2018 YILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2018  –  01 

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden, Belediye Meclisi her yıl Ocak ayı toplantısında bir önceki yıl (2017) gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından, gizli oyla ve üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur,  hükmüne istinaden;

Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşması oylamaya sunulmuş ve 3 üyeden oluşması Meclisce kabul edilmiştir. Komisyona üye olarak Belediye Meclis Üyelerinden Ahmet DÖNMEZ,  Abdulkadir ÖKSÜZ ve  Halil ÇOKBİLĞİ aday olarak teklif edildi.

Denetim Komisyonu’na üye seçimi için gizli oylamaya geçilmiş olup; yapılan gizli oylamanın açık tasnifinde 2 oy geçersiz olup; Ahmet DÖNMEZ (13 oy),  Abdulkadir ÖKSÜZ(13 Oy) ve Halil ÇOKBİLĞİ’nin(13 Oy)  süresi 1 yıllığına Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiklerine karar verildi

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2018  –  02 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye Meclisi her yıl 1 ay tatil kararı alabilir” hükmü yer almaktadır. Buna göre 2018 yılında bir aylık tatil zamanının tespiti hususunda gerekli kararın alınması meclisin açık oyuna sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, yapılan açık oylamada meclis üyelerinin oybirliği ile 2018 yılında meclisin tatil yapmamasına karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2018  –  03 

 Belen Kaymakamlığının 29/11/2017 tarihli ve 3036 sayılı yazıları gereği 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Koruma Meclisi ve Murakabe Heyetine üye seçilmesi istenmektedir.

Çiftçi Malları Koruma Meclisine 5 asil, 5 yedek üye seçimi için Gizli oylamaya geçilmiş, oy pusulaları dağıtılmış ve tasnif  sonuçlarına göre;

 

 KORUMA MECLİSİ ASİL ÜYELER                               KORUMA MECLİSİ YEDEK ÜYELER

1-Recep BALCI                                                                     1- Şemsettin VURUCU

2-Nurettin KURT                                                        2- Süleyman ATAR

3-Abdulah KAHLAR                                                    3- Seyit TAŞ

4-Şit MÜLAYİM                                                          4- Tamer BOZKURT

5-Osman ÜNAL                                                          5- Nurettin ÜNAL

 

Çiftçi Malları Murakabe Heyetine 5 asil, 5 yedek üye seçimi için Gizli oylamaya geçilmiş, oy pusulaları dağıtılmış ve tasnif  sonuçlarına göre;

MURAKABE HEYETİ ASİL ÜYELER                              MURAKABE HEYETİ YEDEK ÜYELER

1- Nurettin BALCI                                                     1- Sedat BALCI

2-Osman TOMAK                                                      2- Ferhat SOMCU

3-İbrahim KURT                                                         3- Bestami ALTAY

4-Nihat ATEŞ                                                             4- Halil SAVAŞÇI

5-Selahattin VURAL                                                   5- Beytullah UZUN

Seçildiklerine karar veridi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2018  –  04

   2018 yılı için Zabıta Hizmetlerinde görev yapan personele, 2018 yılı (k) cetveli ile belirlenen ‘Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti’ ödenmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51.maddesinde Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak 2018 yılı bütçe Kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla maktu tutar ödenir.’hükmü uyarınca ve esasları doğrultusunda, Belediyemiz Zabıta Personeline 2018 yılında aylık Fazla Çalışma ücretinin en üst limitin ödenmesine meclisin oybirliği karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2018  –  05

 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2018 yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması planlanan ve aşağıdaki tabloda sınıfı, kadro derecesi ve unvan bilgileri yer alan kadroların Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin 5.maddesi 1/e bendi uyarınca taban ve tavan ücretlerini aşmayacak şekilde maaşının belirlenmesi için gerekli meclis kararı alınması teklifi

 

SINIFIUNVAN ADIKADRO DERECESİÜCRET TABANIÜCRET TAVANI
T.H.Mühendis83.057,93 TL3.822,42 TL
T.H.Mühendis83.057,93 TL3.822,42 TL
T.H.Mühendis73.057,93 TL3.822,42 TL
T.H.Tekniker102.426,60 TL3.033,25 TL
T.H.Tekniker92.426,60 TL3.033,25 TL
T.H.Teknisyen121.954,69  TL2.443,37 TL
T.H.Ekonomist81.960,22 TL2.450,28 TL

 

  • 3 adet Mühendis için taban ücret 057,93 TL,
  • 2 adet Tekniker için taban ücret 426,60 TL
  • 1 adet Teknisyen için 200,00 TL
  • 1 adet Ekonomist için taban ücret 960,22 TL

Yukarıdaki şekilde Başkan tarafından meclise sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde  Halil POLAT’’ın red oyu kullandığı oylama neticesinde  oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2018  –  06

 Gündemin  sekizinci  maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/01/2018 tarihli  Belediyemiz Mücavir alan sınırları içerisinde Belediyemizce yaptırılan bir parka ‘Karabağ’ isminin verilmesi teklifi Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Meclisce yapılan müzakereler neticesinde, Fatih Mahallesi 23 Sokak’da yapımı tamamlanan çocuk parkına ‘Karabağ Parkı’ ismi verilmesi meclis mevcudunun oybirliği ile kabul edildi

 

KARAR TARİH VE NO   : 05/01/2018  –  07

Belen Belediye Meclisinin 03/01/2018 tarihli toplantısında gündemin ikinci maddesi olarak görüşülen, Atik Mahallesi orman alanından Belediyemize tahsis edilen yaya yolu söz konusu mülkiyetler imar durumu ve  mevcuttaki yaya yoları dikkate alınarak belirlenmiştir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapılması teklifi imar komisyon raporu;

Söz konusu planlama alanı ilgili kurumun izinleri doğrultusunda Belediyemize tahsil edilmiştir. Orman alanı sınırları ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün vermiş olduğu tahsis sonucunda planlama alanında 10 metrelik yaya yolu önerilmiş, bu yolun diğer yaya yolları ile bağlantısı sağlanmıştır. Mülkiyet sınırı, konut alanları dikkate alınarak sağlıklı yapılaşmaya imkan verilmiştir.

Önerilen 10 metrelik yaya yolu sayesinde planlama alanının doğu ve batısında yer alan yaya yolları birbiri ile süreklilik sağlayacak şekilde bağlanmıştır. Planlama alanının kuzeyinde bulunan konut alanları içinde cephe sağlanmış, sağlıklı imar uygulamasına olanak sağlanmıştır. Uygulama imar planı değişikliği ile söz konusu kurumların izin ve tahsisleri imar planına uygun şekilde işlenerek kamu yararı sağlanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyonumuzca 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre uygun müeaala edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup yüce meclise arz olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler)

İmar Komisyon Raporu Meclise okundu yapılan müzakere neticesinde Meclis mevcudunun oybirliği ile komisyon raporu doğrultusunda kabulüne karar verildi.

 

2018 ŞUBATAYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/02/2018  –  08

 Belediyemizde memur unvanı ile 15.02.2014 tarihinden bu yana görev yapan Sedat SARI, İSTE Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümünü bitirerek mezun olmuş olup, Mahalli İdareler Personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girerek Tekniker unvanına geçebilmek üzere 22.01.2018 tarihinde kurumumuza dilekçe ile müracaat etmiştir. Belediyemiz Norm kadrosunda mevcut boş Tekniker unvanı bulunmadığından, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Esasları uyarınca Norm kadromuzda boş bulunan 7 dereceli T.H. sınıfı Topograf kadrosunun iptal edilerek 2 dereceli T.H. sınıfı Tekniker kadrosu ihdas edilmesi ve aynı şekilde görevde yükselme suretiyle hala V.H.K.İ. kadrosunda görev yapan Ali UZUNKAYA’nın sınava girmesi için 5 dereceli boş G.İ.H. sınıfı Şef kadrosundan 1 adet iptal edilerek 3 dereceli G.İ.H. sınıfı Şef ihdas edilmesi, 1 adet 5 dereceli boş G.İ.H. sınıfı Şef kadrosunun iptal edilerek ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere 3 dereceli G.İ.H. sınıfı Şef olarak ihdas edilmesi, boş bulunan T.H. sınıfı 8 dereceli Peyzaj Mimarı kadrosunun iptal edilerek ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere 8 dereceli T.H. sınıfı Ekonomist kadrosu ihdas edilmesi  meclisin oyuna sunuldu.Meclis mevcudunun oybirliği ile kadro iptal ihdasların kabulüne karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/02/2018  –  09

03/01/2018 tarihli Ocak ayı Meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen;

Belen İlçesi Çakallı Mahallesi sınırları içerisinde kalan 320, 321, 709 numaralı parseller 1/25000 ölçekli Hatay İl Çevre Düzeni planı içerisinde kalmakta olup Nazım İmar Planı Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 268 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Parsellerin Uygulama İmar planı bulunmamaktadır.

Söz konusu parseller Antakya-İskenderun karayoluna bitişik konumda olup parsellerin kuzey sınırından Çakallı yolu geçmektedir.709 nolu parsel içerisinde iki adet bina bulunmakta olup 320 ve 321 nolu parseller ise boştur.

Onaylı Nazım İmar planına uygun olarak; Parsellerin kuzeyinde yer alan Antakya-İskenderun karayolu kamulaştırma sınırına göre 50m olarak planlanmıştır. Çakallı mahallesine giden yol 12m olarak planlanmıştır. Bu yol 709 nolu parselin batı sınırından güneye doğru devam ettirilerek 320 nolu parselden geçirilmiş ve kadastro yoluna bağlanmıştır.

Parsel malikleri tarafından söz konusu parseller içerisinde; Ticari Depolama tesisleri, yapılması düşünüldüğünden, parseller Depolama Alanı olarak planlanmıştır. 320 nolu parselde 12m’lik yol kenarında otopark alanı ile Trafo ayrılmıştır. Depolama alanlarına Karayolundan 25m diğer yönlerden 5m yapı yaklaşma mesafesi, 1.00 Emsal değeri verilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyonumuzca 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre uygun mütalaa edilmiş, gerekli meclis kararının alınması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur.(İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

İmar komisyon raporu meclis okundu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/03/2018  –  10

Gündemin  ikinci maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğünün 26/02/2018 tarih ve 113 sayılı,  5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2018 yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması planlanan ve aşağıdaki tabloda sınıfı, kadro derecesi ve unvan bilgileri yer alan kadroların Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin 5.maddesi 1/e bendi uyarınca taban ve tavan ücretlerini aşmayacak şekilde maaşının belirlenmesi için gerekli meclis kararı alınması teklifi

 

SINIFIUNVAN ADIKADRO DERECESİÜCRET TABANIÜCRET TAVANI
T.H.Ekonomist81.986,47 TL2.483,09 TL
T.H.Teknisyen81.992,09 TL2.490,11 TL

 

2018 Yılında Çalıştırılacak olan 8 derecelik ekonomist  için taban ücret 1,986,47 TL ile 8 derecelik Teknisyen için taban ücret 1.992,09 TL olarak ödenmesi meclis mevcudunun oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/04/2018  –  11

 02/04/2018 tarihli İmar Komisyon Raporu

11/12/2017 tarih ve 379 sayılı Hatay Büyükşehir Belediye meclis kararı ile 1/5000 ölçekli Akaryakıt – Lpg Satış ve Servis İstasyonu kurulması amacıyla nazım imar planı onaylanan Belen İlçesi Kıcı Mahallesi 218 nolu parsele ilişkin;

Öneri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kuzeyinde 40m2 trafo alanı, 730m2 yeşil alan ve 7 metre profilli yaya yolu oluşturulmuş olup,  E:0.50, Yen çok:7.00 metre 2 kat olarak belirlenmiştir. Çekme mesafeleri karayolu kenarından 25 metre, güney ve batı cephelerde 10 metre, kuzey cephede ise 5 metre olarak planlanmıştır.

Söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı komisyonumuzca 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre uygun müteala edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkanı  ve Üyeler.)

İmar komisyon raporu meclis okundu. Yapılan işaretli oylama neticesinde oybirliği ile İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda1/1000 ölçekli plan yapımına karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/04/2018  –  12

 Gündemin ikinci maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5 m’lik yollara kilitli parke taşı yapım işi için kredi kullanımı hakkındaki teklifi;

Belediyemize mevcut imar planındaki tüm 5m’lik yollara kilitli parke taşı yapım işinde kullanılmak üzere 13.04.2016 tarihli ve 12/59 sayılı İller Bankası Yönetim Kurulu Kararı ile 2.553,000-(İkimilyonbeşyüzelliüçbin)TL. kredi tahsis edilmiştir. Söz konusu mevcut imar planındaki tüm 5m’lik yollara kilitli parke taşı yapım işi kapsamının Belediye sorumluluğu altında bulunan tüm yollara bitümlü sıcak asfalt yapım işi olarak değiştirilmesi ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Adnan VURUCU’ya oy birliği ile yetki verilmiştir.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/04/2018  –  13

                Gündemin üçüncü maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün emekliye ayrılmak isteyen personele kıdem tazminatının ödenmesi için İller Bankası Anonim Şirketinden kredi kullanımı hakkındaki teklifi;

Belediyemizde sürekli işçi olarak çalışan Hasan GÜÇÇÜK ve Erol KARADAŞ 15.04.2018 tarihi itibari ile emekliye ayrılmak istediklerini bildirmişlerdir.Erol KARADAŞ’ın hak ettiği kıdem tazminatı 110.148,35 TL, Hasan GÜÇÇÜK’ün hak ettiği kıdem tazminatı 112.492,45 TL toplam 222.640,80-(İkiyüzyirmiikibinaltıyüzkırkliraseksenkuruş)TL. kıdem tazminatı ödenebilmesi için İller Bankası Anonim Şirketinden kredi alınmasına ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Adnan VURUCU’ya oy birliği ile yetki verilmiştir

 

 KARAR TARİH VE NO   : 02/04/2018  –  14

Gündemin dördüncü maddesi;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 33/b maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince 1 yıl süre ile görev yapmak üzere meclis üyeleri arasından gizli oylama ile iki encümen üyesi seçimi;

Şerafettin SOLMAZ ve Alaiddin YÜZER encümen üyeliğine aday gösterilmiş olup, yapılan gizli oylamanın açık tasnifi sonucunda, Şerafettin SOLMAZ ve Alaiddin YÜZER’in süresi bir yıllığına encümen üyesi seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

 KARAR TARİH VE NO   : 02/04/2018  –  15

 Gündemin beşinci maddesi;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince görev süresi bir yılı geçmemek üzere meclis üyeleri arasından üç kişiden oluşacak İmar Komisyonu Üyesi seçimine geçildi. Başkan tarafından Ahmet DÖNMEZ, Mehmet ATAŞ, Tekin AÇIL önerildi.

Yapılan açık oylama sonucunda süresi bir yıllığına, imar komisyon üyeliğine Ahmet DÖNMEZ, Mehmet ATAŞ, Tekin AÇIL seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/04/2018  –  16

 Gündemin altıncı maddesi;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince görev süresi bir yılı geçmemek üzere meclis üyeleri arasından üç kişiden oluşacak Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi seçimine geçildi. Başkan tarafından Kemal KARA, Abdulkadir ÖKSÜZ ve Mehmet DEZER önerildi.

Yapılan açık oylama sonucunda süresi bir yıllığına, plan ve bütçe komisyon üyeliğine Kemal KARA, Abdulkadir ÖKSÜZ ve Mehmet DEZER’in seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/04/2018  –  17

 Gündemin dokuzuncu maddesi;

2017 Yılı İdari Faaliyet Raporu görüşülmeden önce Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği 9.maddesi “yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma, meclis başkan vekili başkanlık yapar”.hükmü gereği;  Belediye Başkanı Adnan VURUCU yerini Meclis 1.Başkan Vekili Halil POLAT’a bıraktı.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince hazırlanan Belediye Başkanının 2017 Yılı (01.01.2017 – 31.12.2017) Faaliyet Raporu Meclise okundu. (2017 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.)

Yapılan açık oylana sonucunda 2017 Yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edilmiştir.

KARAR TARİH VE NO   : 03/05/2018  –  18

 

Gündemin dördüncü maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 25/04/2018 tarih ve 469 sayılı teklifi;

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)’nın 24/01/2018 tarihli “Kentimiz Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Destekliyor” başlıklı kampanyasına ilişkin yazısında; 2015-2030 yıllarını kapsayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çalışmalarında “yerelleşme” kavramı temel yaklaşım olarak benimseneceğinden, bu sebeple T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından halihazırda yürütülen XI. Kalkınma Planı çalışmalarında bahse konu hedeflerin gündeme alınmasının ardından Belediyeler ve kent konseylerinin de aralarında olduğu yerelleştirme faaliyetlerinin başlatılması planlandığından, bu çalışmalarda yer alacak Belediyelerin, ilk aşamada söz konusu olan “yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su, hijyen ve sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi inovasyon ve alt yapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış ve adalet, hedefler için ortaklıklar” başlıklarındaki hedeflerinin Belediye Meclislerinden geçirmeleri gerektiği, bu sebeple ilgili hedefleri Belediye Meclislerinden geçiren yerel yönetimler, ilerleyen süreçte yürütülmesi planlanan bu projelerde yer alabileceğinden, alınacak bu karar ile aynı zamanda Belediyelerde sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusundaki farkındalığın artırılması ve faaliyetlerin buna uygun şekilde tasarlanması amaçlandığından, bahsi geçen “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nin taahhüt edilmesine ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)’nın “Kentimiz Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Destekliyor” başlıklı kampanyasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 74 üncü maddesi gereğince katılmamıza ve iş ve işlemlere ilişkin olarak da 38 inci maddenin (g) bendi uyarınca Belediye Başkanına yetki verilmesine, işaretli oylamayla oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/05/2018  –  19

               Gündemin altıncı maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  27/04/2018 tarih ve 201 sayılı Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/03/2018 tarih ve 88 sayılı kararı ile İlimizde bulunan 15 ilçe belediyesine adres ve numaralandırma işine ait yetki ve sorumluluklar devredilmiştir. Bu sebeple Strateji Geliştirme Müdürlüğü içinde Numarataj Bürosu kurma ihtiyacı hasıl olmuştur. Söz konusu iş için mevcut Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin kaldırılarak, yerine ekte yer alan taslağın Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi, ayrıca mevcut İmar ve Şehircilik Müdürlüğü mevcut çalışma yönetmeliğinin fiilen uygulanan çalışmalar için yeterli düzeyde olmaması sebebiyle, yürürlükten kaldırılarak, yerine ekteki taslağın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği olarak yürürlüğe girmesi teklifi, meclisin bilgisine sunuldu. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliklerinin kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

Ek : 2 Adet Müdürlük Çalışma Yönetmeliği

 

KARAR TARİH VE NO   : 08/05/2018  –  20

 Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarihli ve 2. gündem maddesi toplantısında komisyonumuzda havale edilen 2017 mali yılı idari ve kesin hesap cetvellerinin incelenmesinde

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan Belediyemiz Encümenine 05.04.2018 tarih ve 20 sayılı Encümen kararı ile idare kesin hesabın onaylanması için Meclise sunulan

 

04/05/20168 tarihli Plan Bütçe Komisyon Raporu

KARAR TARİH VE NO   : 08/05/2018  –  21

 03/05/2018 tarihli meclis toplantısının 3.maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen;

Hatay Büyükşehir Belediyesine verilen 12/01/2018 tarih ve 6151 sayılı dilekçe ile İlçemiz Fatih Mahallesi 23.sokak adının Azerbaycan Caddesi olarak değiştirilmesi talep edilmiştir.

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/03/2018 tarih ve 88 sayılı kararı ile İlimizde bulunan 15 ilçe belediyesine adres ve numaralandırma işine ait yetki ve sorumluluklar devredilmiştir.

Bu nedenle Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12/04/2018 tarih ve 8621 sayılı yazıları ile söz konusu isim değişikliğine ilişkin iş ve işlemlerin tarafımızca gerçekleşmesi gerektiği bildirilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğünün 21/02/2018 tarih ve 13477358 sayılı yazısında ’23.Sokak’ adının, imar planına uygun genişlik standartlarına bağlı kalınmak kaydıyla ‘Azerbaycan Caddesi’ olarak değiştirilmesinde Bakanlıkça bir sakınca görülmedi denilmektedir.

Söz konusu Fatih Mahallesi 23.Sokak adının ‘Azerbaycan Caddesi’ olarak değiştirilmesi uygun mütaala edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup yüce meclise arz olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler)

İmar Komisyon Raporu Meclise okundu.

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) fıkrasında meclisin görev ve yetkileri arasında “Meydan, cadde, sokak, park tesis ve benzerlerine ad vermek,…” sayılmış olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. maddesinde ise “Cadde,sokak,meydan,park, tesis ve benzerlerine ad verilmesine ilişkin kararlarda, belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararının aranacağı ve bu kararların mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe gireceği” hükme bağlanmıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/n maddesi ile 81. maddesi hükümleri uyarınca Meclis mevcudunun oybirliği ile komisyon raporu doğrultusunda kabulüne karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 08/05/2018  –  22

 03/05/2018 tarihli meclis toplantısının 5.maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen;

27/04/2018 tarih ve 201 sayılı Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/03/2018 tarih ve 88 sayılı kararı ile İlimizde bulunan 15 ilçe belediyesine adres ve numaralandırma işine ait yetki ve sorumluluklar devredilmiştir. Bu Karar gereğince Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde Numarataj Bürosu kurulmuştur.

Belen Belediyesi sınırları içersinde uygulanmak üzere Numarataj ücreti (arazide) 2018 yılı gelir tarifesinde yer almadığından, 2018 Mali Yılı içerisinde alınacak olan Numarataj ücreti (Araziden) KDV Hariç 55.00 TL olarak alınması Komisyonumuzca uygun olduğu. Yüce Meclisin Takdirlerine Arz Olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Komisyon raporu doğrultusunda 2018 Mali Yılı içerisinde Numarataj ücreti (Araziden) KDV Hariç 55.00 TL olarak alınmasına meclisin oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 08/05/2018  –  23

 03/05/2018 tarihli meclis toplantısının 7.maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen;

Mülkiyeti Belediyemize ait Belen İlçesi Muhlisali Mahallelerinde bulunan 1218,1220,1221, 1222 nolu parsellerin üzerinde bulunan Belediyemize ait sosyal tesisler müştemilatları ile birlikte 5393 sayılı kanunun 15. maddesinin (h) maddesi mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak, veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek, Belediyenin yetkilerinin ve imtiyazları sayılmaktadır.26315 sayılı 10 Ekim 2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkında yönetmeliğin 12. maddesi (d) özel bir hüküm olmaması durumunda düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere kamu idareleri kanununun 45. maddesine göre mülkiyetlerinde bulunan taşınmazları görmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinde kullanacağına ve amacına uygun kullanılmaması halinde geri, alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla bedelsiz olarak birbirlerine devredebilir. Yukarıda belirtilen kanun ve maddelerine göre % 100 sahibi olduğumuz Belen Organizasyon Yapı San. Tic. LTD.ŞTİ. 10 yıl süreyle 5393 sayılı ve Belediye Kanununun 18.maddesi (e) bendine göre tahsis edilmesi Komisyonumuzca uygun olduğu, Yüce Meclisin Takdirlerine Arz Olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne meclisin oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİH VE NO   : 04/06/2018  –  24

 

Gündemin birinci maddesinde yazılı; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesinde Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir” hükmü yer almaktadır.

İmar Komisyonu üyesi Ahmet DÖNMEZ’’in yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Ali BAŞAR  önerildi. Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kalan süreyi tamamlamak üzere Ali BAŞAR’ın  imar komisyon üyeliğine seçildiğine karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/06/2018  –  25

Gündemin ikinci maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/05/2018 tarih ve 258 sayılı

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde çalışan mevcut teknik personellerin, Belediyemiz çalışma ve iş yoğunluğu dikkate alındığında yetersiz kaldığı ve Şehir Plancısı personelimizin bulunmaması sebebiyle, Norm kadromuzda boş bulunan 8 dereceli Şehir Plancısı kadrosuna karşılık 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli olarak bir adet Şehir Plancısının maaşını Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.01.2018 tarih ve  63107535-010.06.02-[115708-184]-376 sayılı yazıları uyarınca ekteki tabloda sunulan taban-tavan ücretleri arasında belirlemek üzere gerekli meclis kararının alınması teklifi;

 

Yapılan müzakereler neticesinde 2018 yılı içerisinde Şehir Plancısı maaşının taban ücret olan 3.107,63 TL olarak belirlenmesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/06/2018  –  26

 Gündemin üçüncü maddesi; Belediye Meclis Toplantılarının Belen Belediyesi web.sitesi, Facebook, Youtube ve Twitter Sayfalarından canlı yayınlayarak, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışı ile alınan kararların vatandaşlarımız tarafından anında öğrenilmesini sağlayacaktır. Bundan sonra yapılacak Meclis toplantılarının canlı yayın olarak yapılması hakkında yapılan müzakereler neticesinde;

Meclis toplantılarının, Belen Belediyesi web.sitesi, Facebook, Youtube ve Twitter Sayfalarından canlı yayın olarak yapılması, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16.maddesine göre meclis mevcudunun oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/07/2018  –  27

             Gündemin birinci maddesi, 18/06/2018 tarihli İmar Komisyon Raporu;

 

Belediyemiz Meclisinin 03.05.2018 tarihli toplantısında gündemin 8. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen Plan notunun aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesi komisyonumuzca yerinde ve uygun müteala edilerek gerekli meclis kararının alınması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur.(İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

 

1-YAPILAR

1.2.15: ” Ayrık ve ayrık ikiz yapı nizamına sahip imar adalarında yönetmelik esaslarına uygun olarak blok nizam uygulamaya belediye yetkilidir.”

 

İmar komisyon raporu meclis okundu. Yapılan işaretli oylama neticesinde oybirliği ile İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/08/2018  –  28

 Gündemin birimci maddesi Emlak İstimlak Müdürlüğü 06/07/2018 tarihli ve 81 sayılı;

Belediyemiz sınırları içerisinde İlçemiz Muhlisali Mahallesi Kurtuluş Caddesi 1996 nolu parsel üzerindeki 4 dükkan, 1512 nolu parsel üzerindeki 1 dükkan, 1513 nolu parseldeki 1 dükkan ve 1514 nolu parseldeki 1 dükkan ile Muhlisali Mahallesi Mareşal Çakmak Caddesi 2755 nolu parsel üzerindeki 1 dükkan, 2741 nolu parsel üzerindeki 3 dükkan, 7672 nolu parsel üzerindeki 4 dükkan, 1487 nolu parsel üzerindeki 1 dükkan, 2740 nolu parsel üzerindeki 1 dükkan ve 1516 nolu parsel üzerindeki 1 dükkanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca 10 ( on ) yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili kanunun ilgili maddesince ihalenin yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesi teklifinin kabulüne, meclis mevcudun oy birliği ile karar verildi.

  

KARAR TARİH VE NO   : 01/08/2018  –  29

 Gündemin ikinci maddesi 16/07/2018 tarihli Parklara isim verilmesi İmar Komisyon Raporu;

Belediye Meclisinin 02/04/2017 tarihli toplantısında gündemin 8. Maddesi olarak görüşülen Fen İşleri Müdürlüğünce yapımı tamamlanan ekli listede belirtilen parklara yine ekli listede belirtilen isimlerin konulması talebi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur.(İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

T.C BELEN BELEDİYESİ
İSİMLENDİRİLECEK PARK LİSTESİ
SIRA NOBULUNDUĞU YERALANI (M2)BELİRLENEN İSİM
1KICI MAHALLESİ360TAYYAR CANBOLAT PARKI
(Köy İçi)
2SARIMAZI MAHALLESİ1417SEVİM GÖNENÇ PARKI
( Seyran OTel Arkası)
3SARIMAZI MAHALLESİ287MEHMETÇİK PARKI
(Sarayburnu  Trafo Yanı )
4SARIMAZI MAHALLESİ903KAHRAMANLAR PARKI
 ( Okan Sitesi)
5FATİH MAHALLESİ267715 TEMMUZ PARKI
(Petek Sitesi  İçi )
6İSSUME MAHALLESİ580FATİH SULTAN MEHMET PARKI
 (Toki İçi )
7HALİLBEY MAHALLESİ1500DOSTLUK  PARKI
 
8FATİH MAHALLESİ1200DAĞLIK KARABAĞ PARKI
 
9HALİLBEY MAHALLESİ675NURİ UYSEN PARKI
 
 

10

İSSUME MAHALLESİ780EKİNCİLER PARKI

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/n maddesi ile 81. maddesi hükümleri uyarınca Meclis mevcudunun oybirliği ile komisyon raporu doğrultusunda kabulüne karar verildi.

  

KARAR TARİH VE NO   : 01/08/2018  –  30

 Gündemin  dördüncü   maddesi  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü 01/08/2018 tarihli ve  853  sayılı;

5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15. maddesinin son fıkrası; ”Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez” hükmü taşımaktadır. Hatay İli, Belen İlçesi, Müftüler 90 ada 1 nolu parsel kamu yararına “İbadet Yeri” olarak kamu yararına kullanıldığından dolayı haciz konulmaması için kamu yararı kararının alınması teklifi, meclisin oyuna sunuldu.

 
 
 
 

Meclis mevcudunun oybirliği ile Hatay İli, Belen İlçesi, Müftüler 90 ada 1 nolu parsel kamu yararına “İbadet Yeri” olarak kamuya tahsisli olduğuna, oybirliği ile karar verildi

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/10/2018  –  31

              Gündemin birinci maddesi 10.05.2018 tarih ve 163 sayılı Hatay Büyükşehir Belediye meclis kararı ile 1/5000 ölçekli ‘Az Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı’ olarak,  Nazım İmar Planı onaylanan Belen ilçesi, Atik Mahallesi 228 nolu parsele ilişkin;

Planlama alanının öneri 1/1000 ölçekli imar planı tadilatında 4535,23 m² konut alanı (TAKS= 0,25 ve KAKS = 0,50) arttırılması ile yaklaşık 72 kişilik bir nüfus artışı sağlanmıştır. Artan nüfus ihtiyacını karşılayacak olan gerekli 720 m² yeşil alan alanın kuzey batısında 1066 m² olarak planlanmıştır. Artan nüfusun otopark ihtiyacını karşılamaya yönelik alanın güneybatısında 497 m² otopark alanı ve tedaş görüşü doğrultusunda 50 m² trafo alanı planlanmıştır.

Belen Belediyesinin 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının Plan Notlarında yer alan 5.9. sayılı plan notundan dolayı kat artışının bölgedeki yapı nizamını bozacağından ve bölgenin yayla ve kırsal turizm alanı olmasından dolayı kat artışının bölgenin bu kimliğini olumsuz etkileyeceğinden dolayı ilgili plan tadilatı İmar komisyon Üyesi Ali BAŞAR tarafından uygun görülmediği, İmar Komisyon Başkanı Mehmet ATAŞ tarafından uygun görüldüğü İmar Komisyon Raporu meclise okundu.

Başkan tarafından,  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/07/2018 tarihli ve 820 sayılı Hatay İli, Belen İlçesi, Atik Mahallesi, 228 nolu parselin ” Az Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkındaki yazısı ve ekleri,  meclis üyelerinin görüşüne sunuldu.

Meclisce yapılan müzakerelerden sonra işaretli oylama yapıldı. Yusuf KIZILDAĞ, Mehmet DEZER, Veli KOŞAR, Halil ÇOKBİLĞİ, Muhiddin YUTMAZ’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile Hatay İli, Belen İlçesi, Atik Mahallesi, 228 nolu parselin ” Az Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasına karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/10/2018  –  32

 Gündemin ikinci maddesi 28/09/2018 tarihli İmar Komisyon Raporu;

Hatay ili, Belen ilçesi, Karapelit mahallesinde bulunan 613 ve 614 nolu parsellere ilişkin parsel malikinin talebi doğrultusunda 613 ve 614 parseller arasındaki Belediyeye terk edilmiş 7 metrelik yaya yolunun kapatılıp, 613 nolu parselin batısında yer alan ve zeminde fiiliyatta yer alan yolun 7 metrelik imar yolu olarak planlanmıştır. Ayrıca mülkiyetlerin dönüşümlerden kaynaklanan kaymaların giderilmesi için “Mülkiyetlerin dönüşümden kaynaklı kayma meydana gelmesi durumunda mülkiyetlere göre planı kaydırmaya belediyesi yetkilidir.” plan notu eklenmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyonumuzca 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre uygun mütaala edilmiş, gerekli meclis kararının alınması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur.(İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

İmar komisyon raporu meclis okundu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/10/2018  –  33

  TEKLİFİN ÖZÜ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2018 Tarih ve 376 sayılı 2019 Mali Yılı Bütçe Taslağı hakkındaki teklifi 01.10.2018 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilmiştir.

 

MÜDÜRLÜK TEKLİFİ : Belediyemizin 2019 Mali Yılı Bütçe taslağı 5393 Sayılı Kanunun 61-62-63-64-65. Maddeleri ile 5018 Sayılı Kanunun 13.Maddesinde belirtilen yasalar ile, ilgili tüzük ve yönetmelikler doğrusunda geliri giderine denk olarak hazırlanmıştır.

Ayrıca  Bütçe tekliflerinin 2019-2021 Dönemlerini kapsaması gerektiğinden  2020 – 2021 yıllarına ait  bütçeler geliri giderine denk olarak hazırlanmıştır.

2019-2021 dönemleri Bütçe Taslağı Belediye encümeninin 17 / 09/ 2018 tarih ve 49 sayılı kararı ile benimsenmiştir.

2019-2021 dönemleri Bütçe Taslağının Belediye Meclisinde görüşülerek bir karar ittihazı için yazımızın Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim.

KOMİSYON İNCELEMESİ VE KARARI : Meclisimizce incelenmek üzere havale edilen 2019-2020-2021 yılları Bütçe Taslağı; Komisyonumuzca 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, yönetmelikler ve tüzüklere göre incelenmiş, ayrıca Kamu ve Yerel İdare Bütçelerinin aynı zamanda stratejik plan ve performans programına da uygun olması gerektiğinden bu konuda da çok yoğun ve titiz bir çalışma yapılarak 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/10/2018  –  34

 01/10/2018 tarihli meclis toplantısında gündemin beşinci maddesinde yer alan ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;

2019 Mali yılı 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Vergi Resim Harç Tarifesi incelenerek komisyonumuzca uygun mütalaa edilerek gerekli meclis kararının alınması için keyfiyeti meclise ait olup yüce meclise arz olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Belediyemizin 2019 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi madde madde okunarak meclisin oyuna sunuldu. Oybirliği ile 2019 Yılı Vergi Resim, Harç ve Ücret Tarifesinin kabulüne karar verildi

  

KARAR TARİH VE NO   : 01/11/2018  –  35

  Gündemin birinci maddesi 01/10/2018 tarihli meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen; 10.07.2018 tarih ve 198 sayılı Hatay Büyükşehir Belediye meclis kararı ile 1/5000 ölçekli ‘Eğitim Tesis Alanı, Yol, Park ve Yeşil Alan’ olarak  Nazım İmar Planı onaylanan Belen ilçesi, Halilbey Mahallesi 3455, 3463, 3473 ve 3500  nolu parseller ve çevresine ilişkin;

Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlatılan planlama alanının öneri 1/1000 ölçekli imar planı tadilatında fiiliyattaki kullanımı göz önünde bulundurularak söz konusu parsellerde mevcut plandaki 3984 m² konut alanı ve çevresine,  öneri planında  4483 m² Eğitim Tesisleri Alanı, 1848 m² Park ve Yol olarak planlanmıştır. Mevcut plandaki yolların sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla planlama alanının güneyinde Orman İşletme Müdürlüğü’nden belediyeye tahsisli alanda doğu batı istikametinde yaya yolu önerilerek  diğer yaya yolları ile bağlantı sağlanmıştır.

İlgili parseller incelendiğinde 3500 nolu parselde 400 m²’lik kısmı üzerinde 2981 sayılı kanuna istinaden alınmış tapu tahsis belgesi bulunmaktadır. Bu nedenle 400 m²’lik kısmın konut alanı olarak planlanması uygun görülmüştür.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyonumuzca 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre uygun görülmemiştir. Gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkanı  ve Üyeler.)

Komisyon raporu doğrultusunda Halilbey Mahallesi 3455, 3463, 3473 ve 3500 parseller ile çevresinin ” Eğitim Tesis Alanı, Yol, Park ve Yeşil Alan ” olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin reddine meclisin oybirliği ile karar verildi

 

 KARAR TARİH VE NO   : 01/11/2018  –  36

 Gündemin üçüncü maddesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personellerin hizmet süresi içerisinde derece/kademe ilerlemesi yapmaları sebebiyle, Norm kadroda işgal ettikleri kadro derecelerinin altında çalışmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45. Maddesi “Hiçbir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.” hükmüne istinaden Norm kadromuzda yer alan unvan ve dereceleri belirtilen kadroların iptal ihdas edilerek aşağıdaki şekliyle değiştirilmesi,

 

KADRO UNVANIMEVCUT KADRO DERECESİİPTAL İHDAS SONRASI KADRO DERECESİ
Mühendis54
Fizikçi65
Tekniker65
Ekonomist65
Eğitmen65
Fen İşleri Müdürü14

 

Teklifi meclisin oyuna sunuldu ve yapılan müzakereler neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 06/11/2018  –  37

 01.11.2018 tarihli Meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen 53 Ada 2 parselin        ”Eğitim Alanı” kullanımından ”Konut Alanı” kullanımına dönüştürülmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 05.11.2018 tarihli Komisyon Raporu;

Hatay İli, Belen İlçesi, Dere bahçe Mahallesi, Sarayburnu Mevkiinde bulunan 53 ada 2 notu parselin ”Eğitim Alanı” kullanımından ” Konut Alanı” olarak planlanmasına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.08.2018 tarih ve 235 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Mevcut durum incelendiğinde Eğitim Tesisi olarak görülen yerler fiiliyatta konut alanı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle Belen Belediyesi ile Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 07.09.2016 tarihinde yapılan protokolde fiili zeminde 53 ada 1 parsel üzerinde bulunan Mustafa Çoban İlköğretim Okulunun fiili alanının korunmasına, sehven yazımında hata yapılan fiili zeminde 53 ada 1 parsel üzerinde bulunan okul yerinin uygulama imar planında kadastrosuna göre düzenlenmesi yer almaktadır.
Yapılan protokol çerçevesinde 53 ada 2 nolu parselin ”Eğitim Alanı” kullanımından yapılaşma koşulları ayrık nizam – 6 kat Taks:0.40 Kaks: 2.40 ”Konut Alanı” olarak planlandığı ve yoğunluk artışına karşılık ortaya çıkan sosyal donatı ihtiyacının, parselin 260 metre batısında ve 7037 – 7038 nolu parsellerin kuzeyinde yer alan 573 m² konut alanından sağlanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyonumuzca 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre İmar Komisyon Başkanı Mehmet ATAŞ ve üye Ali BAŞAR tarafından uygun mütalaa edilmiş, Üye Tekin AÇIL komisyon raporuna katılmadığı şerhi ile imza altına almıştır. Gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. 05/11/2018 (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Meclisce yapılan müzakerelerden sonra Tekin AÇIL, Mehmet DEZER, Halil ÇOKBİLĞİ, Muhiddin YUTMAZ’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile 53 Ada 2 parselin    ” Eğitim Alanı” Kullanımından ”Konut Alanı” Kullanımına Dönüştürülmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasına karar verildi.

 

 KARAR TARİH VE NO   : 03/12/2018  –  38

 Gündemin birinci maddesi; 01/11/2018 tarihli meclis toplantısında gündemin ikinci maddesinde yer alan ve İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Karapelit Mahallesi isminin Şekere olarak değiştirilmesine yönelik mahalle sakinlerinin imzası bulunan Karapelit Mahalle muhtarının 19.10.2018 tarih ve 1387 sayılı dilekçesi  ile talep edilmiştir.

Karapelit Mahallesi isminin halk tarafından Şekere olarak benimsendiği, söz konusu ”Karapelit Mahallesi” adının “Şekere Mahallesi” olarak değiştirilmesi  talebi, komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.  ( İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

 

İmar Komisyon Raporu meclise okundu ve İmar Komisyon raporu doğrultusunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (n) fıkrasına göre Karapelit Mahallesi adının Şekere Mahallesi olarak değiştirilmesinin kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/12/2018  –  39

 Gündemin ikinci maddesi; 01/11/2018 tarihli meclis toplantısında gündemin beşinci maddesinde yer alan İmar Komisyonuna havale edilen Şenbük Mahallesi 883 ve 885 Parsellerin ”Sanayi Alanı” Olarak Planlanmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi;

Hatay İli, Belen İlçesi, Şenbük Mahallesinde bulunan 883 ve 885 nolu parsellerin ”Sanayi Alanı” olarak planlanmasına yönelik 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 292 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına istinaden 883 ve 885 nolu parsellerin ”Sanayi Alanı” olarak planlanmasına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2018 tarih ve 199 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliğinde 885 parselin güney cephesinde 18 metre genişliğinde taşıt yolu ve parselleri 4 imar adasına bölecek şekilde 10 ve 12 metre genişliğinde imar yolları planlanmıştır. Yeşil alan ihtiyacı parsellerin doğu cephesinde olan park alanıyla bütünlük oluşturacak şekilde 3342 m² yeşil alan önerilmiştir. Ayrıca otopark ihtiyacının karşılanması için 883 parselin doğu cephesinde 2347 m² Otopark Alanı önerilmiştir. Ayrıca Tedaş İl Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda 180 m² trafo alanı ve Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda 9241 m²’si tarım alanı olarak planlanmıştır.
Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyonumuzca 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre uygun mütalaa edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkanı  ve Üyeler.)

Komisyon raporu meclise okundu. Yapılan müzakereler neticesinde Şenbük Mahallesi 883 ve 885 Parsellerin ”Sanayi Alanı” Olarak Planlanmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği meclisin oyuna sunuldu. Üyelerden Mehmet DEZER, Veli KOŞAR ve Muhiddin YUTMAZ’ın red oyu verdiği oylama sonucunda; Şenbük Mahallesi 883 ve 885 Parsellerin ”Sanayi Alanı” Olarak Planlanmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne meclis mevcudunun oyçokluğu ile karar verildi

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/12/2018  –  40

 Gündemin üçüncü maddesi; 01/11/2018 tarihli meclis toplantısında gündemin altıncı maddesinde yer alan İmar Komisyonuna havale edilen Fatih Mahallesi 3581, 7587, 7588,7688 ve 7941 Parsellerin Arasından Geçecek İmar Yolunun Düzenlenmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi;

            Hatay İli, Belen İlçesi, Fatih Mahallesinde bulunan 3581, 7587, 7588, 7688 ve 7941 parsellerin arasından geçecek İmar Yolunun düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.08.2018 tarih ve 249 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Hatay İdare Mahkemesinin 2015/2098 nolu kararı ile söz konusu parsellerin cephe aldığı 10 metrelik taşıt yolunu iptal etmesine istinaden alanın plansız kaldığı tespit edilmiştir. Parsellerin mülkiyet durumu, halihazır kullanımı ve yapı bütünlüğü göz önünde bulundurularak, iptal edilen yol mağduriyetlerini giderecek şekilde 7 metre olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyonumuzca 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre uygun mütalaa edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkanı  ve Üyeler.)

Komisyon raporu meclise okundu. Yapılan müzakereler neticesinde Fatih Mahallesi 3581, 7587, 7588,7688 ve 7941 parsellerin arasından geçecek imar yolunun düzenlenmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği meclisin oyuna sunuldu. Üyelerden Mehmet DEZER, Veli KOŞAR, Halil ÇOKBİLĞİ ve Muhiddin YUTMAZ’ın red oyu verdiği oylama sonucunda; Fatih Mahallesi 3581, 7587, 7588,7688 ve 7941 Parsellerin Arasından Geçecek İmar Yolunun Düzenlenmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne meclis mevcudunun oyçokluğu ile karar verildi.