BELEDİYE ZABITASI GÖREV VE YETKİLERİ

Belediye zabıtası beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup, bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulanır.

Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, devlet zabıtasına karşı gelenler gibi cezalandırılır.

Belediye zabıta teşkilatının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekte çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilatında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara fazla mesaii karşılığı olarak yılı bütçe kanunda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ

3572 sayılı yasayla ilgili işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına ait 9 Mart 1989 tarih ve 20103 sayı ile yayımlanan yönetmeliğe göre, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmelere işyeri ruhsatı verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Ancak bu kanun hükümleri aşağıdaki hususları kapsamaktadır.

-1593 sayılı umumi hıfzı sıhha kanunu 268-275 maddeleri kapsamına girenler.

-Nerede çalışırsa çalışsın ,yakıcı parlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışan işletmelerin depoları,akaryakıt istasyonları v.b. yerler.

İşyeri ve işletme açmak isteyen kişiler; istenen gerekli belgeler ve başvuru formu ile birlikte bulunduktan sonra, yönetmelikteki kriterlere uygunluğunun tespiti halinde işyeri açma ve çalışma,ilgiliye verilmektedir.

9 Mart 1989 tarih ve 20103 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre işyeri açan müesseseler 2 gruba ayrılmıştır.

1-Sıhhi müesseseler

2-Gayri sıhhi müesseseler

SIHHİ MÜESSESELER

1580 sayılı belediye kanununun 15/3 fıkrasında yer alan sıhhi müesseseler yenilen,içilen ve eğlenilen yerleri kapsamaktadır.Bunlarıda kendi aralarında iki gruba ayırabiliriz:

1-Emniyet iznine tabii olmayan yerler

2-Emniyet iznine tabii olan yerler

– Emniyet iznine tabii olmayan yerler;Bakkal, kasap, besin pazarı, market, süpermarket, büfe, tekel bayii,şarküteri,lokanta,pastahane,düğün salonu,otopark,oto galeri v.b.

– Bu tür işyerlerine çalışma ruhsatı müracatında yönetmelik gereği istenen evraklar;

-Başvuru formu

-Tapu

-Kira kontratı

-Vergi levhası

-İtfaiye raporu

Ruhsat şahıs adına verilecekse;

-3 adet fotoğraf

-İkametgah

-Nüfus cüzdan sureti (yada kimlik fotokopisi)

-Dernek kaydı

Ruhsat şirket adına verilecekse;

-Şirket sözleşmesi

-Sicil gazetesi

-Ticaret odasından faaliyet belgesi

-Şirket yetkilisinin ikametgah ve nüfus cüzdanı fotokopisi

-Vekaletname

Bu evraklarla müracaat edenlerden ruhsat ücreti tahakkuk ettirilir. Çalışma ruhsatı tanzimi sağlanır. Ancak işyerinin eksiklikleri giderilene kadar süre verilir, eksiklik tamamlanmaz ise işyeri faaliyetten men edilir.

Bu tür işyerlerine daha önce ruhsat verilip te ikinci bir şahısa devir söz konusu olunca yeni işletici adına ruhsat vermek için;

-Noterden devir sözleşmesi

-Eski ruhsat aslı

-Kira kontratı

-Vergi levhası

-Esnaf oda kayıt belgesi

-İkametgah-nüfus cüzdan fotokopisi

Devir şahıs adına ise;

-3 adet fotoğraf

Devir şirket adına ise;

-Şirket sözleşmesi

-Sicil gazetesi

-Ticaret odası faaliyet belgesi

-Şirket yetkilisinin ikametgah ve nüfus cüzdanı fotokopisi

-Vekaletname

Emniyet iznine tabi yerler;

-İçkili lokantalar, bar, kahvehaneler, internet cafeler, lokaller, gazino, sinema, tiyatro, sauna, hamam, plaj, luna park v.b.

-Bu tür işyerleri için Emniyetten işyeri ile ilgili görüş raporu istenir. Bu rapor doğrultusunda diğer evraklarla birlikte ruhsat işlemleri yapılır.

Not: Tapu veya iskanda daire olan bir yerin işyerine dönüşmesi için çalışma, ruhsat, yönetmelik ve de kat mülkiyeti yasası gereğince tüm kat maliklerinin muvafakati gerekmektedir.

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER

1.sınıf gayri sıhhi müesseselerin ruhsatlandırmaları il özel idare tarafından 2.ve 3.sınıf gayri sıhhi müesseselerin ruhsatlandırma işlemleri belediyemizce yapılmaktadır. 24 Haziran 1995 tarih ve 560 sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair gıda maddesi üreten işyerleri yönetmeliğine göre işlem yapılmaktadır.

-Ekmek fabrikası

-Unlu mamül imalathaneleri

-Pasta börek,tatlı imalathaneleri

-Gıda maddeleri imalatı ve depoları ruhsatlandırma işlemleri Gayri sıhhi müesseselerin ruhsatlandırma işlemlerine uygun olarak belediyemizce yapılarak,Gıda sicil işlemleri Sağlık Bakanlığı ve Tarım Köy İşleri Bakanlığınca yapılmaktadır.Diğer Gayri sıhhi müesseselerin ruhsatlandırmaları Belediyemizce yapılmaktadır.

Bu tür işyerlerini açarken istenen evraklar;

-Başvuru formu

-Tapu iskan-yapı kullanma izni

-Kira kontratı

-Vergi levhası

-İtfaiye raporu

-Dernek kaydı

-Makine yerleşim projesi

-İkametgah

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-3 adet fotoğraf

Şirketler için;

-Sicil gazetesi

-Ticaret odası kaydı