

Periyodik kontrol ücretinin ilgili idareye aktarılacak kısmı, ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir ve taraflar arasında imzalanacak protokolde yer alır”, (3) bendinde “Periyodik kontrol taban ve tavan ücreti, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılır” şeklinde ifade edilmiştir. 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğin 17 inci maddesinin (1) bendinde “Ek-7’de yer alan taban ve tavan ücret aralığı esas alınarak ilgili idare tarafından belirlenen periyodik kontrol ücreti, A tipi muayene kuruluşu tarafından bina sorumlusundan tahsil edilir” denilmektedir.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri ve açıklamalar doğrultusunda Belen ilçesi sınırları dâhilinde kullanılmakta olan asansörlerin periyodik kontrollerinin yaptırılması aşamasında bina sorumlusundan tahsil edilecek periyodik kontrol ücretlerinin aşağıda yer aldığı şekilde belirlenmesi ve belirlenen periyodik kontrol ücretinin %10’unun idareye aktarılması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesi çerçevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan çalışma grubu) kararı doğrultusunda tespit edilerek Bakanlık (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) tarafından tebliğ ile ilan edilen taban ve tavan fiyat aralığı esas alınmak suretiyle periyodik kontrol ücretinin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

2021 yılı Asansör Periyodik Kontrol Ücretleri
SıraDurak AdediAsansör Başı Ücret (KDV dahil)
11-5 Duraklı asansör405 TL
26-10 Duraklı asansör458 TL
311-15 Duraklı asansör539 TL
416-20 Duraklı asansör646 TL
521-25 Duraklı asansör754 TL
626-30 Duraklı asansör862 TL
731 Durak ve iizeri asansör970 TL

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/02/2021 – 13

 

Gündemin dördüncü maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/02/2021 tarih ve 307  sayılı Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi;

5393 Sayılı Belediye Kanunu 15.maddesi Belediye yetkileri ve imtiyazları başlıklı h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21.maddesine istinaden ihdas yoluyla tescil edilen yerler ile,

Belediyemiz sınırları  içerisinde 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve yeni yapılacak olan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı gereği Belediyemize ait tek başına imar çapı alamayacak hisseli taşınmazların diğer hissedarlara satışı, tek başına imar çapı alamayacak nakıs durumdaki taşınmazların en yakın komşu parsel maliklerine satışı, ihdas işlemi sonrası oluşacak yeni parsellerin satışı, Belediyemize ait taşınmazların başka parseller ile trampa yapılmasına, imar planı gereği her türlü tevhit,yola, park alanına ve yeşil alana terk işlemi, ihdas ve tescil işlemi ve bunların komşu parsel maliklerine satışına ilişkin işlemlere ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18.Maddesine göre uygulama yapılmasına ilişkin işlemlere yönelik,

5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (h) bendi ve 18.maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/03/2021 – 14

 

Fen İşleri Müdürlüğünün 24/02/2021 tarihli ve 588 sayılı teklifi;

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.01.2021 tarih ve E-86166732-000-2021-53/392 sayılı yazısı ve 24.12.2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişikliklere istinaden;

Büyükşehir belediyeleri koordinasyon merkezleri yönetmeliğine Madde 14/A “İlçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler bu yerlere izin veya ruhsat veren ilçe belediyesince gelir olarak kaydedilir. Bu gelirler sadece cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda ki asfalt ve kaldırımların yapım, onarım ve bakımında kullanılır.” eklenmiş olup Koordinasyon merkezi yönetmeliğinde yapılan bu değişiklik ile büyükşehir ve İlçe belediyelerine kendi sorumluluklarına bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılar için izin veya ruhsat verme yetkisi ile buna ilişkin bedeli hesaplama ve gelir kaydetme yetkisi verilmiştir.

Söz konusu uygulama yönetmeliğinde büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sorumluluk alanında devam eden ve yapılacak olan alt yapı çalışmalarının koordinasyon ve denetim hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Ek’te sunulan Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Uygulama Yönetmeliği meclisin oyuna sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde meclis mevcudunun oybirliği ile Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Uygulama Yönetmeliğinin kabulüne karar verildi.

 

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/03/2021 – 15

 

Fen İşleri Müdürlüğünün 24/02/2021 tarihli ve 588 sayılı teklifi; Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.01.2021 tarih ve E-86166732-000-2021-53/392 sayılı yazısı ve 24.12.2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişikliklere istinaden;
Büyükşehir belediyeleri koordinasyon merkezleri yönetmeliğine Madde 14/A “İlçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler bu yerlere izin veya ruhsat veren ilçe belediyesince gelir olarak kaydedilir. Bu gelirler sadece cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda ki asfalt ve kaldırımların yapım, onarım ve bakımında kullanılır.” eklenmiş olup Koordinasyon merkezi yönetmeliğinde yapılan bu değişiklik ile büyükşehir ve İlçe belediyelerine kendi sorumluluklarına bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılar için izin veya ruhsat verme yetkisi ile buna ilişkin bedeli hesaplama ve gelir kaydetme yetkisi verilmiştir.
Söz konusu uygulama yönetmeliğinde büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sorumluluk alanında devam eden ve yapılacak olan alt yapı çalışmalarının koordinasyon ve denetim hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan ve Ek’te sunulan 2021 yılı Zemin Açma Bedeli Ücret Tarifesi ve Altyapı Tesisi Zemin Açma Ruhsatı Ücret Tarifesi, Meclis mevcudunun oybirliği ile kabul edilerek uygulanmasına karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/04/2021 – 16

2020 Yılı İdari faaliyet Raporu görüşülmeden önce Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği 9.maddesi “yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma, meclis başkan vekili başkanlık yapar”.hükmü gereği;  Belediye Başkanı İbrahim GÜL yerini Meclis 1.Başkan Vekili Abdulkerim KAHLAR’a bıraktı.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince hazırlanan Belediye Başkanının 2020 Yılı (01.01.2020 – 31.12.2020) Faaliyet Raporu okundu. (2020 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.) Faaliyet Raporu Meclise okundu.

Yapılan açık oylana sonucunda 2020 Yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/04/2021 – 17

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi, Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesi gereği yapılacak ilk Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar görev yapmak üzere birinci ve ikinci meclis başkan vekili seçilmesi;

Belediye Meclis 1. Başkan Vekilliği için Abdulkerim KAHLAR, Belediye Meclis 2. Başkan Vekilliği için Mehmet ÇETİNKAYA aday olarak gösterilmiş olup;

Yapılan gizli oylamanın açık tasnifinde 16 oy kullanıldığı, 16 oyun geçerli olduğu görülmüştür.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis 1.Başkan Vekilliğine Abdulkerim KAHLAR’ın, Meclis 2.Başkan Vekilliğine Mehmet ÇETİNKAYA‘nın seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/04/2021 – 18

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi, Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesi gereği yapılacak ilk Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar görev yapmak üzere iki asil, iki yedek meclis katibi seçimi;

Belediye Meclis katipliğine Ummuhan ASLAN ve Ahmet GEBEŞ asil, Halil SAKLAR ve  Hatice KIYILI yedek üye olarak aday gösterilmiş olup;

Yapılan gizli oylamanın açık tasnifinde 16 oy kullanıldığı, 16 oyun geçerli olduğu görülmüştür.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar görev yapmak üzere katipliğine Ummuhan ASLAN ve Ahmet GEBEŞ asil meclis katibi Halil SAKLAR ve Hatice KIYILI’nın yedek meclis katibi seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/04/2021 – 19

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 33/b maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince 1 yıl süre ile görev yapmak üzere meclis üyeleri arasından gizli oylama ile iki encümen üyesi seçimi;

Mehmet BERKER ve Hatice KIYILI encümen üyeliğine aday gösterilmiş olup, yapılan gizli oylamanın açık tasnifi sonucunda, Mehmet BERKER ve Hatice KIYILI’nın süresi bir yıllığına encümen üyesi seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/04/2021 – 20

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince görev süresi bir yılı geçmemek üzere meclis üyeleri arasından beş kişiden oluşacak İmar Komisyonu Üyesi seçimine geçildi. Başkan tarafından Ahmet GEBEŞ, Abdulkerim KAHLAR, Halil SAKLAR, Mehmet ÇETİNKAYA ve Mehmet YİĞİT önerildi.

Yapılan açık oylama sonucunda süresi bir yıllığına, imar komisyon üyeliğine Ahmet GEBEŞ, Abdulkerim KAHLAR, Halil SAKLAR, Mehmet ÇETİNKAYA ve Mehmet YİĞİT’in seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/04/2021 – 21

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince görev süresi bir yılı geçmemek üzere meclis üyeleri arasından beş kişiden oluşacak Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi seçimine geçildi. Başkan tarafından Ali ALBAYRAK, Mesut BOZKURT, Ummuhan ASLAN, Şit MÜLAYİM ve Ali Kemal BATMAN önerildi.

Yapılan açık oylama sonucunda süresi bir yıllığına, plan ve bütçe komisyon Ali ALBAYRAK, Mesut BOZKURT, Ummuhan ASLAN, Şit MÜLAYİM ve Ali Kemal BATMAN seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİH VE NO   : 02/04/2021 – 22

 

İlgi   : Hatay Valiliği Kadastro Müdürlüğünün E-40603599-170.04.02-620125 sayılı yazısı.

Hatay İli Belen İlçesi Çakallı, Kıcı, Müftüler, Ötençay ve Şenbük  Mahallelerinde Kadastro çalışmaları yapılacağından, kadastro çalışmalarında kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere;

1-         Türk Vatandaşı olması,

2-         40 yaşını bitirmiş olması,

3-         Medeni Haklarını kullanma ehliyetinin bulunması,

4-         En az 10 yıldan beri aynı mahallede ikamet etmesi,

5-         Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olması,

6-         Okuma-yazma bilmesi,

Kriterlerine sahip  6 adet  bilirkişinin seçilmesi istenilmiştir.

Kriterlerine sahip Çakallı, Kıcı, Müftüler, Ötençay ve Şenbük  Mahallelerinde bilirkişinin seçilmesi istenilmiştir.

 

 

a-)        Çakallı Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere,

1-Hakkı ÇİL

2-İbrahim YAMAN

3-Mehmet Hanifi BUDAN

4-Ali EKER

5-Ziya KAYBAK

6-Adem KEL

 

b-)       Kıcı Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere,

1-Şit MÜLAYİM

2-Hasan GÜL

3-Zekeriye KAPLAN

4-Mehmet ÇELİK

5-Bünyami ÜSTÜN

6-Ahmet Bican GÜL

 

c-)        Müftüler Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere,

1-Durdu SAYDAM

2-Mustafa TÜRKER

3-Recep GÜNEY

4-Fuat AKSAR

5-Şükrü FİŞEK

6-Seydi SAYDAM

 

d-)       Ötençay  Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere,

1-Nurettin AYDEMİR

2-Kemal TEKE

3-Hamdi BALCI

4-Hanifi BALCI

5-Hüseyin ÜNAL

6-Hamdo BATMAN

 

e-)        Şenbük Mahallesi bilirkişi heyetinde görevlendirilmek üzere,

1-Osman SAĞLAM

2-Ramazan KEKLİK

3-Ahmet KAHRAMAN

4-Ramazan YAMAN

5-İsmail GÜLMEZ

6-Hikmet DÜŞÜNCE

 

 

Şahısların bilirkişi seçildiklerine meclisin oybirliği ile karar veridi.

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/04/2021 – 23

 

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan, Fatih Mahallesi 247 Nolu Parselin 18. Madde Uygulaması sonucu park alanına terk edilen yerin mülkiyeti Belen Belediyesine ait 036d-23b-3b imar paftasında  X:513100 – 513300, Y:4044800 – 4045000 koordinatları arasında kalan alanda ekte bulunan projeye uygun olarak spor tesisi, kafeterya, çocuk oyun alanı ve satış irtibat, bürolarının yapılması düşünülmüştür.
Projeye uygun olarak Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan yaklaşık maliyet tutarı 314.317,56 TL olup, Belediyemizin maddi imkansızlıkları nedeniyle belirtilen tesisleri yapamayacağından,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18/j maddesi gereğince Yap-İşlet-Devret modeli ile yatırım yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre süresi 29 yılı aşmamak kaydıyla kiraya verilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/04/2021 – 24

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün peyzaj Mimarı maaşının güncellenmesi teklifi;

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 5 nolu genelgesi uyarınca; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Peyzaj Mimarı personellerin ücretlerinde değişiklik meydana gelmiştir. Buna göre yeni ücret tabanı 4.710,70 TL, tavan ise 5.888,38 olarak güncellenmiştir. Bu doğrultuda belediyemizde 8 dereceli Peyzaj Mimarı kadrosuna karşılık 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca tam zamanlı olarak çalışmakta olan personellerin ücretlerini belirlemek maksadıyla yapılan açık oylama sonucunda, 2021 yılı içerisinde 8 derecelik Peyzaj Mimarı maaşının taban ücret üzerinden ödenmesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/04/2021 – 24

 

Gündemin ikinci maddesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 06/05/2021 tarih ve1445 sayılı,

Hemşerilerimizin medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüttüğü hizmetlerin devamı için kamu hizmetlerinde fiilen kullanmak üzere almış olduğumuz, Belediyemiz tarafından alınan 31 B 3667 plakalı 2021 model iveco EuroCargo çöp kamyonuna kamu yararı kararı alınması teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi son fıkrası ‘Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.’ hükmü gereğince 31 B 3667 plakalı çöp kamyonunun kamuya tahsisli araç olduğuna ve T cetveline işlenmesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 17/05/2021 – 25

 

Gündemin ikinci maddesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 06/05/2021 tarih ve1445 sayılı,

Hemşerilerimizin medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüttüğü hizmetlerin devamı için kamu hizmetlerinde fiilen kullanmak üzere almış olduğumuz, Belediyemiz tarafından alınan 31 B 3667 plakalı 2021 model iveco EuroCargo çöp kamyonuna kamu yararı kararı alınması teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi son fıkrası ‘Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.’ hükmü gereğince 31 B 3667 plakalı çöp kamyonunun kamuya tahsisli araç olduğuna ve T cetveline işlenmesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 17/05/2021 – 26

 

Gündemin üçüncü maddesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 05/05/2021 tarih ve 1419 sayılı,

Hemşerilerimizin medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüttüğü hizmetlerin devamı için kamu hizmetlerinde fiilen kullanmak üzere almış olduğumuz, Belediyemiz tarafından alınan 31 B 3666 plakalı 2021 model Ford Tourneo courier kamyonete kamu yararı kararı alınması teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi son fıkrası ‘Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.’ hükmü gereğince 31 B 3666 plakalı kamyonetin, kamuya tahsisli araç olduğuna ve T cetveline işlenmesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 17/05/2021 – 27

 

Gündemin dördüncü maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün,

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinin son bendinde ”Belediyenin proje
karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri şartlı bağışlar, kamu hizmetlerinde fiilen
kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi resim ve harç gelirleri
haczedilemez.”
denilmekte olup, belirtilen yasalar çerçevesinde,

Belediyemiz bankalardaki mevcut cari hesaplarına esham tahvilatı bonoları ve
Belediyenin taşınır taşınmaz mallarına ve bunların gelirlerine, Kamu hizmetine tahsis edilmiş
olduğundan, TR 300001200922300007000106 nolu hesabımıza haciz konulamaz kararının alınması teklifi meclisin oyuna sunuldu. Meclis mevcudunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 21/05/2021 – 28

 

17/05/2021 tarihli meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan Belediyemiz Encümenine 08.04.2021 tarih ve 22.sayılı Encümen kararı ile 2020 yılı  idare kesin hesabın onaylanması için Meclise sunulan Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarihli ve 1. gündem maddesi toplantısında komisyonumuza havale edilen 2020 mali yılı idari ve kesin hesap cetvellerinin incelenmesinde.

2020 yılı içerisinde herhangi bir ödenek üstü ve hatalı ödemenin yapılmadığı anlaşılmış olup; Yüce Meclisin Takdirlerine Arz Olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Komisyon raporu doğrultusunda, 2020 mali yılı idari ve kesin hesap cetvellerinin kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/07/2021 – 29

 

KARARIN ÖZÜ: 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Hk.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Belen Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarihinde, gündemin 1. maddesinde görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; Hatay İli, Belen İlçesine ait yaklaşık 2097 hektarlık alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının değerlendirilmesi sonucunda;

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2019 tarih ve 67 sayılı kararı ile onaylanıp, 31.07.2019 tarih ve 158 sayılı kararı ve 11.11.2019 tarih ve 246 sayılı kararı ile itirazların karara bağlanarak 11.11.2019 tarihinde kesinleşen, 02.03.2020 tarih ve E.2020-3211/5786 sayılı yazı ile gönderilen 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı kararlarına göre ve güncel kurum görüşleri doğrultusunda yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının incelenmesi sonucunda;

 

 • Sarımazı Mahallesinde bulunan 676 ada 14 nolu parselin doğusunda bulunan Eğitim Tesisi Alanı Lise olarak gösterilen okul alanı, mevcutta ortaokul olarak kullanıldığından dolayı ortaokul olarak değiştirilmesi,
 • Sarımazı Mahallesi 556 ada 4 nolu parselin bir kısmında bulunan Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının parselin doğu sınırına taşınması,
 • Fatih Mahallesinde bulunan 937 ada , 934 ada , 933 ada , 930 ada, 931 adaların 12 metrelik yola bakan cepheleri 5 kat olarak planlanmış olduğu tespit edilmiş olup, 12 metrelik yola bakan cepheler haricinde arada kalan parsellerin kat yüksekliğinin 4 kat olarak düzenlenmesi.
 • Atik Mahallesi 286 ada 1,2, 3, 4, ve 5 nolu parsellerin önünden geçen yolun 268 ada 1 ve 2 nolu parsellerde yapılaşma olmasından dolayı imar hattının parsel sınırlarına çekilmesi
 • Atik Mahallesi 227 ada 1 nolu parselden geçen 12 metrelik yolun kavşak geçişine uygun şekilde düzenlenmesi
 • Halilbey Mahallesinde bulunan 541 ada 7 nolu parsele 19.02.2018 tarih ve 12 sayılı Encümen Kararına göre yola terk işlemi yapıldığından, imar hattının parsel sınırına çekilmesi
 • Plan bütününde Sosyal Tesis Alanı olarak planlanan yerlerde kat yüksekliğinin 15.50 olarak düzenlenmesi
 • Fatih Mahallesi 931 ada 35 parselde bulunan İlkokul Alanının, Ortaokul Alanı olarak değiştirilmesi.
 • Fatih Mahallesi 883 ada 27 parselin güneyinde bulunan Lise Alanının, İlkokul Alanı olarak değiştirilmesi
 • Fatih Mahallesi 931 ada 35 parselde bulunan İlkokul Alanının, Ortaokul Alanı olarak değiştirilmesi.
 • İssume Mahallesi 2532 ada 10 parselde bulunan Lise Alanının, fiili zemine uygun olarak kısmen İlkokul Alanı, kısmen Ortaokul Alanı olarak değiştirilmesi
 • Bakras Mahallesi 729 ada 7 parselin batısında bulunan Lise Alanının, Ortaokul Alanı olarak değiştirilmesi
 • Cumhuriyet Mahallesi 135 ada 10 parselde bulunan İlkokul Alanının, Ortaokul Alanı olarak değiştirilmesi
 • Halilbey Mahallesi Pazar Alanının batısında bulunan Lise Alanının, fiili zemine uygun olarak kısmen Ortaokul Alanı, Kısmen Lise Alanı olarak düzenlenmesi
 • Halilbey Mahallesi 450 ada 4 parselde bulunan Lise Alanının, güneyinin Anaokulu Alanı, kuzey kısmının Lise Alanı olarak değiştirilmesi
 • Halilbey Mahallesi 489 ada 1 parsel ve 490 ada 1 parselde bulunan İlkokul Alanının, fiili zemine uygun olarak kısmen Ortaokul Alanı, kısmen İlkokul Alanı olarak düzenlenmesi

 

Söz konusu 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı komisyonumuzca 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Üst Ölçekli Plan ve Plan Hükümlerine aykırı herhangi bir husus tespit edilmediğinden ve söz konusu değişikliklerin yapılması uygun mütalaa edilmiş,  gerekli meclis kararının alınması için, Yüce Meclise arz ederiz.(İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler) 18/06/2021

İmar komisyon raporu meclis okundu. Belen 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 06/08/2021 – 30

 

Gündemin birinci maddesi Destek Hizmleri Müdürlüğünün 02/08/2021 tarihl, EDS  Projesi teklifi;

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 16. maddesinde; ”Belediyelerce kendi bütçe kaynakları kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda, aylık dönemler halinde yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının %30 ‘u oranındaki tutar, izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ilgili belediyelere sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenir. Sistem gelir paylaşımı yolu ile yapıldığı taktirde bu oran, sistem yatırım maliyetine ulaşıldıktan sonra %30 dan %15 e düşer.

Bu madde kapsamında hizmetinden yararlanılacak elektronik sistemlerin taşıması gereken teknik özellikler, kurulması gereken yerler ve belediyeler ile yapılacak protokollere ilişkin diğer şartlar ile maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca (Emniyet Genel Müdürlüğü) müştereken belirlenir” hükmü yer almaktadır.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 18.11.2016 tarihli yazısı ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek:16. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların 5.Maddesi gereğince; Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS) Büyükşehir Belediyeleri ile İl Belediyelerinin tamamında ve nüfusu 10.000  ve üzeri olan ilçe ve belde belediyelerinde, kurulması uygun görülmüştür.

EDS projesi kapsamında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek:16. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde Valilik/Kaymakamlık, İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Resmi Kurumlar ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı İbrahim GÜL ‘ün yetkili kılınmasına, bahse konu işin, Belediyemiz kendi imkan ve kaynakları ile 4734 ve/veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde EDS sisteminin kurulması ve 15 (onbeş) yıl süreye kadar işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine, işletim vb. diğer giderlerin belediye bütçesinden ödenmesine, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 16’ıncı maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci Maddesinin (e ) bendi hükümleri gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 06/08/2021 – 31

 

Gündemin ikinci maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün memur kadro iptal ihdas teklifi;

Belediye Bağlı kuruluşları ve Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik uyarınca norm kadromuzda boş bulunan 1 adet 1 derecelik Tekniker kadrosunun iptal edilerek, yerine 1 adet 10 derecelik Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi meclisin açık oyuna sunuldu. Meclis mevcudunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/09/2021 – 32

 

Gündemin üçüncü maddesi 27/08/2021  tarihli ve 2441 sayılı Emlak İstimlak Müdürlüğünün;

İlçemiz Belen Halilbey Mıntıkasında Mülkiyeti Maliye hazinesine ait 109 Ada 9 Parsel ve 109 ada 10 Parsel (Tevhid  ve İfras sonrası 3194 15 ve 16 oluşan parsel) Parsel idaremize taziye evi yapılmak üzere Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 1211369 sayılı yazıyla söz konusu taşınmazlar 2(iki) yıl süre ile yatırım projesinin hazırlanması ve yatırım programına alınması maksadıyla ön izin  verilmiştir. Söz konusu parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesi hükmünce Belen ve Çevre ilçelerimizin Mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak, acı ve mutluluklarına kamu yararı çerçevesinde bir nebze fayda sağlamak amacıyla taziye evi yapılacaktır. Yapılacak olan taziye evinin yapım maliyetini üstlenecek gönüllü yüklenicilerle her türlü sözleşme (protokol) imzalamak maksadıyla 5393 sayılı kanunun 38. maddesine istinaden Belediye Başkanı İbrahim GÜL’e sözleşme imzalamak hususunda gerekli kararın alınması teklifi, meclisin açık oyuna sunuldu. Her türlü protokol ve sözleşme imzalama konusunda Belen Belediye Başkanı İbrahim GÜL’e tam yetki verilmesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/09/2021 – 33

KARARIN ÖZÜ      : 2021 Yılı Evsel Katı Atık Tarifelerinin belirlenmesi

 

        TEKLİF    : Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 20/08/2021 tarihli 2423 sayılı teklifi.

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 • Evsel Katı Atık Tarife Raporu;

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine göre 01/09/2021 tarihinde olağan toplantısında gündeminde bulunan Belen Belediye Başkanlığı 2021 yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir

 

GÜNDEM 1-Evsel Katı Atık Tarife Raporu;

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda belirtilen ilke ve yöntemlere dayanılarak evsel atık tarifeleri hazırlanmıştır.

Söz konusu tarifeler, bu tarife ekinde de yer alan BELEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU’nda gerekçelendirilen hesaplamalara dayanılarak hazırlanmıştır.

2021 mali yılında uygulanacak olan evsel katı atık bedeline tarifeler aşağıda ki gibi olacaktır.

 

Tarife AdıAylık
Konut4,45 TL
Pazaryeri4,82 TL
OKUL,DERSHANE,KREŞ,KURS
Öğrenci Sayısı0,065GRUPAylık Tarife
751’den Büyük48,7’den Büyük1
75050048,6032,402269,67 TL
49925032,3016,203182,90 TL
24910016,106,50479,15 TL
99506,403,20511,64 TL
49203,201,30622,08 TL
2901,300,0076,84 TL
Restaurant,Lokanta,Kafe, Kafeterya, Süpermarket
Alan (M2) 0,10GRUPAylık Tarife
1001’den Büyük611,60’den Büyük1820,25 TL
1000750611,00458,302731,33 TL
749500457,60305,503375,75 TL
499250304,90152,804223,25 TL
249100152,1061,105107,50 TL
995060,5030,60649,33 TL
49029,900,00723,42 TL
Sanayi Kuruluşları
Personel Sayısı3,65GRUPAylık Tarife
1000’den Büyük3653,7’den Büyük1
10005003.650,001.825,002
4992001.821,40730,0033.857,92
199100726,40365,0043.519,00
9950361,40182,5051,886,42
4925178,9091,306983,92
24087,600,007318,25

 

 

Diğer Ticarethaneler
Personel Sayısı1,36GRUPAylık Tarife
701’den Büyük954,40’den Büyük1
700250953,00340,402
249150339,00204,203
149100202,90136,104
9950134,8068,105
491066,7013,606215,72 TL
9012,240,00727,15 TL
Kamu Binaları
Personel Sayısı1,6GRUPAylık Tarife
501’den Büyük295,60’dan Büyük1
500250295,00147,502
249100146,9059,003
995058,4029,504758,65 TL
492028,9011,805328,75 TL
19511,203,006121,38 TL
406,400,00725,28 TL
OTEL, PANSİYON, YURT
Yatak Sayısı0,985GRUPAylık Tarife
500’den Büyük492,80’den Büyük1
499300491,80295,702
299200294,70197,103
199100196,1098,604778,41 TL
995097,6049,305591,60 TL
492048,3019,706280,23 TL
19018,700,007116,72 TL

 

 1. Gaziler, şehit yakınları engelliler ve ibadethaneler hesaplama dışında tutulmuş olup; Bunlardan Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücreti Alınmayacaktır.
 2. Yıl içinde Evsel Atık Ücreti kapsamına giren veya kapsamdan çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi izleyen ayın başından itibaren tesis edilecek veya sona erdirilecektir.
 3. Yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi veyahut işyerlerinin faaliyet, kapasite, kullanım alanı, yatak sayısı vb. değişiklik olması sebebiyle 13.12.2005 tarih ve 2005/9817 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen bina grup cetvelindeki grup/derecelerin değişmesi durumunda veya yıl içinde mükellefiyet şahsında meydana gelen değişiklikler nedeniyle farklı gruplardan ücretlendirilmesi gereken hallerde; bu hususların gerçekleştiği tarihi izleyen bir ay içinde bildirimde bulunulması zorunludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır.
 4. Mükellef türleri ve tarifeler Rapor içindeki tablolarda gösterilmiştir. Tarifelerin belirlenmesinde genel yöntem; öncelikle birim maliyetlerin belirlenmesi, belirlenen birim maliyet gruba isabet eden atık miktarı ile çarpılması ve gruptaki mükellef sayısına bölünmesidir.
 5. Tarife tablolarında taksit tutarları da gösterilmiştir. Konutlara ait evsel atık bedelleri 12 eşit takside bölünmüş olup taksit tutarları su faturaları ile birlikte en geç fatura son ödeme tarihine Hatsu Genel Müdürlüğü veznesine ödenecektir. 2021 için evsel atık bedeli için Belediyemiz temizlik işleri müdürlüğü tarafından maliyet kalemleri tekrar hesaplanacak ve önümüzdeki yıl için 12 eşit taksit halinde alınacaktır.
 6. Diğer mükellef gruplarının evsel atık bedelleri 12 eşit takside bölünmüş olup yine Su Faturaları ile Hatsu Tarafından Tahsil edilecektir.
 7. Tek bir abonelik(ortak su saati) olan yerlerde birden fazla konut veya işyeri bulunması durumunda her bir konut veya işyeri için ayrı ayrı tarife bedeli alınacaktır.
 8. Su Aboneliği olmayan Kuyu Suyu Kullanan Sitelerden her bir konut için ayrı ayrı tarife ücreti alınacaktır, Aynı Şekilde meskenlerden Tarife ücreti alınacaktır.
 9. Tarifeler yapılırken Kılavuzda belirtilen alt ve üst değerlerin ortalaması alınmış olup grupta tek mükellef olan durumlarda ortalama yerine mükellefin fiili değerleri dikkate alınarak tarife yapılmıştır.
 10. Hizmetten Yararlanan gerçek veya tüzel kişilerin Ölüm, gaiplik, veya değişiklik nedeniyle adresten ayrılması ve bulunamaması durumunda kirleten öder ilkesi nedeniyle tarife ücreti adreste filli olarak bulunan işyeri sahipleri veya meskenlerden, varisleri ve bu yerleri fiili olarak kullanan kişilerden tahsil edilecektir.
 11. Süresinde ödenmeyen tutarların takip ve tahsili 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılamayacak olup Özel hukuk hükümlerine göre tahsilat yapılacaktır. Ücretlerin son ödeme tarihleri su faturası ile yapılacak tahsilatlarda fatura son ödeme tarihidir.
 12. Dilekçe ile müracaat edilmesi halinde boş olarak bulunan, su aboneliği bulunmayan konutlar ve işyerlerinden belgelendirmeleri şartıyla (Vergi dairesinden, Su İdaresinden veya Elektrik İdaresinden) Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücreti alınmayacaktır.
 13. Tarifelerde bazı gruplar için hesaplama yapılmamıştır. Bunun nedeni Belediyemiz sınırları içerisinde o grup kriterlerine uyan kişi, işletme kurum veya kuruluşun bulunmamasıdır.
 14. Hesaplama yapılmayan grup kriterlerine uyan yeni kurulan kişi, işletme, kurum veya kuruluşun tarife konusu hizmetten yararlanmaya başlaması halinde, mükellef lehine en yakın gruba isabet eden atık miktarı hesaplanarak tarifelendirilecektir.
 15. Yıl içinde Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet; bu durumların meydana geldiği tarihin bulunduğu ayın tamamı üzerinden tahsil edilecek veya sona erdirilecektir.
 16. Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücretinin mükellefi Belediyenin bu hizmetten yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre bildirimde bulunan ve/veya 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun Mükerrer 44 üncü maddesi gereği Çevre Temizlik Vergisi beyanında bulunan ve alınan Meclis Kararının ilanına müteakip 20 gün içerisinde sözleşmeyi yapmayan mükellefler, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesinde belirtilen sözleşmeyi yapmış sayılacaktır.
 17. Yıl içerisinde açılan işyerlerinde, tarifede belirtilen yıllık ücretlerin 12 aya bölünmesi sonucunda oluşan aylık tutar, işyeri açılış tarihinin bulunduğu ayın başından itibaren geçerli olmak üzere yıl sonuna kadar hesaplanacak ve faturalandırılacaktır.
 18. Yıl içerisinde kapanan işyerlerinde, tarifede belirtilen yıllık ücretlerin 12 aya bölünmesi sonucunda oluşan aylık tutar, yılbaşından itibaren işyeri kapanışının Belediyemize bildirildiği tarihinin bulunduğu ayın sonuna kadar geçerli olmak üzere hesaplanacaktır.
 19. Tarifelerde belirtilen en üst grupların üst sınırının üzerinde değerlere sahip mükelleflerden en üst grup için öngörülen ücretin %50 fazlası alınacaktır.
 20. Evsel katı atık bedellerinin tam maliyet esasına uygun olarak yürütülebilmesi için aktif çevre temizlik vergisi grup ve derece bilgileri revize edilecektir.
 21. Hazırlanmış olan bu Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücret Tarifesi 5393 ve 5216 sayılı kanun hükümlerine göre kesinleşen Meclis Kararını müteakip uygulanmaya başlanacaktır.
 22. Net Sistem maliyetin hesaplanmasında 2020 yılı maliyet ve gelirleri dikkate alınmıştır. Bu çerçevede 2020 yılında hizmet götürülmeyen bölgelerden Evsel Katı Atık bedeli alınmayacaktır.
 23. Hatsu Genel Müdürlüğü tahsil ettiği evsel katı atık bedelini şarta bağlı bir gelir olduğu için hiçbir kesintiye tabi tutamaz ve en geç tahsilatın yapıldığı ay sonunda katma değer vergileri ile birlikte idaremize göndermekle yükümlüdür.
 24. Rapora esas iş yeri sayıları ve tipleri çevre temizlik vergisi tahakkuk listelerinden alınmış olup, çevre temizlik vergisinden muaf olan kurumlar bu tarifeden muaf değildir. Kamu kurumlarının tespiti tam olarak yapılmalıdır.
 25. Tarifede Belirlenen Ücretler Kdv dahil Olarak Belirlenmiştir.

 

EKİ:

Tarife Raporu (1 Adet)

 

SONUÇ         :

Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2021 yılı Evsel Katı Atık Toplama Ücret Tarifesi, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenerek uygunluğu görülmüş olup, Plan Bütçe komisyonu Raporu doğrultusunda, 2021 yılı Evsel Katı Atık Toplama Ücret Tarifesi Müdürlüğünden geldiği şekliyle KABULÜNE;  gereği ve bilgi için Temizlik İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/09/2021 – 34

KARARIN ÖZÜ: Şekere Mahallesi sınır değişikliği

        KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Belen Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarihinde, gündemin 2. maddesinde görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; Şekere Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İsmet İnönü Mahallesi 712 nolu sokağın sınır değişikliği yapılarak,  İsmet İnönü Mahallesi sınırlarına dahil edilmesi teklifi değerlendirilmesi sonucunda;

İskenderun Belediyesinin 02.07.2021 tarih ve 12633 sayılı yazısına istinaden, İsmet İnönü Mahallesi 712 nolu sokakta bulunan yolun imar planında yarısı Belen İlçesi Şekere Mahallesi, yarısı İskenderun İlçesi İsmet İnönü Mahallesi sınırlarında kaldığı tespit edilmiştir. Söz konusu ekli krokide gösterilen alanın ve yolun İsmet İnönü Mahallesine bağlanması, imar planı bütünlüğünü sağlamak ve parsel sahiplerinin mağduriyetlerini engellemek amacıyla 5393 sayılı Kanunun 7. Maddesine istinaden sınır değişikliğinin yapılması uygun mütalaa edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz.(İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler). 02/09/2021

 

Komisyon raporu, Belediyemiz Meclisince tetkik olunarak Belediyemiz sınırında bulunan İsmet İnönü Mahallesi 712 nolu sokakta bulunan yolun imar planında yarısı Şekere Mahalesinde kalmış olduğu alanın, İsmet İnönü Mahallesine bağlanmasına ve sınır haritasına göre sınır haritasının onaylanmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (n)fıkrasına istinaden  meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/10/2021 – 35

Gümüş Otomotiv Gümüş Otomotiv Motorlu Araçlar Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı …………… ŞASE nolu 2018 model Volkswagen Passat otomobil aracını Belenli hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla sadece kamu hizmetlerinde fiilen kullanılmak üzere bedelsiz olarak hibe etmek istemektedir.

5393 sayılı Kanunun 15.maddesinin son fıkrası “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez” hükmüne istinaden ………………….. ŞASE nolu 2018 model Volkswagen Passat marka aracın kamu hizmetlerinde fiilen kullanılacak olan aracın “Kamu Yararı Konulması” ile ilgili meclis kararının alınması için Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi, meclisin açık oyuna sunuldu.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin son fıkrasına istinaden ……………….. ŞASE nolu 2018 model Volkswagen Passat marka aracın bedelsiz hibe olarak kabulüne, 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre T cetveline işlenmesine ve kamuya tahsisli araç olduğuna, meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/10/2021 – 36

Gündemin dördüncü maddesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün;

 

31/2020-01 İzin numaralı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurumumuza verilen hammadde üretim izin belgesi için yeterli bütçemiz bulunmadığından, TL/Ton bazında, Belediyemize Kamuya en uygun ve en fayda sağlayacak yeterli düzeyde belgelere sahip olan şirket ile  49 yıllığına işletme ortaklığı yapılabilmesi ve  5393 Sayılı Belediye Kanununun 71. Maddesine istinaden ”Belen Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi” adı altında Bütçe içi işletme kurulması teklifi, 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi (i) bendi gereğince  meclis mevcudunun oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 06/10/2021 – 37

TEKLİFİN ÖZÜ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2021 Tarih ve 2704 sayılı 2022 Mali Yılı Bütçe Taslağı hakkındaki teklifi 01.10.2021 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilmiştir.

MÜDÜRLÜK TEKLİFİ : Belediyemizin 2022 Mali Yılı Bütçe taslağı 5393 Sayılı Kanunun 61-62-63-64-65. Maddeleri ile 5018 Sayılı Kanunun 13.Maddesinde belirtilen yasalar ile, ilgili tüzük ve yönetmelikler doğrusunda geliri giderine denk olarak hazırlanmıştır.

Ayrıca  Bütçe tekliflerinin 2022-2023 2024 Dönemlerini kapsaması gerektiğinden  2022 – 2023-2024  yıllarına ait  bütçeler geliri giderine denk olarak hazırlanmıştır.

2022-2024 dönemleri Bütçe Taslağı Belediye encümeninin 02 / 09/ 2021 tarih ve 42 sayılı kararı ile benimsenmiştir.

2022-2024 dönemleri Bütçe Taslağının Belediye Meclisinde görüşülerek bir karar ittihazı için yazımızın Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim.

KOMİSYON İNCELEMESİ VE KARARI : Meclisimizce incelenmek üzere havale edilen 2022-2023-2024 yılları Bütçe Taslağı; Komisyonumuzca 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, yönetmelikler ve tüzüklere göre incelenmiş, ayrıca Kamu ve Yerel İdare Bütçelerinin aynı zamanda stratejik plan ve performans programına da uygun olması gerektiğinden bu konuda da çok yoğun ve titiz bir çalışma yapılarak 2022 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.

 

KARAR TARİH VE NO   : 06/10/2021 – 38

01/10/2020 tarihli meclis toplantısında gündemin üçüncü maddesinde yer alan ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;

2022 Mali yılı 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Vergi Resim Harç Tarifesi incelenerek komisyonumuzca uygun mütalaa edilerek gerekli meclis kararının alınması için keyfiyeti meclise ait olup yüce meclise arz olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Belediyemizin 2022 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi madde madde okunarak meclisin oyuna sunuldu. Oybirliği ile 2022 Yılı Vergi Resim, Harç ve Ücret Tarifesinin kabulüne karar verildi

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/12/2021 – 39

Gündemin birinci maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün memur kadro iptal ihdas teklifi;

 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca belediyemiz C7 grubunda yer almaktadır. Norm kadromuzda yer alan Sağlık Hizmetleri Sınıfı altında düzenlenmiş kadrolardan boş 9 dereceli Hemşire kadrosunun iptal edilerek yerine 9 dereceli Sağlık Teknikeri kadrosunun ihdas edilmesi meclisin açık oyuna sunuldu. Meclis mevcudunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.