2022 YILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/01/2022 – 01

Gündemin birinci maddesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/12/2021 tarihli ve 3778 sayılı teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden, Belediye Meclisi her yıl Ocak ayı toplantısında bir önceki yıl (2021) gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından, gizli oyla ve üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur,  hükmüne istinaden;

Denetim Komisyonunun 5 üyeden oluşması oylamaya sunulmuş ve 5 üyeden oluşması Meclisce kabul edilmiştir. Komisyona üye olarak Belediye Meclis Üyelerinden Halil SAKLAR,  Mehmet BERKER,  Şit MÜLAYİM, Ali ALBAYRAK  ve Mehmet YİĞİT aday olarak teklif edildi.

Denetim Komisyonu’na üye seçimi için gizli oylamaya geçilmiş olup; yapılan gizli oylamanın açık tasnifinde Halil SAKLAR(13 Oy),  Mehmet BERKER(12 Oy), Şit MÜLAYİM(13 Oy),  Ali ALBAYRAK(13 Oy)  ve Mehmet YİĞİT(12 Oy) aldıkları görüldü.

Meclis mevcudunun oybirliği ile süresi 1 yıllığına Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiklerine karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/01/2022 – 02

Gündemin ikinci maddesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/12/2021 tarihli 3779 sayılı teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye Meclisi her yıl 1 ay tatil kararı alabilir” hükmü yer almaktadır. Buna göre 2022 yılında bir aylık tatil zamanının tespiti hususunda Başkan 2022 Ağustos ayının Meclis Tatil ayı olmasını teklif etti.

Yapılan oylamada, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesine istinaden, 2022 yılı Ağustos ayının Belediye Meclisinin tatil ayı olarak belirlenmesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/01/2022 – 03

Gündemin üçüncü maddesi Zabıta Müdürlüğünün 20/12/2021 tarih ve 3687 sayılı teklifi;

2021 yılı için Zabıta Hizmetlerinde görev yapan personele, 2022 yılı (k) cetveli ile belirlenen ‘Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti’ ödenmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51.maddesinde Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak 2022 yılı bütçe Kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla maktu tutar ödenir.’hükmü uyarınca ve esasları doğrultusunda Belediyemiz Zabıta Personeline 2022 yılında aylık Fazla Çalışma ücretinin en üst limitin ödenmesine meclis mevcudunun oybirliği karar verildi.

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/01/2022 – 04

Gündemin dördüncü  maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün,

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden 2022 yılı içerisinde Tam
zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması planlanan, aşağıdaki tabloda dereceleri ve sınıfları
belirtilen kadroların maaşını Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün
2022 yılı Sözleşmeli personel maaşlarının taban ve tavan ücretleri hakkında yayınlanacak
genelge esas alınarak belirlenmesi amacıyla gerekli meclis kararının alınması teklifi;

 

UNVAN ADI SINIFI DERECESİ TABAN ÜCRET TAVAN ÜCRET
SAĞLIK TEKNİKERİS.H.9
EKONOMİSTT.H.8
ŞEHİR PLANCISIT.H.8
TEKNİKERT.H.10
MÜHENDİST.H.7
TEKNİSYENT.H.12
MÜHENDİST.H.8
TEKNİKERT.H.9
TEKNİSYENT.H.8
PEYZAJMİMARIT.H.8

 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2021 yılı sözleşmeli personel maaşlarının ekonomist hariç yayınlanacağı genelgede belirlenen ücret tabanı, ekonomist maaşının ücret tavanı üzerinden 01/01/2022 tarihinden geçerli maaşlarının ödenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/01/2022 – 05

Gündemin beşinci maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/12/2021 tarih ve 3653 sayılı teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanunu 15.maddesi Belediye yetkileri ve imtiyazları başlıklı h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21.maddesine istinaden ihdas yoluyla tescil edilen yerler ile,

Belediyemiz sınırları  içerisinde 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve yeni yapılacak olan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı gereği Belediyemize ait tek başına imar çapı alamayacak hisseli taşınmazların diğer hissedarlara satışı, tek başına imar çapı alamayacak nakıs durumdaki taşınmazların en yakın komşu parsel maliklerine satışı, ihdas işlemi sonrası oluşacak yeni parsellerin satışı, Belediyemize ait taşınmazların başka parseller ile trampa yapılmasına, imar planı gereği her türlü tevhit,yola, park alanına ve yeşil alana terk işlemi, ihdas ve tescil işlemi ve bunların komşu parsel maliklerine satışına ilişkin işlemlere ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18.Maddesine göre uygulama yapılmasına ilişkin işlemlere yönelik,

5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (h) bendi ve 18.maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 07/01/2022 – 06

 

KARARIN ÖZÜ: Bakras-Şenbük Mahallesi 300 nolu Parsele İlişkin Uygulama İmar Planı Yapımı Hk.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Belen Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarihinde, gündemin 6. maddesinde görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; Hatay İli, Belen İlçesi, BakrasŞenbük Mahallesinde bulunan 300nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmesi sonucunda;

İlgili parsel Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2021 tarih ve 285 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinde, parselin kuzeydoğu kısmı “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde; 300nolu parselin kuzeydoğu kısmında bulunan yaklaşık  4541 m² alana sahip bölümü Şarap İmalathanesi yapılması amacıyla “İmalathane Tesisi Alanı” olarak planlandığı tespit edilmiştir. Yapılaşma koşulları Emsal: 0.50 ve Yençok: 8.00 metreşeklinde önerilmiş olup, her yönden10 metre sağlık koruma bandı bırakıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca İl Tarım Müdürlüğünün 26.02.2021 tarih 617209 sayılı görüş yazısına istinaden maksimum inşaat alanının 1960 m²’yi geçemez hükmüne plan notlarında yer verildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyonumuzca 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Üst Ölçekli Plan ve Plan Hükümlerine aykırı herhangi bir husus tespit edilmediğinden uygun mütalaa edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler) 06/01/2022

İmar komisyon raporu meclis okundu. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımı ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 07/01/2022 – 07

04/01/2022 tarihli meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;

KARARIN ÖZÜ: 5393 sayılı Belediye Kanununun 32.maddesinin birinci fıkrasına göre meclis başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39.madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı  ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı  20.24.ve 25.maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.Buna göre 2022 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katılacak üyelere ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenebilmesi teklifi;

KOMİSYON RAPORU :  Yapılan inceleme neticesinde;5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32.maddesi’ nin birinci fıkrasına istinaden meclis Başkanı ve üyelerine 2022 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katılacakları her gün için 39.madde uyarınca Belediye Başkanına 2022 yılında ödenecek olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.Meclisin onayına arz olunur. (Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve Üyeler) 06/01/2022

Plan ve Bütçe Komisyon raporu meclise okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.maddesi gereği, 2022 yılında Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında meclis huzur hakkının ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/03/2022 – 08

Gündemin birinci maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belen Belediyesi Kimyasal,  Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi teklifi;

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Hatay Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilgi yazısı uyarınca,  Belediyemiz KBRN Tehdit ve Tehlikelerine Dair Görev Yönergesi taslağı hazırlanmıştır. Emir uyarınca hazırlanan ekli Belen Belediyesi Kimyasal,  Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesinin Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/03/2022 – 09

Gündemin ikinci maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belen Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği teklifi;

Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görev yapan personellerin tabi olduğu kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca disiplin yönetmelik taslağı hazırlanmış olup, sözleşmeli personellerin disiplin işlemlerinin doğru tesis edilebilmesi maksadıyla hazırlanan ekli yönetmelik meclisin oyuna sunuldu. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (m) bendi gereğince; Müdürlüğünden geldiği şekli ile Belen Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliğinin kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

Ek: Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/03/2022 – 10

 

Gündemin üçüncü maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Memur kadro iptal ihdas teklifi;

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca belediyemiz C7 grubunda yer almaktadır. İhtiyaç hasıl olması sebebiyle Norm kadromuzda yer alan Sağlık Hizmetleri Sınıfı altında düzenlenmiş kadrolardan boş 8 dereceli Veteriner kadrosunun iptal edilerek yerine 9 dereceli Sağlık Teknikeri kadrosunun ihdas edilmesi meclisin açık oyuna sunuldu. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi (l) bendi gereğince; Meclis mevcudunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/03/2022 – 11

Gündemin dördüncü maddesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün Evsel Katı Atık Tarife teklifi;

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunun 11 inci maddesine ve 1/5/2013 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ev Esaslara İlişkin Yönetmelik ve bu Yönetmeliğin 6’ıncı maddesine göre çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda belirtilen ilke ve yöntemlere dayanılarak 2022 yılı evsel katı atık tarifeleri hazırlanmıştır. Evsel katı atık tarifeleri meclisçe müzakere edilmiştir. 2022 Yılı Evsel Katı Atık Tarifelerinin kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/03/2022 – 12

Belen ilçesinde kurulmuş olan Belen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Belen Üreten Eller Kadın Girişimi ve Üretim İşletme Kooperatiflerine Belen Belediyesi de pay sahibi olarak ortak olmak istemektedir.

Cumhurbaşkanlığının 28/05/2020 tarihli ve 12369 sayılı yazısında “…kooperatiflerin, her ne kadar 1163 sayılı Kanun ile özel olarak düzenlenmiş olsalar da, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ticari şirket olarak addedildiklerini, dolayısıyla 4046 sayılı Kanunun 26’ncı maddesinde belirtilen şirket ya da ticari kuruluşlardan oldukları düşünülmektedir. Bu çerçevede belediyeler ile bunların kurdukları birlikler tarafından kooperatif kurulmasında ortak olunması veya kurulmuş bir kooperatife ortak olmak istenilmesi durumunda Cumhurbaşkanlığından izin alınması gerekmektedir.

           5393 Sayılı Belediye Kanınu 15.maddesi  a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak ve Kooparatifler Kanunu Madde 9.maddesi ––(Değişik: 21/4/2004 – 5146/ 2 md.) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluşlarına yardımcı olabilir, önderlik edebilir ve ortak olabilirler. Hükümleri gereğince;Belen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Belen Üreten Eller Kadın Girişimi ve Üretim İşletme Kooperatiflerine Belen Belediyesinin bir pay sahibi olarak ortak olmasının kabulüme meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/03/2022 – 13

Belen ilçesinde  sosyal, kültürel, ekonomik kalkınma , çevre koruma ve yenilenebilir enerji kullanımı ile sürdürülebilirliği içeren kırsal kalkınma için faaliyet gösterecek  Belen Yerel Eylem Grubu Derneği (BEL-YEG) kurulmuştur.

Dernek Başkanı olarak Belen Belediyesini temsilen Belediye Başkanı İbrahim Gül’ün yetkilendirilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine göre kabulüme meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİH VE NO   : 01/03/2022 – 14

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi (d) bendi gereğince; kredi alınmasına ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı İbrahim GÜL’e yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/04/2022 – 15

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığının İlgi Tarih ve sayılı yazısında; Geçiş hakkı, elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin, bu hizmeti sağlamak ve buna ilişkin altyapı kurmak amacıyla özel mülkiyete ve/veya kamu mülkiyetine tabi taşınmazlardan geçmelerini mümkün kılan ayrıcalıklı bir haktır. Bu hak, elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmeciler ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olan geçiş hakkı sağlayıcıları arasında serbestçe kurulan bir sözleşme ile tesis edilmektedir. Bahse konu Geçiş Hakkına esasen, 5809 Elektronik Haberleşme Kanunu ile Sabit ve Mobil Haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesine ilişkin Yönetmelik’te usul ve esaslar bildirilmiş olup 2014-2020 yılları arasında Geçiş Hakkına konu iş süreçleri Hatay Büyükşehir Belediyesi AYKOME şube müdürlüğünce yürütülmüş bulunmaktadır. Yetki ve devamlılığın İlçe Belediyelere devri ile alakalı konu 54. Aykome genel kurulunda görüşülmüş ve ‘’Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezi Yönetmeliğindeki değişiklik gereğince 2021 yılından itibaren geçerli olmak üzere ilçe belediyeleri yetki ve sorumluluğundaki güzergâhlarda tesis edilen haberleşme altyapıları için geçiş hakkına konu her türlü işlem ve sürecin ilgili ilçe belediyeleri tarafından yürütülmesine, 2014-2020 yılları içerisinde büyükşehir belediyesi ile işletmeciler tarafından sözleşme altına alınmış ilçe belediyesi sorumluluğundaki güzergahların sözleşme bitimi sonrası işlem ve süreçlerin ilçe belediyeleri tarafından devam ettirilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.’ denilmektedir.

2014-2020 yıllarına ait geçiş hakkına konu tahsis süresi devam eden İlgili alt yapı kuruluşlarına ait işlerin sözleşme fiyatları ile devam etmesi, geçiş bedelinin Belediyemiz Hesabına yatırılması ve 2020 yılı sonrası yeni başlayan ve başlanması planlanan yatırımların sözleşme kapsamında alınması gereken geçiş hakkı ücret tarifelerinin Ek’te yer alan Ücret Çizelgesinde ki gibi üst sınırdan alınmasının kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/04/2022 – 16

5393 Sayılı Belediye Kanunun 33/b maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince 1 yıl süre ile görev yapmak üzere meclis üyeleri arasından gizli oylama ile iki encümen üyesi seçimi;

Ahmet GEBEŞ ve Şit MÜLAYİM encümen üyeliğine aday gösterilmiş olup, yapılan gizli oylamanın açık tasnifi sonucunda, Ahmet GEBEŞ ve Şit MÜLAYİM’in süresi bir yıllığına encümen üyesi seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/04/2022 – 17

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince görev süresi bir yılı geçmemek üzere meclis üyeleri arasından beş kişiden oluşacak İmar Komisyonu Üyesi seçimine geçildi. Başkan tarafından Halil SAKLAR, Mesut BOZKURT, Abdulkerim KAHLAR, Ummuhan ASLAN ve Mehmet YİĞİT önerildi.

Yapılan açık oylama sonucunda süresi bir yıllığına, imar komisyon üyeliğine Halil SAKLAR, Mesut BOZKURT, Abdulkerim KAHLAR, Ummuhan ASLAN ve Mehmet YİĞİT’in seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/04/2022 – 18

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince görev süresi bir yılı geçmemek üzere meclis üyeleri arasından beş kişiden oluşacak Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi seçimine geçildi. Başkan tarafından Hatice KIYILI, Şit MÜLAYİM, Ali ALBAYRAK, Mehmet BERKER, Ali Kemal BATMAN önerildi.

Yapılan açık oylama sonucunda süresi bir yıllığına, plan ve bütçe komisyon üyeliğine Hatice KIYILI, Şit MÜLAYİM, Ali ALBAYRAK, Mehmet BERKER, Ali Kemal BATMAN seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/04/2022 – 19

2021 Yılı İdari faaliyet Raporu görüşülmeden önce Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği 9.maddesi “yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma, meclis başkan vekili başkanlık yapar”.hükmü gereği;  Belediye Başkanı İbrahim GÜL yerini Meclis 1.Başkan Vekili Abdulkerim KAHLAR’a bıraktı.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince hazırlanan Belediye Başkanının 2021 Yılı (01.01.2021 – 31.12.2021) Faaliyet Raporu okundu. (2021 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.) Faaliyet Raporu Meclise okundu.

Yapılan açık oylana sonucunda 2021 Yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/04/2022 – 20

Belediyemiz İmar sahası içerisinde bulunan ve Ekli imar planında gösterilen Bakras Mahallesi içinde ki tüm cadde ve sokak güzergahına cephe veren tek/çift taraflı yapıları kapsayan ” Bakras Sokak Sağlıklaştırma” işi ile ilgili çalışma alanında kalan tüm yapılarla ve yapı sahiplerinden alınması gereken izinlerle ilgili iş ve işlemlerin yapım işine geçilmeden önce Belediyemizce yapılması, bu hususta konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı İbrahim GÜL’e yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.