2020 YILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2020 – 01

Gündemin birinci maddesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 23/12/2019 tarihli ve 231 sayılı teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden, Belediye Meclisi her yıl Ocak ayı toplantısında bir önceki yıl (2019) gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından, gizli oyla ve üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur,  hükmüne istinaden;

Denetim Komisyonunun 5 üyeden oluşması oylamaya sunulmuş ve 5 üyeden oluşması Meclisce kabul edilmiştir. Komisyona üye olarak Belediye Meclis Üyelerinden Ahmet GEBEŞ, Yakup ÖZTÜRK, Ummuhan ASLAN, Mehmet ÇETİNKAYA ve Cengiz SAKLAR aday olarak teklif edildi.

Denetim Komisyonu’na üye seçimi için gizli oylamaya geçilmiş olup; yapılan gizli oylamanın açık tasnifinde Ahmet GEBEŞ (14 Oy), Yakup ÖZTÜRK (14 Oy), Ummuhan ASLAN (14 Oy), Mehmet ÇETİNKAYA(14 Oy) ve Cengiz SAKLAR(14 Oy) aldıkları görüldü.

Meclis mevcudunun oybirliği ile süresi 1 yıllığına Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiklerine karar verildi

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2020 – 02

Gündemin ikinci maddesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 23/12/2019 tarihli 232 sayılı teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye Meclisi her yıl 1 ay tatil kararı alabilir” hükmü yer almaktadır. Buna göre 2020 yılında bir aylık tatil zamanının tespiti hususunda Başkan 2020 Ağustos ayının Meclis Tatil ayı olmasını teklif etti.

Yapılan oylamada, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesine istinaden, 2020 yılı Ağustos ayının Belediye Meclisinin tatil ayı olarak belirlenmesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2020 – 03

 

 

Gündemin üçüncü maddesi Zabıta Müdürlüğünün 13/12/2019 tarih ve 354 sayılı teklifi;

2020 yılı için Zabıta Hizmetlerinde görev yapan personele, 2020 yılı (k) cetveli ile belirlenen ‘Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti’ ödenmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51.maddesinde Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak 2020 yılı bütçe Kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla maktu tutar ödenir.’hükmü uyarınca ve esasları doğrultusunda Belediyemiz Zabıta Personeline 2020 yılında aylık Fazla Çalışma ücretinin en üst limitin ödenmesine meclis mevcudunun oybirliği karar verildi.

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2020 – 04

Gündemin dördüncü maddesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 19/12/2019 tarih ve 307 sayılı teklifi;

Belen Belediye Başkanımız İbrahim GÜL’ün13/12/2019 tarihli ve 1327 sayılı dilekçesinde; ‘‘31 GA 893 Plakalı 2017 model E 180 Mercedes aracımı Belen Belediyesi Başkanlığı süresince, Belen Belediyesinin hizmetinde kullanılmak üzere bedelsizolarak tahsis etmekistemektedir.

Belen Belediyesi Meclisi tarafından;  31 GA 893 Plakalı 2017 model E 180 Mercedes aracın bedelsizolarak tahsisinin kabul edilmesi vesöz konusu aracın; ‘‘Yakıt, bakım ve onarım, Araç Muayenesi, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, lastik, vb. ’’ giderlerinin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi teklifi meclisin oyuna sunuldu.

Yapılan müzakereler neticesinde kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2020 – 05

Gündemin beşinci maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24/12/2019 tarihli,

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden 2020 yılı içerisinde Tam
zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması planlanan, aşağıdaki tabloda dereceleri ve sınıfları
belirtilen kadroların maaşını Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün
2020 yılı Sözleşmeli personel maaşlarının taban ve tavan ücretleri hakkında yayınlanacak
genelge esas alınarak belirlenmesi amacıyla gerekli meclis kararının alınması teklifi;

 

UNVAN ADI SINIFI DERECESİ TABAN ÜCRET TAVAN ÜCRET
SAĞLIK TEKNİKERİS.H.9
EKONOMİSTT.H.8
ŞEHİR PLANCISIT.H.8
TEKNİKERT.H.10
MÜHENDİST.H.7
TEKNİSYENT.H.12
MÜHENDİST.H.8
TEKNİKERT.H.9
TEKNİSYENT.H.8
PEYZAJ MİMARIT.H.8

 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2020 yılı sözleşmeli personel maaşlarının yayınlanacağı genelgede belirlenen ücret tabanı üzerinden 01/01/2020 tarihinden geçerli maaşlarının ödenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2020 – 06

Gündemin altıncı maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24/12/2019 tarih ve 631 sayılı kadro derecelerin düzeltilmesi teklifi;

Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapan
memurlardan işgal ettikleri kadroların, öğrenim durumu ve Norm kadro ilke ve standartları
hakkında yönetmelik uyarınca yükselebilecekleri derecenin altında kalmaları, ayrıca İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosunda görev yapan personelin 657 sayılı DMK 68/B
şartlarına haiz olması sebebiyle kadro derecelerinin tabloda belirtilen şekliyle düzeltilmesine
meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

UNVAN ADIMEVCUT KADRO
DERECESİ
YENİ KADRO
DERECESİ
AÇIKLAMALAR
Zabıta Memuru54Norm Kadro İlke veStandartlarınaDairYönetmelik uyarınca
Tekniker65Norm Kadro İlke veStandartlarınaDairYönetmelik uyarınca
Ekonomist65Norm Kadro İlke veStandartlarınaDairYönetmelik uyarınca
Fizikçi65Norm Kadro İlke veStandartlarınaDairYönetmelik uyarınca
Mühendis54Norm Kadro İlke veStandartlarınaDairYönetmelik uyarınca
Eğitmen65Norm Kadro İlke veStandartlarınaDairYönetmelik uyarınca
Kültür ve Sosyal İşl.
Müd.
14Norm Kadro İlke veStandartlarınaDairYönetmelik uyarınca
İnsan Kaynakları Müdürü41657 sayılı DMK 68/B

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2020 – 07

Gündemin 7. maddesi Kırıkhan Belediye Başkanlığı 27/12/2019 tarihli yazıları ile Belediyemizin ortak olduğu, 557 004 8243 Vergi Nolu Kırıkhan İmar İnş.Tic.San.Ltd.Şti’nin adına hareket edecek gerçek kişi Belen Belediye Başkanı İbrahim GÜL (T.C. ………) ve şirketi dışarıdan temsil etmeye yetkili Memet Kemal oğlu Ali E. (T.C……..) ve Osman oğlu Reşit K. (T.C……….)’un atanmalarına; Belen Belediye Meclisinin 2020 Ocak Ayı Toplantısı 03/01/2020 tarihli 1.birleşiminde oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2020 – 08

Gündemin dokuzuncu maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/12/2019 tarih ve 1227 sayılı Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi;

5393 Sayılı Belediye Kanunu 15.maddesi Belediye yetkileri ve imtiyazları başlıklı h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21.maddesine istinaden ihdas yoluyla tescil edilen yerler ile,

Belediyemiz sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı gereği
Belediyemize ait tek başına imar çapı alamayacak hisseli taşınmazların diğer hissedarlara
satışı, tek başına imar çapı alamayacak nakıs durumdaki taşınmazların en yakın komşu parsel
maliklerine satışı, Belediyemize ait taşınmazların başka parseller ile trampa yapılması, imar
planı gereği her türlü tevhit, yola, park alanına ve yeşil alana terk işlemi, ihdas ve tescil işlemi
ve bunların komşu parsel maliklerine satışına, ilişkin işlemlere ve 3194 sayılı İmar Kanununun
18.Maddesine göre uygulama yapılmasına ilişkin işlemlere yönelik,

5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (h) bendi ve 18.maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2020 – 09

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinin son bendinde ”Belediyenin proje
karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri şartlı bağışlar, kamu hizmetlerinde fiilen
kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi resim ve harç gelirleri
haczedilemez.”
denilmekte olup, belirtilen yasalar çerçevesinde aşağıda banka ve ıbanlarını
belirttiğimiz Belediyemiz bankalardaki mevcut cari hesaplarına esham tahvilatı bonoları ve
Belediyenin taşınır taşınmaz mallarına ve bunların gelirlerine, Kamu hizmetine tahsis edilmiş
olduğundan, aynı zamanda aşağıda yazılı İller Bankasından gelen payların yatırıldığı
hesabın, proje hesabının ve maaş hesabının banka ve hesapları da yukarıda belirtilen
nedenler ile haciz konulamaz kararının alınması teklifi meclisin oyuna sunuldu. Meclis mevcudunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2020 – 10

Gündemin onikinci maddesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 10/12/2019 tarih ve 131 sayılı;

İlçemiz Belen Merkezde bulunan 29 pafta 8433 parsel, 77 pafta 5747 parsel, 8 pafta
8422 parsel, 4364 parsel, 7757 parsel, Atik Mahallesi 5 pafta 403 parsel, Bakras (Ötençay)
Mahallesi 137 parsel 77-80 pafta 5560 parsel, 299 parsel, Halilbey Mahallesi 57 pafta 3726
parsel, Şenbük Mahallesi 75 pafta 4851 parsel, Çakallı Mahallesi 1 pafta 565 parsel, Müftüler
Mahallesi 90/1 parsel Benlidere Mahallesi 5 pafta 247 parsel, Soğukoluk Mahallesi 1025
parsel numaralı Belen Belediye Başkanlığına ait olan parsellerin ve ihtiyaç fazlası tüm
taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi, 6183 Sayılı Amme Alacakları
Kanununun geçici 8. maddesi kapsamında ve 5510 Sayılı Kanunun Geçici 41. Maddesindeki
değerlendirilen borçlara karşılık Maliye Bakanlığınca satın alınması ve Sosyal Güvenlik
Kurumu borçlarına karşılık olarak devri yönünde karar alınması yine aynı kanunun 34.
Maddenin (g) bendi gereği ve alınan kararların uygulanması aşamasında, Belediye Başkanı
İbrahim GÜL’e ve Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi hakkındaki teklifi;  meclisin oyuna sunuldu.Meclis mevcudunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2020 – 11

Gündemin onüçüncü maddesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02/01/2019 tarih ve 1 sayılı;

Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Antakya Orman İşletme Müdürlüğü Belen
Orman İşletme Şefliği Hudutları içerisinde Antunyan Mevkii 59 nolu bölmede kalan 23,3
Hektarlık sahanın Orman içi dinlenme yeri olarak 01/12/2010 tarihinde Belediyemiz ve
Antakya Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan kira sözleşmesinin 4. maddesine istinaden kira
süremizin yıl sonu itibariyle dolacağından Antakya Orman İşletme Müdürlüğünden süre uzatımı için gerekli meclis kararının alınması teklifi; meclisin oyuna sunuldu. Meclis mevcudunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2020 – 12

Gündemin ondördüncü maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02/01/2019 tarih ve 2 sayılı teklifi;

Belediyemizin %100 hisse ile ortak olduğu Belen Belediyesi Personel Limited Şirketi ile ilgili her türlü iş ve işlemler için Yetki verilen Belen Belediye Başkanı İbrahim GÜL’ün azline, Şirket Müdürlüğüne Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince şirketimizin amacına ve işletme konusuna giren her türlü işleri ve hukuki işlemleri şirket adına şirket unvanı veya kaşesi altında herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın en geniş yetki ile aksi karar alınıncaya kadar münferiden görev yapmak üzere BELEN BELEDİYESİ müdür olarak atanmasına, tüzel kişilik adına ……… TC. Kimlik Numaralı Ekrem G.’ün temsil etmesine, Belen Belediye Meclisinin 2020 Ocak Ayı Toplantısı 03/01/2020 tarihli 1.birleşiminde oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2020 – 13

Gündemin onbeşinci maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/12/2019 tarih ve 481 sayılı teklifi;

5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesinde Belediye Meclislerine verilen yetki doğrultusunda Belediyemizde yapılan hizmetlerin karşılıkların alınacak ücretlerle ilgili gelirler, Belediyelerin yetki ve sorumluluk alanlarına giren yerlerden alınmaktadır.

08.10.2019 tarih 38 nolu2020 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi Kararında belirlenen Aile Cüzdanı Ücreti beklenen artış rakamının üstünde gerçekleştiğinden,  01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 140,00 TL olarak alınması ile ilgili teklif müdürlüğünden geldiği şekilde kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2020 – 14

Gündemin onaltıncı maddesi Belen Belediye Başkanı İbrahim GÜL’ün31/12/2019 tarihli dilekçesi;

Belen Belediye Başkanı şahsına ait 31 ADP 181 Plakalı 2014 model Isuzu Çift Kabin Kamyonet aracını, Belen ve Belenli hemşerilerine daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla sadece kamu hizmetlerinde fiilen kullanılmak üzere bedelsiz olarak hibe etmek istemektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin son fıkrasına istinaden 31 ADP 181 Plakalı 2014 model Isuzu Çift Kabin Kamyonet aracının kamu hizmetlerinde fiilen kullanılmak üzere bedelsiz hibe olarak kabulüne, kamuya tahsisli araç olduğuna, 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre T cetveline işlenmesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 07/01/2020 – 15

 

KARARIN ÖZÜ: Müftüler 1579 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ve 15  Parsellere İlişkin İmar Planı Değişikliği Hk.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Belen Belediye Meclisinin 03.01.2020 tarihinde, gündemin 8.maddesinde görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; Hatay İli, Belen İlçesi, Fatih Mahallesinde bulunan Müftüler 1579 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ve 15 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi sonucunda;

İlgili parseller Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2019 tarih ve 67 sayılı kararı ve daha sonradan 31.07.2019 tarih ve 158 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında Ticaret Alanı olarak planlanmıştır. İmar kanununun 6. maddesinde “Mekânsal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planlarına uygun olarak; “Çevre Düzeni Planları” ve “İmar Planları” kademelerinden oluşur. İmar planları ise nazım imar planı ve uygulama imar planı olarak hazırlanır. Her plan bir üst kademedeki plana uygun olarak hazırlanır.” denilmektedir. Üst kademe ki plana uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde ilgili parseller Blok Nizam 3 kat “Ticaret Alanı” olarak planlanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyonumuzca 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre uygun mütalaa edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz.(İmar  Komisyonu Başkanı ve Üyeler.) 06/01/2020

İmar komisyon raporu meclis okundu. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 07/01/2020 – 16

KARARIN ÖZÜ: Dış Cephe ve Çatı Kaplaması Renginin Belirlenmesi Hk

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Belen Belediye Meclisinin 03.01.2020 tarihinde, gündemin 10.maddesinde görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; Hatay İli, Belen İlçesi, Cumhuriyet, Bakras ve Muhlisali Mahallelerinde bulunan mevcut ve yapılacak olan binaların dış cephe renginin beyaz ve çatı kaplamalarının koyu kahverengi olarak belirlenmesi teklifinin komisyonumuzca değerlendirilmesi sonucunda;

3194 sayılı İmar Kanununun 21. maddesinde belirtilen ”Belediyeler veya Valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu Kanun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapılar da bu hükme tabidir.” hükmü ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. maddesinin 15. bendi ile 40. maddesinin 11. bendine istinaden ve Belen Belediye Meclisinin 18.11.2013 tarih ve 38 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Notlarının 5.17. maddesinde “Belediye, meclis kararı alarak, uygun gördüğü yerlerde yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması ile ilgili kurallar getirmeye, yapıların inşasında yöresel malzeme kullanılmasına ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkilidir. ” maddesine istinaden Cumhuriyet, Bakras ve Muhlisali Mahallelerinde bulunan mevcut ve yapılacak olan binaların dış cephe renginin beyaz, çatı kaplamalarının koyu kahverengi, pencere, balkon ve kapı sövelerinin de sarı ve tonları, mavi ve tonları, kırmızı ve tonları, yeşil ve tonları, , gri, kahverengi, pembe, turuncu, mor, türkuaz ve füme rengi olması komisyonumuzca 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre uygun mütalaa edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar  Komisyonu Başkanı ve Üyeler.) 06/01/2020

İmar komisyon raporu meclis okundu. İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/02/2020 – 17

Gündemin birinci maddesi Başkanlık Makamının 27/01/2020 tarihli ve 218 sayılı teklifi;

Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasının amacı; üyelerinin ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerimizi koruması, iş barışına ve verimliliğin artmasına katkıda bulunmak, hukuki, ekonomik ve sosyal yönden desteklenmelerini sağlamaktır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (o) bendinde, Belediye Meclisi “Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar verebilir” denilmekte olup, Belediye mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerimizi koruması, iş barışına ve verimliliğin artmasına katkıda bulunacağı,  hukuki, ekonomik ve sosyal yönden destek sağlanması için Mahalli İdareler işverenleri Sendikasına (MİS) üye olunmasına meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/02/2020 – 18

Gündemin ikinci maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24/01/2020 tarihli ve 63 sayılı, Belediyemiz bünyesinde 2020 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine istinaden 8 dereceli tam zamanlı sözleşmeli ekonomist kadrosunda çalıştırılan personellerin, Mali hizmetler müdürlüğünün gerek iş yükü gerekse sorumluluklarının fazla olması sebebiyle maaşlarının tekrar görüşülmesi teklifi; Başkan tarafından meclise sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde 8 dereceli tam zamanlı sözleşmeli ekonomist maaşının 2020 yılı için brüt 3.318,19 TL olarak belirlenmesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 16/03/2020 – 19

Gündemin birinci maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12/03/2020 tarihli ve 130 sayılı teklifi;

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ”Millet Bahçesi” yapım işinde kullanılmak üzere 3.000.000,00TL (ÜçmilyonTürk Lirası) tutarında kredinin iller Bankası ya da Özel Bankalardan birinden kullanılması, bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve teminat mektubunun alınmasında 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Belediye Başkanı İbrahim GÜL’e yetki verilmesine meclis mevcudunun oybirliği  ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 16/03/2020 – 20

 

Gündemin ikinci maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12/03/2020 tarihli ve 131 sayılı teklifi;

Fen İşleri Müdürlüğünün gerçekleştirmek istediği ”Millet Bahçesi”yapım projesi için,

2020 mali yılı bütçesi hazırlanırken öngörülemediğinden yeterli ödenek konulmamıştır. ”Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesine göre Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere

dokunulmadan alınan ödenektir. Ek ödenek Meclis Kararı ile verilebilir ve ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur denilmektedir.”

Fen İşleri Müdürlüğünün 11.03.2020 tarih ve 72 sayılı dilekçe ile talebine istinaden; Belen Belediyesi 2020 Bütçesine borçlanma ve hibe yolu ile karşılanmak üzere 6.000.000,00 (altımilyonTürkLirası) 46.31.06.35.06.2.0.01 5 06.05.07.04 bütçe koduna ek ödenek yapılmasına meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 16/03/2020 – 21

Gündemin üçüncü maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 12/03/2020 tarihli ve 139 sayılı, Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünün fiilen yürüttüğü bir takım hizmetlerde (Garaj amirliği, Akaryakıt, Araç Bakım onarım vb.) birimler arası karışıklıklar meydana gelmekte ve sorumlu müdürlüğün kim olduğu konusunda tereddütler yaşanmaktadır. Bu tereddütlerin önüne geçmek ve hizmetlerinin daha verimli yürütülebilmesi maksadıyla, Fen İşleri Müdürlüğü ile Destek Hizmetler Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esaslarının ekte yer alan yönetmelik meclisin bilgisine sunuldu. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Fen İşleri Müdürlüğü ile Destek Hizmetler Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliklerinin kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

Ek : 2 Adet Müdürlük Çalışma Yönetmeliği

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/07/2020 – 22

5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesinin (b) bendi gereğince Belediye Meclisi her yıl kendi üyeleri arasından 1 yıl için gizli oy ile seçeceği 2 üye, Mali Hizmetler Birim Amiri ve Belediye Başkanı’nın birim amirleri arasından seçeceği bir üye olmak üzere Belediye Başkanı’nın Başkanlığı’nda toplam 5 kişiden oluşur denilmekte olup, Belediye Encümeninde görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri Halil SAKLAR ve Ummuhan ASLAN teklif edildi.

Yapılan Gizli Oylamanın Açık Tasnifinde;

Belediye Encümen Üyeliği seçiminde 15 oy kullanılmış olup, Halil SAKLAR’ın 14 oy, Ummuhan ASLAN’ın 14 oy aldıkları görüldü. Halil SAKLAR ve Ummuhan ASLAN ‘ın 2021 Nisan  ayı  encümen üyesi seçimlerine kadar, Encümen üyesi seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİH VE NO   : 01/07/2020 – 23

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyeleri arasından en az 3, en fazla 5 kişiden oluşan ihtisas komisyonları 1 yıl süre ile görev yapmak üzere görevlendirilir. hükmü gereğince, İmar Komisyonun 5 kişiden oluşturulmasına karar verildi.

İmar Komisyonunda görev yapmak üzere; Ali ALBAYRAK, Mesut BOZKURT, Şit MÜLAYİM, Hatice ULAŞLI,  Cengiz SAKLAR teklif edildi.

Yapılan açık oylama sonucunda 2021 Nisan ayı İmar Komisyon üyesi seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Ali ALBAYRAK, Mesut BOZKURT, Şit MÜLAYİM, Hatice ULAŞLI,  Cengiz SAKLAR’ın İmar Komisyon üyesi seçildiklerine oybirliği ile karar verildi

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/07/2020 – 24

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyeleri arasından en az 3, en fazla 5 kişiden oluşan ihtisas komisyonları 1 yıl süre ile görev yapmak üzere görevlendirilir. hükmü gereğince Plan ve Bütçe Komisyonun 5 kişiden oluşturulmasına karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapmak üzere, Meclis Üyeleri Ahmet GEBEŞ, Abdulkerim KAHLAR, Mehmet BERKER, Mehmet ÇETİNKAYA, Ali Kemal BATMAN teklif edildi.

Yapılan açık oylama sonucunda 2021 Nisan ayı Plan ve Bütçe Komisyon üyesi seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Ahmet GEBEŞ, Abdulkerim KAHLAR, Mehmet BERKER, Mehmet ÇETİNKAYA, Ali Kemal BATMAN’ın Plan ve Bütçe Komisyon üyesi seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/07/2020 – 25

 

2019 Yılı İdari Faaliyet Raporu görüşülmeden önce Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği 9.maddesi “yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma, meclis başkan vekili başkanlık yapar”.hükmü gereği;  Belediye Başkanı İbrahim GÜL yerini Meclis 1.Başkan Vekili Abdulkerim KAHLAR’a bıraktı.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince hazırlanan Belediye Başkanının 2019 Yılı (01.01.2019 – 31.12.2019) Faaliyet Raporu Meclise okundu. (2019 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.)

Yapılan açık oylana sonucunda 2019 Yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/07/2020 – 26

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün kredi kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi;

Belediyemiz,  covıd-19 salgını nedeniyle yapılan harcamalar neticesinde esnafa olan  borçlarını ödemekte güçlük çektiğinden nakit ihtiyacı doğmuştur.

Geçen yıl gerçekleşen gelirimizin 2019 yılı yeniden değerleme oranı artışı sonucunda bulunan rakam neticesinde; İller Bankasından, Devlet ya da Özel Bankalardan 250.000,00TL (ikiyüzellibinlira) tutarında kredi kullanılması, bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve teminat mektubunun alınmasında Belediye Başkanı İbrahim GÜL’e 5393 sayılı Kanunun 18/d maddesine göre yetki verilmesine meclisin oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/07/2020 – 27

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Arsa satışı için encümene yetki verilmesi teklifi;

 

Belediyemiz sınırları içerisinde İlçemiz Sarımazı Mahallesi 24c-1d imar paftasında yer alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak görülen, Belediyemiz adına ihdas olunan 8476 nolu 530,64m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi hükümlerine göre açık ihale usulü ile günün rayiç bedelleri baz alınarak satışının yapılması için, Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden meclisin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/07/2020 – 28

 

KARARIN ÖZÜ: Hatay İli, Belen İlçesi, Kıcı Mahallesinde bulunan 423 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili parsel Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 13 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Depolama Alanı olarak planlanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Uygulama İmar Planında; 423 parsel Depolama Alanı olarak planlanmış olup, karayolundan 25 metre, diğer yönlerden 10 metre yapı yaklaşma mesafeleri önerilmiştir. Söz konusu parsel E:0.80 Yençok: Teknolojinin Gerektirdiği Yükseklik olarak yapılaşma koşulları belirlenmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyonumuzca 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre uygun mütalaa edilmiştir. Gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.02/07/2020)

İmar komisyon raporu meclis okundu. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/07/2020 – 29

 

KARARIN ÖZÜ: Hatay İli, Belen İlçesi, Halilbey Mahallesinde bulunan 2038 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili parsel Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/03/2019 tarih ve 67 sayılı ile onaylanıp, 31.07.2019 tarih ve 158 sayılı kararı ve 11.11.2019 tarih ve 246 sayılı kararı ile itirazların karara bağlanarak 11.11.2019 tarihinde kesinleşen 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında park alanı, sosyal tesis alanı , ticaret alanı, konut alanı,taşıt yolları olarak planlanmıştır. 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliğinde; 2038 parsele toplu konut projesi göz önünde bulundularak E:1.00 Yençok:12.50 metre yapılaşma koşulları getirilerek her yönden 5 metre yapı yaklaşma mesafeli konut alanı, ayrık nizam 2 kat TAKS:0,40 KAKS:0,80 konut alanı, , E:0,40 Yençok 6,50 metre yapılaşma koşullarına sahip ticaret ve sosyal tesis alanı, park alanı, yaya ve taşıt yolu önerilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği komisyonumuzca 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre uygun mütalaa edilmiştir. Gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkanı  ve Üyeler.02/07/2020)

İmar komisyon raporu meclis okundu. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/07/2020 – 30

 

02/07/2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu:

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan Belediyemiz Encümenine 13.04.2020 tarih ve 14.sayılı Encümen kararı ile 2019 yılı  idare kesin hesabın onaylanması için Meclise sunulan Belediye Meclisinin 01.07.2020 tarihli ve 8. gündem maddesi  toplantısında komisyonumuzda havale edilen 2019 mali yılı idari ve kesin hesap cetvellerinin incelenmesinde.

GELİR: Belediyemiz 2019 yılı idare ve kesin hesabı ekli cetvellerde görüleceği gibi çıkartılmış olup, 2019 yılı içerisinde Belediye Gelirimizin toplamı 24.600.999,93  TL olarak gerçekleşmiş , bu rakamın 01 Vergi Gelirleri 4.478.526,38 TL’ 03 Teşebbüs ve mülkiyet Gelir 600.183,58 TL 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler 1.597.700,29 TL 05 Diğer Gelirler  15.808.589,68 TL 06 Sermaye Gelirleri 2.116.000,00 TL Tahsilattan ret ve iadeler 6.022,36 TL 2019  YILI net gelir 24.594.977,57 TL olarak gerçekleşmiş, 2019 yılı içerisinde toplam 35.036.392,26 TL Tahakkuktan 24.600.999,93 TL’si tahsil edilmiş 6.022,36 TL tahsilatı ret ve iade olmuş  TL 10.435.392,33 TL ‘si Tahakkuk 2020 yılına devir etmiştir.

GİDER:  2019 Mali yılı gider bütçesi 26.220.988,00 TL

KULANILAN  BÜTÇE  ÖDENEĞİ  20.946..990,92TL

İPTAL EDİLEN ÖDENEK 5.273.997,08 TL

2019 yılı giderlerimizin toplamı 20.946.990,92  TL olup bunun 4.541.655,76 TL’si  01 personel gideri  755.230.25 TL’si 02  Sosyal Güvenlik  Kurumu Devlet Pirimi gideri 9.527.654,87 TL’si 03  mal ve hizmet alımları gideri  17.382,18 TL’ si  04 Faiz giderleri 5.992.652,22 TL’ si  05 Cari transferler 112.415,64  TL’si 06 Sermaye giderleri olarak teşkil etmektedir.

2019 yılı içerisinde herhangi bir ödenek üstü ve hatalı ödemenin yapılmadığı anlaşılmış olup; Yüce Meclisin Takdirlerine Arz Olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Komisyon raporu doğrultusunda, 2019 mali yılı idari ve kesin hesap cetvellerinin kabulüne meclisin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/09/2020 – 31

 

Hatay Valiliği Kadastro Müdürlüğü, Belen Kömürçukuru Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre yapılacak çalışmalarda kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere ;

1-         Türk Vatandaşı olması,

2-         40 yaşını bitirmiş olması,

3-         Medeni Haklarını kullanma ehliyetinin bulunması,

4-         En az 10 yıldan beri aynı mahallede ikamet etmesi,

5-         Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olması,

6-         Okuma-yazma bilmesi,

Kriterlerine sahip 6 adet  bilirkişinin seçilmesi istenilmiştir.

İstenilen kriterlere sahip Mahalle Muhtarının görüşlerine başvurularak hazırlanan, aşağıda adı soyadı ve T.C.Numaraları belirtilen;

 • Mevlüt KURT
 • Mustafa GÜLDEREN

3- Ahmet AKCE

4- Muzaffer KAVUKÇU

5- Mehmet DEMİRDELEN

6- Mustafa ŞENYURT

 

Şahısların Kömürçukuru Mahallesi Kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapmak üzere seçildiklerine meclisin oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/09/2020 – 32

 

Gündemin ikinci maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Teklifi;

Belediyemizin %100 hisse ile ortak olduğu Belen Organizasyon Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile ilgili her türlü iş ve işlemler için yetki verilen Belen Belediye Başkanı İbrahim GÜL’ün azline, Şirket Müdürlüğüne Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince şirketimizin amacına ve işletme konusuna giren her türlü işleri ve hukuki işlemleri şirket adına şirket unvanı veya kaşesi altında herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın en geniş yetki ile aksi karar alınıncaya kadar münferiden görev yapmak üzere BELEN BELEDİYESİ müdür olarak atanmasına, tüzel kişilik adına ……………. TC. Kimlik Numaralı Ferdi ÖLMEZ’in Şirket Müdürü olarak temsil etmesine, Belen Belediye Meclisinin 2020 Eylül Ayı Toplantısı 01/09/2020 tarihli 1.birleşiminde oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/09/2020 – 33

 

Gündemin üçüncü  maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün;

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personellerin hizmet süresi içerisinde derece/kademe ilerlemesi yapmaları sebebiyle, Norm kadroda işgal ettikleri kadro derecelerinin altında çalışmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45. Maddesi “Hiçbir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.” hükmüne istinaden Norm kadromuzda yer alan unvan ve dereceleri belirtilen kadroların iptal ihdas edilerek aşağıdaki şekliyle değiştirilmesi,

 

KADRO UNVANIMEVCUT KADRO DERECESİİPTAL İHDAS SONRASI KADRO DERECESİ
Temizlik İşleri Müdürü14
Mühendis54
Tekniker54

 

Teklifi meclisin oyuna sunuldu ve yapılan müzakereler neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/09/2020 – 34

 

Gündemin altıncı maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/08/2020 tarihli  ve 532 sayılı teklifi;

Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda ve açık alanlarda halihazırda kurulmuş olan GSM baz istasyonları, GSM operatörleri ve benzeri tüm servis sağlayıcıları için mevcut olan aktarma istasyonlarının (Baz istasyonları ve Small Cell Planlamaları) incelemesinde, baz istasyonlarının kurulumlarının imar mevzuatına aykırı olduğu, 3194 sayılı İmar Kanununa göre yapı olarak kabul edildikleri halde imar harçlarını ödenmediği, fiber optik kanallardan geçirilen kablolar için ilgili şirketlerden geçiş hakkı bedellerinin alınmadığı tespit edilmiştir.

Bu kapsama alınmayan işgaliye bedeli ve geçiş hakkı bedellerinin hesaplanması için
gereken teknik çalışmaların yapılması, ilgili Anayasa Mahkemesi karaları mer’i mevzuat
hükümlerine aykırı konumlandırılmış baz istasyonlarının tespiti ve bunlarla ilgili yasal sürecin
başlatılması, mevzuata kent estetiği ve kent dokusuna uygun yeni baz istasyonu sahalarının
belirlenmesi, konularında çözümler üretmek, projeler hazırlamak ve Belediyemiz personeline
eğitimler vermek amacı ile konusunda uzman kişi, şirket ve hukuk
büroları ile sözleşme yapmak üzere Belen Belediye Başkanı İbrahim GÜL’e yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/10/2020 – 35

 

Gündemin birinci maddesi 01/09/2020 tarihli meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediye Başkan Yardımcısı maaşının belirlenmesi;

5393 Sayışı Belediye Kanunun Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49 uncu maddesinin 7 inci fıkrasında ise’’ Norm kadrosunda Belediye Başkan yardımcısı bulunan Belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalmaksızın Belediye Başkanı zorunlu gördüğü takdirde nüfusu 50.000 e kadar olan Belediyelerde 1.nüfusu 50.001-200.000 arasında olan Belediyelerde  iki nüfusu 200.000-500.000 arasında olan Belediyelerde üç. Nüfusu 500.000 ve fazla olan Belediyelerde dört. Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen             meclis üyelerine belediye Başkanın a verilen ödeneğin 2/3’nü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme memuriyete geçiş sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve Belediye Meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik pirim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları Belediye bütçesinden karşılanır’’ denilmektedir. Meclis üyeleri arasından görevlendirilecek başkan yardımcısına ödenecek maaşın belirlenmesi için 24/08/2020 tarih ve 297 sayılı Mali hizmetler Müdürlüğünün yazısı ve 01/09/2020 tarihli  meclis toplantısı 4. Maddesi plan ve bütçe komisyonuna havale edilmiştir.

            

 

 

 18/09/2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu:

 

Komisyonumuzca Belediye Başkan Yardımcısının maaşının brüt 8.472,70 TL olup,  Belediye Başkanının maaşının 2/3 ‘nün aşmayacak şekilde komisyonumuzca uygun bulunarak gerekli meclis kararının alınması hususunda keyfiyet meclise ait olup; Yüce Meclisin Takdirlerine Arz Olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Komisyon raporu meclisin açık oyuna sunuldu. Komisyon raporu doğrultusunda, kabulüne meclisin oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/10/2020 – 36

 

Gündemin ikinci maddesi 01/09/2020 tarihli meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 7244 Sayılı Kanunu gereği kiraya verilen Belediye dükkanları kira bedelleri;

Bilindiği üzere dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından” Pandemi”  olarak nitelendirilen koronavirüs (covid-19)salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla devletimiz tarafından önlemler alınmıştır. Bu tadbirler kapsamında ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde alacağın ertelenmesi ve Faaliyeti durdurulan işletmelerin Sözleşme sürelerinin uzatılması öngörülmüştür. Bu kapsamda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde satış ecrimisil ve kiraya verilen taşınmazlar hakkında yeni koronavürüs (covit -19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7244 Sayılı kanun çıkarılmıştır. Bu kanunun 1. Maddesinin “ç” bendine göre “Belediyemizin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarın 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımların 3 ay ertelenmesine söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda  kişinin talep etmesi durumunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesine, ayrıca faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin sözleşme sürelerinin uzatılması.”hükmü yer almıştır.

18/09/2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu:

Komisyonumuzca 7244 Sayılı Kanununda 1 maddesinin ç bendinde belirtilen şekilde belediyemize ait işyerlerinin faaliyeti 3 ay kapananlardan 3 aylık kira bedeli alınmaması, Faaliyeti kapanmayan işyerlerinin 3 aylık kira bedellerinin ertelenmesi hakkında, gerekli meclis kararının alınması hususunda keyfiyet meclise ait olup; Yüce Meclisin Takdirlerine Arz Olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Komisyon raporu meclisin açık oyuna sunuldu. Komisyon raporu doğrultusunda, kabulüne meclisin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 06/10/2020 – 37

 

TEKLİFİN ÖZÜ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2020 Tarih ve 1692 sayılı 2021 Mali Yılı Bütçe Taslağı hakkındaki teklifi 01.10.2020 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilmiştir.

MÜDÜRLÜK TEKLİFİ : Belediyemizin 2021 Mali Yılı Bütçe taslağı 5393 Sayılı Kanunun 61-62-63-64-65. Maddeleri ile 5018 Sayılı Kanunun 13.Maddesinde belirtilen yasalar ile, ilgili tüzük ve yönetmelikler doğrusunda geliri giderine denk olarak hazırlanmıştır.

Ayrıca  Bütçe tekliflerinin 2021-2022 2023 Dönemlerini kapsaması gerektiğinden  2021 – 2022-2023  yıllarına ait  bütçeler geliri giderine denk olarak hazırlanmıştır.

2021-2023 dönemleri Bütçe Taslağı Belediye encümeninin 03 / 09/ 2020 tarih ve 24 sayılı kararı ile benimsenmiştir.

2021-2023 dönemleri Bütçe Taslağının Belediye Meclisinde görüşülerek bir karar ittihazı için yazımızın Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim.

KOMİSYON İNCELEMESİ VE KARARI : Meclisimizce incelenmek üzere havale edilen 2021-2022-2023 yılları Bütçe Taslağı; Komisyonumuzca 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, yönetmelikler ve tüzüklere göre incelenmiş, ayrıca Kamu ve Yerel İdare Bütçelerinin aynı zamanda stratejik plan ve performans programına da uygun olması gerektiğinden bu konuda da çok yoğun ve titiz bir çalışma yapılarak 2021 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 06/10/2020 – 38

 

02/10/2020 tarihli meclis toplantısında gündemin ikinci maddesinde yer alan ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;

2021Mali yılı 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Vergi Resim Harç Tarifesi incelenerek komisyonumuzca uygun mütalaa edilerek gerekli meclis kararının alınması için keyfiyeti meclise ait olup yüce meclise arz olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Belediyemizin 2021 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi madde madde okunarak meclisin oyuna sunuldu. Oybirliği ile 2021 Yılı Vergi Resim, Harç ve Ücret Tarifesinin kabulüne karar verildi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 06/10/2020 – 39

 

KARARIN ÖZÜ: Bakras Mahallesi, Çatak Mevkii, Kamu Hizmet Alanına İlişkin Plan Yapımı Hk.

                                                            

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Belen Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarihinde, gündemin 5.maddesinde görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; Hatay İli, Belen İlçesi, Bakras Mahallesi, Çatak Mevkiinde bulunan ormandan, Belen Müftülüğüne tahsis edilen alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmesi sonucunda;

İlgili alan Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2020 tarih ve 121 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Kamu Hizmet Alanı olarak planlanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan Dini Eğitim Tesisine bağlı uygulama maksatlı ibadethane yapılabilmesi için  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; söz konusu tahsisli alan iki adet “Resmi Kurum Alanı” olarak planlanmış olup, bu alanlarda çekme mesafesi mevcut yapılaşmanın mümkün kıldığı cephelerde 5 metre olarak yapı yaklaşma mesafeleri önerilmiştir. Söz konusu alan E:1.50 Yençok:4 kat , TAKS:0.60  olarak yapılaşma koşulları belirlenmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyonumuzca 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Üst Ölçekli Plan ve Plan Hükümlerine aykırı herhangi bir husus tespit edilmediğinden uygun mütalaa edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.05/10/2020)

İmar komisyon raporu meclis okundu. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 06/11/2020 – 40

 

KARARIN ÖZÜ: Ötençay Mahallesi 94, 561, 576,…..,672 nolu parsellere İlişkin Plan Yapımı Hk.KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Belen Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarihinde, gündemin 1.maddesinde görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; Hatay İli, Belen İlçesi, Ötençay Mahallesinde bulunan 94, 561, 576,………..,672 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmesi sonucunda;

İlgili parsel Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2020 tarih ve 123 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Küçük Sanayi Alanı” olarak planlanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planında; Planlama alanının içerisinden geçen otoyol, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünün yazısı ekinde yer alan tasarı kamulaştırma sınırına göre plana işlenmiştir. Sebze Halinin güneyinde planlı olan 20m genişliğindeki yol batıda planlama alanının sonuna kadar devam ettirilmiştir. Ayrıca planlama alanının kuzeyinde ve güneyinde 10m genişliğinde imar yolları ihdas edilmiştir. Planlama alanının batı sınırında İbadet Alanı, 20m ve 10m’lik yollar üzerinde Ticaret alanları planlanmıştır. Küçük Sanayi Sitesinin ihtiyacını karşılamak üzere üç adet Sosyal Altyapı Alanı ayrıldığı tespit edilmiştir.

Planlama alanında kuzey-güney istikametinde 14m genişliğinde yollar ihdas edilerek küçük sanayi adaları oluşturulmuştur. Küçük Sanayi Alanlarına yoldan 10m yapı yaklaşma mesafesi verilmiştir. Küçük Sanayi Alanlarında E=1.20 ve Yençok=10.50m, Ticaret alanlarında E=2.00 ve Yençok=10.50m, Özel Sosyal Altyapı alanlarında E=0.50 ve Yençok=9.50m, Teknik Altyapı ve Trafo alanlarında E=0.15 ve Yençok=6.50m verildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyonumuzca 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Üst Ölçekli Plan ve Plan Hükümlerine aykırı herhangi bir husus tespit edilmediğinden uygun mütalaa edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.(05/11/2020)

İmar komisyon raporu meclis okundu. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 23/11/2020 – 41

 

Gündemin birinci maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17/11/2020 tarihli ve 2334 sayılı teklifi;

            “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun borçlanma başlıklı 68. maddesi “Belediye görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla kanun çerçevesinde usul ve esaslara göre borçlanma yapılabilir ve tahvil ihraç edilebilir.”denilmektedir. Belediyemizin covit-19 salgını nedeniyle yapmış olduğu giderler ve harcalar artması nedeniyle esnafa olan borçlarımızı ödemekte güçlük yaşandığından, nakit ihtiyacı oluşmuştur.

300.000,00TL (ÜçyüzbinTürk Lirası) tutarında kredinin iller Bankası ya da Özel Bankalardan birinden kullanılması, bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve teminat mektubunun alınmasında 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İbrahim GÜL’e yetki verilmesine meclis mevcudunun oybirliği  ile karar verildi.

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/12/2020 – 42

 

 

02/12/2020 tarihli meclis toplantısında gündemin birinci maddesinde yer alan ve İmar  Komisyonuna havale edilen;

KARARIN ÖZÜ: 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Yapımı Hk.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Belen Belediye Meclisinin 02.12.2020 tarihinde, gündemin 1.maddesinde görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; Hatay İli, Belen İlçesine ait 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı yapımının değerlendirilmesi sonucunda;

İlçemiz Belen Merkeze ait yürürlükteki 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Belen Belediye Meclisinin 18.11.2013 tarih ve 38 sayılı kararı, Atik Mahallesine ait 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, Belen Belediye Meclisinin 06.03.20009 tarih ve 9 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Şekere Mahallesine ait planlara ilişkin Belediyemizce alınan meclis kararı bulunmamaktadır. Eski planlar ile değişen yönetmelikler arasında imar yönünden sıkıntılar yaşanmaktadır.

Hatay İli, Belen İlçesine ait Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/03/2019 tarih ve 67 sayılı ile onaylanıp, 31.07.2019 tarih ve 158 sayılı kararı ve 11.11.2019 tarih ve 246 sayılı kararı ile itirazların karara bağlanarak 11.11.2019 tarihinde kesinleşen, 02.03.2020 tarih ve E.2020-3211/5786 sayılı yazı ile tarafımıza gönderilen 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak; yürürlükteki imar mevzuatı gereği üst ölçekli plan ve değişen imar yönetmeliği hükümlerine uyumun sağlanması amacıyla İlçemizin 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Söz konusu nedenlerden dolayı 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı yapılması, komisyonumuzca 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Üst Ölçekli Plan ve Plan Hükümlerine aykırı herhangi bir husus tespit edilmediğinden uygun mütalaa edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler (03/12/2020)

İmar komisyon raporu meclis okundu. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/12/2020 – 43

 

 

Belediyemiz Meclisinin 02/12/2020 tarihli toplantısında gündemin ikinci maddesinde yer alan ve  Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen;

2020 Mali Yılı Bütçesi yapılırken düşünülmeyen fakat 2020 mali yılında yapılmasına karar verilen millet bahçesi yapımı, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce karar verildiğinden ve 6.5.7.90 Müteahhitlik giderleri kaleminde ön görülen ödenek yetmediğinden 4.000.000 TL Ek ödenek eklenmesi ihtiyaç duyulmuştur. Mali Hizmetler Müdürlüğü 5.8.5.2 bütçe kalemi Büyük şehre ayrılan pay giderleri ödeneğinin yetmediğinden 2.000.000 TL Ek ödenek ihtiyaç duyulmaktadır.5393 sayılı kanunun Belediye Bütçesi başlıklı 61. Maddesi Meclisinin görevleri başlıklı 18. Maddesinin (b) bendine istinaden Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin ek ödenek başlıklı 37 maddesinde.(1) Ek ödenek bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir.(2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır.(3)Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur denilmektedir.Yukarıda açıklamalar doğrultusunda Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir kaynağı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan hibe ve kredi kullanılarak borçlanma yoluyla finansman öngörülmüş olup; bütçenin düzenlenmesi ve görüşülme sırasında düşülmeyen ve bütçeden tertip açılmayan ancak, 2020 millet parkı yapımı faaliyetinin gerçeklendirilmesi için bütçeye ihtiyaç olduğundan Ek Bütçe yapılması hasıl olmuş ve buna göre.

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/12/2020 – 44

 

Belediyemiz Meclisinin 02/12/2020 tarihli toplantısında gündemin üçüncü maddesinde yer alan ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen; Mali Hizmetler Müdürlüğünce 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b maddesi gereğince hazırlanan; İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur.  (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

            Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliğinin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m maddesi gereğince kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 18/12/2020 – 45

 

 

KARARIN ÖZÜ      :

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri tariflerinin belirlenmesi

TEKLİF    :

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 14/12/202 tarihli,E-9162428-105.2-2560 sayılı teklifi.

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 • Evsel Katı Atık Tarife Raporu;

 

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine göre 18.12.2020 tarihinde olağanüstü toplantısında gündeminde bulunan Belen Belediye Başkanlığı 2020 yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir

 

GÜNDEM 1-Evsel Katı Atık Tarife Raporu;

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda belirtilen ilke ve yöntemlere dayanılarak evsel atık tarifeleri hazırlanmıştır.

Söz konusu tarifeler, bu tarife ekinde de yer alan BELEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU’nda gerekçelendirilen hesaplamalara dayanılarak hazırlanmıştır.

2020 mali yılında uygulanacak olan evsel katı atık bedeline tarifeler aşağıda ki gibi olacaktır.

 

 

 

 

 

BELEN BELEDİYESİ 2020 YILI EVSEL KATI ATIK TOPLAMA ÜCRET TARİFESİ
 

TarifeAdı

ABONE

SAYISI

 

AylıkTarifeÜcreti

 

TarifeAdı

ABONE

SAYISI

 

AylıkTarifeÜcreti

PAZARYERİ3009,58 TL
Konut17.0729,50 TL
 
OKULLAR YEME İÇME EĞLENCE YERİ
Öğrenci

Sayısı

 GrupBeyan

Sayısı

Aylık

Tarife TL

Alan m² GrupBeyan

Sayısı

Aylık

Tarife TL

751 den

büyük

48,7 den

büyük

1  1001 den

büyük

611,60 dan

büyük

120640,57
 

750 – 500

 

48,60 – 32,40

2   

1000- 750

611,00 –

458,30

215380,77
 

499 – 250

 

32,30 – 16,20

311352,30 

749 – 500

457,60 –

305,50

318285,34
 

249 – 100

 

16,10 – 6,50

410163,81 

499 – 250

304,90 –

152,80

416217,92
 

99 – 50

 

6,40 – 3,20

5        273,74 

249 – 100

152,10 –

61,10

535173,90
49 – 203,20 – 1,306  99 – 5060,50 -30,60670146,06
19 – 0 1,30 – 07       111,3549 – 029,90 – 0,00715949,02
 

 

 

 

KAMU BİNALARI OTELLER VE YURTLAR
Personel

Sayısı

 GrupBeyan

Sayısı

Aylık

Tarife TL

YatakSayısı GrupBeyan

Sayısı

Aylık

Tarife TL

501 den

büyük

295,60 dan

büyük

1  500 den

büyük

492,80 den

büyük

1  
 

500 – 250

295,00 –

147,50

2   

499 – 300

491,80 –

295,70

2  
 

249 – 100

146,90 –

59,00

3   

299 – 200

294,70 –

197,10

3  
 

99 – 50

 

58,40 – 29,50

4   

199 – 100

196,10 –

98,60

4  
49 – 2028,90 – 11,805  99 – 5097,60 – 49,305  
19 – 511,20 – 3,00620131,9149 – 2048,30 – 19,70620466,37
4 – 06,40 – 07  19 – 018,70 -07  
DİĞER TİCARETHANELER  
Personel

Sayısı

 GrupBeyan

Sayısı

Aylık

Tarife TL

 
701 den

büyük

954,4 den

büyük

1   
 

700 – 250

953 – 340,402   
 

249 – 150

339 – 204,203   
149 – 100202,9-136,104   
 

99 – 50

134,8-68,105   
49 – 1066,70 13,606   
9 – 012,24 – 0720921,36 

 

 1. Hizmetin kapsamı tanımlanmıştır.
 2. Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyeti hesaplanmıştır.
 3. Öz kaynak getirisi hesaplanmıştır. (%1 Baz alınmıştır.)
 4. Toplam sistem maliyetinin farklı atık üreticilerine dağıtımı yapılmıştır.
 5. Tam maliyet belirlenmesinde mükerrer hesaplama olmaması için; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44 üncü maddesi hükmü gereğince alınan çevre temizlik vergisi toplam sistem maliyetinden çıkartılmıştır.
 6. Kılavuzun 6.3 Tarife Yapısı başlıklı bölümünde yapılan “Ayrıca tarifelerin belirlenmesinde atık üreticilerinin karşılayabilirlik düzeyleri ne de dikkat edilmelidir” şeklindeki açıklamaya uygun olarak Evsel Katı Atık tarife cetvelleri hazırlanırken konut dışı yerler için belirlenen tarifelerin başlangıç değerinin konut için belirlenen değerin altında kalmamasına dikkat edilmiştir.
 7. Evsel katı atık idaresi için gelirlerin devamlılığı önem teşkil ettiğinden tarifeler devamlı bir gelir kaynağı sağlayacak ve ani dalgalanmaları önleyecek şekilde tasarlanmıştır.
 8. Faturalama için bir tarife yapısı ve türü seçilmiştir. Su abonesi olmayan evsel katı atık üreticilerine yapılan hizmet bedeli için tarifeye göre yıllık tahakkuk edecek olan “ücret” Çevre Temizlik Vergisi Ödeme zamanlarında tahsil edilecektir.
 9. Toplanan evsel atık miktarlarının hesabı Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’un 71’inci sayfasında yer alan veriler ile belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü verilerden yararlanılarak yapılmıştır.
 10. Evsel katı atık idaresi için gelirlerin devamlılığı önem teşkil ettiğinden tarifeler devamlı bir gelir kaynağı sağlayacak ve ani dalgalanmaları önleyecek şekilde tasarlanmıştır.
 11. Su abonesi olmayan yerler ile ilgili yapılacak sözleşmelerde, sözleşme başlangıç tarihi; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44 üncü maddesi hükmü gereğince alınan çevre temizlik vergisinin mükellefiyetinin, başlangıç tarihi olarak baz alınacaktır.
 12. Faturada her bir hizmetin ücreti ayrı ayrı gösterilecektir,
 13. Fatura katı atık üreticisine/aboneye mahsus tüm gerekli bilgileri içerecektir, (isim, adres, atık üreticisi/abone numarası vb.)
 14. Faturada ve düzenleme tarihi ve son ödeme tarihi bulunacaktır, Faturanın nasıl ödenebileceği ile ilgili bilgiler faturada belirtilecektir, evsel katı atık hizmet bedeli su ödemeleri ile birlikte yapılacak olup, su aboneliği olmayan aboneler Belen Belediyesi’ne gelerek sözleşme yapmaları gerekmektedir fatura tahsili için,
 15. Fatura, her bir hizmet için her tarife türü için gerekli bilgiyi sağlayacaktır,
 16. Hesaplanan fiyatlara KDV dahildir.
 17. Engelli ve Şehit Gazi aboneleri için,
 1. Engelli Aboneleri; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 inci maddesinin (v) bendi, 18 inci maddesinin (m) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan yasal düzenlemeler gereğince engelli vatandaşların sosyal yaşantılarına katkıda bulunmak ve yaşam mücadelelerine destek olmak amacıyla; 18/03/1998 tarihli 23290 sayılı, 13/08/1998 tarihli 23432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre engelli gurubu ayrılmaksızın engelli abonelere,
 2. Şehit-Gazi Aboneleri; 1005 sayılı İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara, Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik yapılmasına dair 5595 sayılı kanunla eklenen ek 1 inci maddede yer alan “Bu kanun ve 28/05/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında Vatani Hizmet Tertibinden bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve Şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanlara, Evsel Katı atık ücretlerinden muaf tutulacaktır.

Yukarıda belirlenen mevzuat hükümleri gereğince uygulanmak üzere hazırlanan 2020 yılı Belen Belediyesi Katı Atık Ücret Tarifesi teklifi hakkında 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince karar alınmasına ilişkin Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2020 yılı Evsel Katı Atık Toplama Ücret Tarifesi uygun bulunmuş ve oybirliği ile kabul edilmiş olup Belediye meclisinin onayına arz olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler)18/12/2020

 

EKİ:

Tarife Raporu (1 Adet)

SONUÇ         :

Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2020 yılı Evsel Katı Atık Toplama Ücret Tarifesi, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenerek uygunluğu görülmüş olup, Plan Bütçe komisyonu Raporu doğrultusunda Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri tariflerinin belirlenmesi ile ilgili teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle KABULÜNE;  gereği ve bilgi için Temizlik İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.