2017 YILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2017 – 01 

 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2017 yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması planlanan ve aşağıdaki tabloda sınıfı, kadro derecesi ve unvan bilgileri yer alan kadroların Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile 23.08.2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda tabloda belirtilen taban ve tavan ücretlerini aşmayacak şekilde maaşının belirlenmesi için gerekli meclis kararı alınması İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Teklifi;

 

SINIFIUNVAN ADIKADRO DERECESİÜCRET TABANIÜCRET TAVANI
T.H.Mühendis82.749,95 TL3.437,44 TL
T.H.Mühendis82.749,95 TL3.437,44 TL
T.H.Mühendis72.749,95 TL3.437,44 TL
T.H.Tekniker102.182,21 TL2.727,76 TL
T.H.Tekniker92.182,21 TL2.727,76 TL
T.HTeknisyen121.757,83 TL2.197,29 TL
T.H.Ekonomist81.755,26 TL2.203,55 TL
T.H.Mimar82.749,95 TL3.437,44 TL

 

2017 Yılında çalıştırılacak olan,

1 – 3 adet Mühendis için taban ücret 2.749,95 TL ,

  • 2 adet Tekniker için taban ücret 2.182,21 TL
  • 1 adet Teknisyen için 2.000,00 TL
  • 1 adet Ekonomist için taban ücret 1.755,26 TL
  • 1 adet Mimar için taban ücret 2.749,95 TL

Başkan tarafından meclise sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde Uğur KURT ve Halil POLAT”ın red oyu kullandıkları oylama neticesinde oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2017 – 02

 Gündemin ikinci maddesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 23/12/2016 tarihli teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden, Belediye Meclisi her yıl Ocak ayı toplantısında bir önceki yıl (2016) gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından, gizli oyla ve üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur, hükmüne istinaden;

Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşması oylamaya sunulmuş ve 3 üyeden oluşması Meclisçe kabul edilmiştir. Komisyona üye olarak Belediye Meclis Üyelerinden Şerafettin SOLMAZ, Uğur KURT ve Tekin AÇIL aday olarak teklif edildi.

Denetim Komisyonu’na üye seçimi için gizli oylamaya geçilmiş olup; yapılan gizli oylamanın açık tasnifinde; Şerafettin SOLMAZ, Uğur KURT ve Tekin AÇIL m meclis mevcudunun oybirliği ile süresi 1 yıllığına Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiklerine karar verildi

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2017 – 03

 

Gündemin üçüncü maddesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 22/12/2016 tarihli ve 195 sayılı;

Antakya Belediye Başkanlığının 01/12/2016 tarih ve 23.Birleşim 141 nolu meclis kararı ile Antakya Belediyesinin ihtiyaç duymadığı …………. plakalı ISUZU marka Çöp Kamyonunu Bedelsiz olarak Belediyemize hibe etmek istemektedir.

…………. plakalı ISUZU marka Çöp Kamyonun bedelsiz hibe olarak kabulüne ve aracın hiçbir şekilde satılamayacağı, haczedilemeyeceği ile ilgili ‘Kamu yararı kararı’ alınması ile ilgili meclis kararının alınması teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin son fıkrasına istinaden ………… plakalı ISUZU marka Çöp Kamyonun bedelsiz hibe olarak kabulüne, 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre T cetveline işlenmesine ve kamuya tahsisli araç olduğuna, meclisin oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2017 – 04

 Gündemin dördüncü maddesi 01/12/2016 tarihli Aralık 2016 ayı meclis toplantısında komisyona havale edilen, Belen İlçesi, Çakallı Mahallesi 323, 324, 325 ve 938 nolu Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması İmar Komisyon Raporu;

Hatay İli, Belen İlçesi, Çakallı Mahallesi 323, 324, 325 ve 938 Nolu Parseller 1/25000 ölçekli Hatay ¡1 Çevre Düzeni Planı içerisinde kalmakta olup, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2016 tarih ve 61 sayılı kararıyla Depolama alanı amaçlı Çevre Düzeni Plan Tadilatı, 08.09.2016 tarih 237 sayılı kararıyla da 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı onaylanmıştır.

Söz konusu parseller Antakya Organize Sanayi Bölgesine bitişik konumda olup parsellerin arasından Gözün deresi geçmektedir. 325 nolu parsel içerisinde kullanılmakta olan bir bina mevcut olup diğer parsellerde ise bina yoktur. Parsellerin kuzeydoğusunda yer alan yol 12m olarak planlanmıştır. Ayrıca bu yoldan başlayıp 323 ve 324 no.lu parseller ile dereden geçip 938 no.lu parsele varan ve bu parselin sonunda dönüş kurbu ile biten lOm genişliğinde bir yol ihdas edilmiştir. Söz konusu parseller arasından geçen Gözün deresi, DSİ 6. Bölge Müdürlüğünün onayladığı Dere ıslah Projesine göre plana işlenmiştir. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin vermiş olduğu kurum görüşü doğrultusunda 8mxl0m ebatlarında yola cepheli Teknik Altyapı Alanı (Trafo) ihdas edilmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda 938 nolu parselin batısında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan bırakılmıştır.

Parsel malikleri tarafından söz konusu parseller içerisinde; Ticari Depolama tesisleri (Hububat depolama, tohum işleme, paketleme ve depolama), yapılması düşünüldüğünden, üst ölçekli plan kararlarıyla da uyumlu olarak parseller Depolama Alanı olarak planlanmıştır. Üst ölçekli plan kararlarına ve kurum görüşlerine uyumlu olarak düzenlenen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının, 3194 sayılı imar kanunu ve Plan yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik çerçevesinde komisyonumuzca uygun mütalaa edilerek keyfiyet meclise ait olmak üzere meclise arz olunur.(İmar Komisyonu Başkan ve üyeler)

İmar Komisyon Raporu meclise okundu. Yapılan işaretli oylama neticesinde Yusuf KIZILDAĞ, Veli KOŞAR, Mehmet DEZER, Tekin AÇIL ve Halil ÇOKBİLĞİ’nm red oyu kullandıkları görüldü. İmar Komisyon raporu doğrultusunda Belen İlçesi, Çakallı Mahallesi 323, 324, 325 ve 938 nolu Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasına meclis mevcudunun oyçokluğu ile karar verildi

 

KARAR TARİH VE NO   : 01/02/2017 – 05

 Gündemin ikinci maddesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 19 sayılı yazısı;

Belediyemiz Logosunun Belen İlçemize ait zengin tarihi ve kültürel birikimlerimizi daha iyi tanıtılması amacıyla yeniden tasarlanması gerekli hale gelmiştir.

Her alanda gelişen ilçemizin, vizyonuna olumlu katkılar sağlayacak olan Belen Belediye Logomuzun gerekli çalışmalar yapılarak, yenilenmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince çalışma yapılması meclisin oyuna sunuldu ve oybirliği ile Belen Belediyesi yeni logo çalışmalarının yapılmasına karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/03/2017 – 06

 Gündemin üçüncü maddesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 15/02/2017 tarihli ve 56 sayılı

teklifi;

Antakya Belediye Meclisinin 01/02/2017 tarih ve 22 nolu Meclisi Kararı ile ………. plakalı Fatih Çöp Kamyonu ve ………… plakalı Isuzu Çöp Kamyonunu Belen Belediyesine bedelsiz olarak hibe etmek istemektedirler.

237 Sayılı Taşıt Kanuna göre, ………. plakalı Fatih Çöp Kamyonu ve ………….. plakalı Isuzu Çöp Kamyonunu ivazsız bağış olarak kabulüne, T cetveline işlenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi son fıkrası ‘Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.’ hükmü gereğince kamuya tahsisli araç olduğuna meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/03/2017 – 07

 01/03/2017 tarihli meclis toplantısında gündemin dördüncü maddesinde yer alan ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;

Zabıta Müdürlüğünün, 2017 yılı için Zabıta Hizmetlerinde görev yapan personele, 2017 yılı (k) cetveli ile belirlenen ‘Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti’ ödenmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51.maddesinde Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak 2017 yılı bütçe Kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla maktu tutar ödenir.’hükmü uyarınca ve esasları doğrultusunda Belediyemiz Zabıta Personeline 2017 yılında aylık Fazla Çalışma ücretinin en üst limitin ödenmesi teklifi,

02/03/2017 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu:

2017 Yılı içerisinde Belediyemiz Zabıta Personeline verilecek aylık maktu mesainin Resmi Gazetede yayımlanan 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Ekli K Cetveli III.Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümü B/2’ye göre 2017 yılı için Belirlenen en yüksek brüt miktar 453,00TL’nin ödenmesi komisyonumuzca da uygun bulunmuştur. Yüce Meclis’in onayına arz olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Zabıta Hizmetlerinde görev yapan personele 2017 Yılında ödenecek aylık maktu çalışma ücreti ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Doğrultusunda aynen kabulüne Meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/03/2017 – 08

 Belediye Meclisi’nin 01/03/2017 tarihli toplantısında gündemin beşinci maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 7.maddesine istinaden Belen Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisi İşletmeciği adı altında bütçe içi işletme kurulması için meclis kararı alınması teklifi okundu.

02/03/2017 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu:

Belediyemiz ekonomik ve sosyal yaşamı geliştirmek ve bu alanda ihtiyaç duyulan faaliyetlerde bulunabilmek amacıyla bütçe içi işletme kurulması, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde bütçe içi işletme kurulmasına karar vermek Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. Aynı Kanunun 71. maddesinde de Belediyenin özel gelirler ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığı’nın izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabileceği hükme bağlanmıştır.

Belediyemiz bütçesi içinde Belediyemiz mülkiyetinde veya kullanımında bulunan lokanta, çay bahçesi, kafeterya, mesire alanı, büfe, otopark, yüzme havuzu, spor tesisleri işletilmesi konusunda faaliyet göstermek üzere Belen Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi adı altında bütçe içi işletme kurulmasına ve bu konu ile ilgili her türlü işlemi yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun bulunmuştur. Yüce Meclis’in onayına arz olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclise okundu. Üyelerden Halil ÇOKBİLGİ, Muhiddin YUTMAZ. Mehmet DEZER, Veli KOŞAR ve Tekin AÇIL’ın ilçemizde bu hizmetleri yürütmekte olan esnafların zararına olacağı düşüncesinde olduklarından red oyu kullandıkları, diğer üyelerin kabul oyu kullandığı görüldü. Meclis mevcudunun oyçokluğu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda ‘Belen Belechyıesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi’ adı altında bütçe içi işletme kurulmasına ve bu konu ile ilgi/ı her türlü işlemi yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/04/2017 – 09

 Gündemin ikinci maddesi;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 33/b maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince 1 yıl süre ile görev yapmak üzere meclis üyeleri arasından gizli oylama ile iki encümen üyesi seçimi;

Halil POLAT ve Mehmet ATAŞ encümen üyeliğine aday gösterilmiş olup, yapılan gizli oylamanın açık tasnifi sonucunda, Halil POLAT ve Mehmet ATAŞTn süresi bir yıllığına encümen üyesi seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/04/2017 – 10

 Gündemin üçüncü maddesi;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince görev süresi bir yılı geçmemek üzere meclis üyeleri arasından üç kişiden oluşacak İmar Komisyonu Üyesi seçimine geçildi. Başkan tarafından Uğur KURT, Şerafettin SOLMAZ ve Mehmet DEZER önerildi.

Yapılan açık oylama sonucunda süresi bir yıllığına, imar komisyon üyeliğine Uğur KURT, Şerafettin SOLMAZ ve Mehmet DEZER’in seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/04/2017 – 11

 Gündemin dördüncü maddesi;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince görev süresi bir yılı geçmemek üzere meclis üyeleri arasından üç kişiden oluşacak Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi seçimine geçildi. Başkan tarafından. Ahmet DÖNMEZ. Alaiddin YÜZER ve Halil ÇOKBİLĞİ önerildi.

Yapılan açık oylama sonucunda süresi bir yıllığına, plan ve bütçe komisyon Ahmet DÖNMEZ, Alaiddin YÜZER ve Halil ÇOKBİLGİ’nin seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

 KARAR TARİH VE NO   : 03/04/2017 – 12

 Gündemin beşinci maddesi;

Belen Belediye Meclisinin 01/02/2017 tarihli toplantısında gündemin 1. maddesi olarak görüşülen İlçemiz Karapelit Mahallesi 775 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında, maliklerinin talebi doğrultusunda parselin park alanına tekabül eden kısmı gazino, havuz, cafe vb olarak kullanılmak istenmektedir. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile çocuk oyun alanı rekreasyon alanına dönüştürülmüştür. Bu kapsamda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı söz konusu 775 nolu parsel üzerinde havuz yapılması durumunda betonarme olmayan kapalı sistem yapılması plan notu olarak eklenmesi şartı ile 3194 sayılı İmar kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre komisyonumuzca uygun mütalaa edilerek gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup yüce meclise arz olunur.

(İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

İmar Komisyon Raporu Meclise okundu. Meclis mevcudunun oybirliği ile komisyon raporu doğrultusunda kabulüne karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/04/2017 – 13

 Gündemin sekizinci maddesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 41 sayılı teklifi;         İlçemizin fiziki yapısının eğimli oluşu, dar sokaklarda çöp kamyonlarımızın çalışamadığı bu nedenle çöp toplamak için 4×4 -65 beygir beş (5) yaşın altında traktör ihtiyacı hasıl olmuştur.

Temizlik İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan traktörün alınması için özel veya kamu bankalarından birinden kredi kullanılması için krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Adnan VURUCU’nun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/04/2017 – 14

 Gündemin dokuzuncu maddesi 2016 Yılı İdari Faaliyet Raporunun görüşülmesi;

2016 Yılı İdari Faaliyet Raporu görüşülmeden önce Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği 9.maddesi “yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma, meclis başkan vekili başkanlık yapar”.hükmü gereği; Belediye Başkanı Adnan VURUCU yerini Meclis 1.Başkan Vekili Halil POLAT’a bıraktı.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince hazırlanan Belediye Başkanının 2016 Yılı (01.01.2016 – 31.12.2016) Faaliyet Raporu Meclise okundu. (2016 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.)

Yapılan açık oylana sonucunda 2016 Yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edilmiştir. Ek:2016Yılı Faaliyet Raporu

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/04/2017 – 15

 Belen Belediye Meclisinin 03/04/2017 tarihli toplantısında gündemin 6. maddesi olarak görüşülen, mülkiyeti Belen Belediyesine ait olan Muhlisaİi Mahallesi 1218, 1220, 1221, 1222 nolu parseller ve çevresine ilişkin bölgede ihtiyaç duyulan “Rekreasyon Alanı” kullanımını oluşturmak amacıyla Hatay Büyükşehir Belediye meclisinin 14.10.2016 tarih ve 294 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile 19.300 m“ alana sahip Park Alanı kullanımının planlama alanı içerisinde kalan yaklaşık 18.000 m2 lik kısmı Rekreasyon Alanı kullanımına dönüştürülmüştür. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre komisyonumuzca uygun mütalaa edilerek gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup yüce meclise arz olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler)

  İmar Komisyon Raporu Meclise Okundu Yapılan Müzakere Neticesinde Meclis mevcudunun oy birliği ile komisyon raporu doğrultusunda kabulüne karar verildi.

 

 KARAR TARİH VE NO   : 04/04/2017 – 16

   Belen Belediye Meclisinin 03/04/2017 tarihli toplantısında gündemin 7. maddesi olarak görüşülen, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Türksat A.Ş. tarafınca imzalanan hizmet sözleşmesi ve eki teknik şartname kapsamında Türksat A.Ş. tarafınca yürütülmekte olan “Hatay İli. ilçe ve Mahalle Sınırlarının Belirlenmesi” işi kapsamında Kadastro Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri ve İlçe Mahalli idare şefliklerince kontrol çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. Tarafımıza gönderilen İlçe ve Mahalle Sınırları Haritası komisyonumuzca uygun mütalaa edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n bendine göre gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup yüce meclise arz olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler)

İmar Komisyon Raporu Meclise okundu yapılan müzakere neticesinde Meclis mevcudunun oy birliği ile komisyon raporu doğrultusunda kabulüne karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/05/2017 – 17

 Gündemin üçüncü maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/04/2017 tarih ve 279 sayılı yazısında;

Belediyemiz “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İDare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” uyarınca C7 grubu Belediyeler arasında yer almakta olup memur kadro sayımız 167’dir. Personellerimizin hizmet sürelerinin artması ile Kazanılmış derece kademelerinin kadro derecesi altında kalması sebebiyle 657 sayılı devlet Memurları Kanununun 45. maddesi şartlarına uygun hale getirmek ve Norm kadromuzda yer alan Diğer Müdürler kadrosununda yer alan 3 adet Müdür unvanının 1 dereceli Strateji Geliştirme Müdürü. 1 dereceli Dış İlişkiler Müdürü, 1 dereceli Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak ihdas edilebilmesi maksadıyla Norm kadromuzun ekte yer alan I sayılı cetvelde yer alan şekliyle yürürlüğe girmesi için gerekli meclis kararı alınması teklifi ve Ek I Sayılı cetvel 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (L) bendi gereğince meclisin oyuna sunuldu. Meclis mevcudunun oybirliği ile Kadro İhdas (Memur) I Sayılı cetvellerin kabulüne karar verildi.

(Ek-1 Sayılı Cetvel Memur Kadro İhdas)

KARAR TARİH VE NO   : 02/05/2017 – 18

 02/05/2017 tarihli Meclis gündeminin birinci maddesinde yer alan ve İmar komisyonuna havale edilen Atik Mahallesi 217, 218, 3885, 3886 Nolu Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Tadiladı Hakkında 04/05/2017 tarihli imar komisyon raporu;

Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Atik mahallesi 217. 218, 3885, 3886 nolu parsellere ilişkin, Planlama alanının öneri 1/1000 ölçekli revizyon imar planı tadilatında 8380 m2 kısmı konut alanı olarak artırılması ile yaklaşık 62 kişilik bir nüfus artışı sağlanmıştır. Artan nüfusun ihtiyacını karşılayacak 620 m2 lik yeşil alanı yerine 1000 metre karelik ek yeşil alanı 217,3885 nolu parsellerde planlanmıştır. 217 nolu Parseldeki 2340 m2 lik belediye hizmet alanını 2370 m2 olarak Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı olacak şekilde 218.3886 nolu parsellere,3722 m2 lik Spor alanını ise 3800 m2 olarak 3885 nolu parsele kaydırılmıştır. Konut alanı ve Sosyal Teknik Alt Yapı alanları ile ilgili yapılan düzenlemeler Hatay Büyükşehir Belediyesinin 08/09/2016 tarih ve 234 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planının ana kararlarını bozucu nitelikte olmayıp plan bütünlüğünü devam ettirilmesine özen gösterildiği komisyonumuzca tespit edilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyonumuzca 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre uygun miiteala edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz..(İmar Komisyon Başkan ve Üyeler)

İmar Komisyon Raporu meclise okundu ve İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/05/2017 – 19

02/05/2017 tarihli Meclis gündeminin ikinci maddesinde yer alan ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan Belediyemiz 2016 Mali Yılına ait Kesin Hesap Cetvelleri Belediye Encümenin 17.04.2017 tarih ve 23.sayılı Encümen kararı ile Mali Hizmetler Müdürlüğünce izah olunduğu şekilde aynen kabul edilmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ve 10/03/2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40. ve 41.Maddeleri gereği tetkik ve tasdik olunmak üzere meclisçe görüşülmesi teklifi;

04/05/2017 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu; 2016 Mali yılı idari ve kesin hesap cetvellerinin incelenmesinde;

GELİR:

Belediyemiz 2016 yılı idare ve kesin hesabı ekli cetvellerde görüleceği gibi çıkartılmış olup, 2016 yılı içerisinde Belediye Gelirimizin toplamı 16.636.701,37 TL olarak gerçekleşmiş, bu rakamın 3.651.473,30 TL’si vergi gelirleri 939.190,84 TL’si diğer gelirleri teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 926.853,20 TL’si alman bağış ve yardımları 1 1.071.379,67 TL’si 47.804,36 TL’si sermaye gelirleri teşkil etmektedir.

GİDER:

2016 yılı giderlerimizin toplamı 15.423.283.96 T L olup bunun 3.195.325,31 TL’si 01 personel gideri 532.332,44 TL’si 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi gideri 6.899.812 .85TL’si 03 mal ve hizmet alımları gideri 148.875,71 TL’ si 04 Faiz giderleri 3.835.710,93 TL’ si 05 Cari transferler 811.226,72 TL’si 06 Sermaye giderleri olarak teşkil etmektedir.

2016 yılı içerisinde toplam 23.316.316,40 TL Tahakkuktan 16.636.701,37 TL’si tahsil edilmiş 505.00 TL’ si iade olmuş 6.679.110.03 TL ksi Tahakkuk 2017 yılına devir etmiştir.

2016 yılı içerisinde herhangi bir ödenek üstü ve hatalı ödemenin yapılmadığı anlaşılmış olup; Komisyonumuzca yerinde uygun bulunarak gerekli meclis kararının alınması hususunda keyfiyet meclise ait olup, Yüce Meclise arz olunur.(Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan ve Üyeler)

2016 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

Gündemde başka konu bulunmadığından 02/06/2017 Cuma günü saat 14.00’de Haziran 2017 Meclis.toplantısı için toplanmak üzere saat 15.30’da son verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/06/2017 – 20

 Gündemin üçüncü maddesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/05/2017 tarihli ve 56 sayılı

teklifi;

İlçemiz sınırları içerisinde muhtelif yerlere yapılacak olan ışıklı ve ışıksız bilbordların 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için encümene yetki verilmesi teklifi meclisin oyuna sunuldu. 2886 Sayılı İhale Kanununun ilgili maddesine göre ihale işleminin yapılması için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden meclisin oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/06/2017 – 21

 Gündeme beşinci madde olarak alınan

İmara Komisyonu Üyesi olan Uğur KURT’un istifası nedeniyle kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21 maddesi gereği imar Komisyonuna bir üyenin seçilmesi görüşmelerinde;

Belediye Meclis Üyesi Uğur KURT’un istifası nedeniyle boşalan İmar Komisyonu Üyeliğine, Başkan tarafından Meclis Üyesi Kemal KARA önerildi. Yapılan oylama neticesinde meclis mevcudunun oybirliği ile İmar Komisyon Üyeliğine Kemal KARA’nın seçildiğine karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 07/06/2017 – 22

 Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarihli Meclis toplantısında gündemin 1. Maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 11.04.2012 tarih ve 28261 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 22. Maddesinde 4688 sayılı kanunun 32. maddesi “27/6/1989 tarihli ve 3~75 sayılı Kanım Hükmimde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye balkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz.” hükmü uyarınca 01.07.2017 tarihinde BEM-BİR SEN Sendikası ile yapılan sosyal denge sözleşmesi sona ereceğinden. Belediyemiz bünyesinde çalışan memur ve sözleşmeli personele Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi hakkında yapılan teklif komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yüce meclise arz olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan ve Üyeleri)

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu meclise okundu ve Plan ve Bütçe Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 KARAR TARİH VE NO   : 07/06/2017 – 23

 Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarihli Meclis toplantısında gündemin 2 Maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Dış İlişkiler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliklerin. İncelenmesi;

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06/06/2017 tarihli raporu.

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA; İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğünden gelen ve Belen Belediye Meclisince 02/06/2017 tarihinde komisyonumuza havale edilen 02.05.2017 tarih ve 17 Sayılı Belediye Meclis kararıyla Belediyemiz Norm kadrosu tekrar revize edilmiş ve mevcut kadrolara ilaveten Dış İlişkiler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü adında 3 adet Müdürlük kurulmuştur. Bu ‘‘Müdürlüklerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekilde Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

SONUÇ:

Dış İlişkiler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları doğrultusunda kabulüne Belen İlçe Belediye Meclisimin 2017/Haziran Ayı Toplantısının 07/06/2017 tarihli 2.birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

 

Ek: 3 Adet Müdürlük Yönetmeliği

 

KARAR TARİH VE NO   : 07/06/2017 – 24

 02/06/2017 tarihinde gündemin 4. Maddesinde görüşülen ve komisyonumuza havale edilen mülkiyeti Ahmet DENİZOGLU ‘na ait Kıçı Mahallesi 365 nolu parsele ilişkin. Söz konusu parsele ait Akaryakıt – LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesine göre Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2017 tarih ve 70 sayılı kararla onaylanmıştır.

Hatay ili Belen ilçesi Kıçı Mah. 365 nolu parselde yapılması planlanan yatırımların gerçekleşebilmesi için konu hakkında alınmış olan tüm resmi kurumların olumlu görüşleri dikkate alınmıştır. Planlama alanından geçen E-5 karayolu kamulaştırma sınırları dikkate alınarak plana işlenmiştir. 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planına uygun olacak şekilde 365 nolu parselin 10.000m2’lik kısmı Akaryakıt – LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanı, 150m2,lik kısmı ise trafo alanı olacak şekilde planlanmıştır. Planlamaya esas olacak şekilde hazırlanan onaylı jeolojik – jeoteknik etüd raporunun verileri plana işlenmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyonumuzca 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre uygun mütaala edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

İmar Komisyon Raporu meclise okundu. Yapılan açık oylama neticesinde Veli KOŞAR’ın red verdiği görüldü. İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oyçokluğu ile karar verildi.

  

KARAR TARİH VE NO   : 07/07/2017 – 25

 04/07/2017 Tarihli Meclis Toplantısında gündemin birinci maddesinde yer alan ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 2017 Yılı Ek Bütçe Yapılması teklifi;

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2017 Mali Yılı bütçesi hazırlandığından Fen İşleri Müdürlüğünün yapmak istediği Belen İlçemizin yollarının beton asfalt ile kaplanacağı fakat altyapısı tamamlanmadığı için yeterli ödenek kalmamıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesine göre Ek ödenek bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan .ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak,bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. Ek ödenek Meclis Kararı ile verilebilir ve ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur denildiğinden; Belen Belediyesi 2017 Bütçesine İller Bankasına borçlanma yolu ile 11.638.000,00 TL ek bütçe yapılması hususunda;

KOMİSYON İNCELEMESİ VE KARARI : 10.03.2006 tarih 26104 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesinde Ek Bütçe yapma yetkisinin Belediye Meclisinde olması nedeniyle Belen Belediyesinin 2017 Mali Yılı bütçesine 11.638.000,00 TL lik aşağıdaki listede bulunan kalemlere Ek Bütçe yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup, Yüce Meclise arz olunur. Plan Bütçe Komisyon Başkanı ve Üyeler

 

Kurum KoduFonksiyonel KoduFinansman

Tipi

Hesap KoduAçıklamaEk Bütçe
46.31.06.3506.2.0.01506.5.7.07Yol Yapım GİDERLERİ11.638.000,00

 

Ekonomik sınıflandırmaAçıklamaGelir
1.08.02.1Borçlanma11.638.000,00

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 07/07/2017 – 26

 

04/07/2017 Tarihli Meclis Toplantısında gündemin ikinci maddesinde yer alan ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 667 nolu parselin Belediyemizin %95 hissesine sahip olduğu Belen İmar İnşaat Ltd Şirketine 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin “i”bendi uyarınca sermaye artırımı olarak devredilmesi hususunda teklifi;

Mülkiyeti Belediyemize ait Belen İlçesi Fatih Mahallesinde bulunan yüzme havuzu ve müştemilatı, halı saha ve müştemilatı ile 667 nolu parselin Belediyemizin %95 hissesine sahip olduğu Belen İmar İnşaat Ltd Si 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin “i”bendi uyarınca sermaye artırımı olarak devredilmesi hususunda Meclisimizde görüşülerek bir karara bağlanması hususunda;

KOMİSYON İNCELEMESİ VE KARARI : Yapılan incelemede 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait Belen İlçesi Fatih Mahallesinde bulunan yüzme havuzu ve müştemilatı, hah saha ve müştemilatı ile 667 nolu parselin Belediyemizin %95 hissesine sahip olduğu Belen İmar İnşaat Ltd Sti nin sermaye artırımı olarak devredilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup Yüce Meclisimize arz ederiz. .(Plan Bütçe Komisyon Başkanı ve Üyeler)

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu meclise okundu. Plan ve Bütçe Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 KARAR TARİH VE NO   : 07/07/2017 – 27

 04/07/2017 Tarihli Meclis Toplantısında gündemin üçüncü maddesinde yer alan ve İmar Komisyonuna havale edilen, Çakallı Mahallesi 316 nolu parsele ilişkin. Söz konusu parsele ait Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesine göre Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2017 tarih ve 96 sayılı kararla onaylanmıştır.

  • Hatay ili Belen ilçesi Çakallı mah. 316 nolu parselde yapılması planlanan yatırımların gerçekleşebilmesi için konu hakkında alınmış olan tüm resmi kurumların olumlu görüşleri dikkate alınmıştır. 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planına uygun olacak şekilde 316 nolu parselin 14.500,00 m2’lik kısmı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “ Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanf olarak planlıdır.Önerilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 316 nolu parsel üst ölçek plan kararlarına uygun olarak ‘‘KDKÇA” olarak planlanmış, planlama alanının güneyinde ve kadastral yolun yer aldığı bölümde 12 metrelik imar yolu düzenlenmiştir.Öneri Plan için ilgili kurumlardan olumlu görüşler alındığı ve Uygulama İmar planı hazırlanırken gerekli Sosyal Teknik Altyapı Alanlarının ayrılması gerekmektedir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı komisyonumuzca 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre uygun müteala edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkam ve Üyeler.)

İmar Komisyon Raporu meclise okundu ve İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 07/07/2017 – 28

 04/07/2017 Tarihli Meclis Toplantısında gündemin dördüncü maddesinde yer alan ve İmar Komisyonuna havale edilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesine göre Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2017 tarih ve 68 sayılı kararla onaylanmıştır.

Söz konusu planlama çalışması Belen Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün talebi doğrultusunda hazırlanmıştır. Belen İlçesi, Sarımazı Mahallesi’ nde 64 okul öncesi, 324 ilkokul, 269 ortaokul çağında öğrenci bulunmaktadır. Sarımazı Mahallesi’nde normal eğitimle eğitim- öğretim yapılabilmesi için 16 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul ve 4 derslikli müstakil anaokuluna ihtiyaç vardır. Ancak söz konusu mahallede okul yeri vasfında Maliye Hâzinesi’ ne ait parsel bulunmadığı ve ayrıca bir okul yeri bulunamadığı belirtilmiştir.

Açıklanan nedenlerle Sarımazı Mahallesi’ nde konumlu orman arazisinin 23.594,50 m2’ lik kısmında 1/5000 ölçekli Nazım Plan kararları doğrultusunda “Eğitim Alanı” oluşturulması amacıyla öneri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır.

Öneri Uygulama İmar Planı ile planlama alanının 23.413 m2’ lik bölümü “Eğitim Tesisleri Alanı” olarak planlanmıştır. Eğitim Tesisleri Alanı yapılaşma koşulları Emsal: 1.20 ve yükseklik Y:ençok: 15.50 olarak belirlenmiştir. Planlama alanının kuzeyinde 10 metre profilli taşıt yolu önerilmiştir. Tedaş Müdürlüğü’ nün görüşü doğrultusunda 46 m2 trafo alanı alanın kuzeybatısında oluşturulmuştur.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması komisyonumuzca 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre uygun müteala edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

İmar Komisyon Raporu meclise okundu ve İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 KARAR TARİH VE NO   : 07/07/2017 – 29

04/07/2017 Tarihli Meclis Toplantısında gündemin beşinci maddesinde yer alan ve İmar Komisyonuna havale edilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesine göre Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2017 tarih ve 54 sayılı kararla onaylanmıştır.

Söz konusu planlama çalışması Karapelit mevkiinde bulunan Belen Orman İşletme şefliği sahası içerisinde yer alan 7327.50 m2 lik arsaya eğitim alanı yapılması planlanmış ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün 24/03/2015 tarih ve 28 sayılı oluru ile Milli Eğitim bakanlığına ön izin verilmiştir

Uygulama imar planı ile söz konusu eğitim alanı güney doğusunda yer alan 10 metrelik taşıt yolu ayrılmış bu taşıt yolunun güneyde yer alan 50 metrelik karayolu ile bağlantısı yapılmıştır. Kuzeyde yer alan 30 metrelik karayolu ile önerilen 10 metrelik taşıt yolunun bağlantısı ise 10 metrelik yaya yolu ile yapılmıştır.

1/1000 ölçekli uygulama imar planında eğitim tesisleri alanına her yönden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi önerilmiş, yapılaşma koşulu E:2.00 ve Y:ençok: Serbest olarak belirlenmiştir. Önerilen eğitim tesisleri alanının kuzey doğusundaki alan orman alanı içerisinde yer aldığı için kent ormanı olarak planlanmıştır. Karayolları kamulaştırma hatları göz önünde bulundurularak planlama alanının kuzeyinde 30, güney batısında 50 metrelik karayolları planla bütünlük sağlayacak şekilde birbirleri ile bağlantıları yapılmıştır

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması komisyonumuzca 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre uygun müteala edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

İmar Komisyon Raporu meclise okundu ve İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

. KARAR TARİH VE NO   : 04/08/2017 – 30

Belediyemiz Meclisinin 02/08/2017 tarihli toplantısında birinci maddede yer alan ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen;

MÜDÜRLİ K TEKLİFİ : Mülkiyeti Belediyemize ait Belen İlçesi Fatih Mahallesinde bulunan yüzme havuzu ve müştemilatı, halı saha ve müştemilatı 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin “i” bendi uyarınca sermaye artırımı amacıyla Belediyemizin %95 hissesine sahip olduğumuz Belen İmar inşaat Ltd Sti ne devri karar alınmıştır. Söz konusu Belen İmar İnşaat Ltd.Şti niıı ticari faaliyeti Türk Ticaret Kanununa göre zamanında sermaye artırımı yapılmadığından dolayı sonlandırılmış durumdadır.

İlgi gerekçeden dolayı İlçemiz Fatih Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan 667 nolu parsel ve içerisinde bulunan halı saha ve müştemilatı ile yüzme havuzu ve müştemilatının 5393 sayılı yasanın 18.maddesi i bendi uyarınca sermaye artırımı amacıyla Belediyemizin % 100 hissesine sahip olduğu İSKO YAPI DEKORASYON İNŞ.VE HİZ.İŞ.SAN.TİC.LTD.STİ Vergi Dairesi :Ziyapaşa Vergi No:4810602230 devredilmesi hususunda Meclisimizde görüşülerek bir karara bağlanması hususunda;

KOMİSYON İNCELEMESİ VE KARARI : Yapılan incelemede 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait olan Belen İlçesi Fatih Mahallesinde bulunan yüzme havuzu ve müştemilatı, halı saha ve müştemilatının Belediyemizin % 100 hissesine sahip olduğu İSKO YAPI DEKORASYON İNŞ.VE HİZ.İŞL.SAN.TİC.LTD.STİ’ne sermaye artırımı olarak devredilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup Yüce Meclisimize arz ederiz. .(Plan Bütçe Komisyon Başkanı ve Üyeler)

Plan ve Bütçe Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne, Halil ÇOKBİLĞİ, Veli KOŞAR, Tekin AÇIL ve Mehmet DEZER’in Red oylarına karşılık meclis mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 04/08/2017 – 31

 Belediyemiz Meclisinin 02/08/2017 tarihli toplantısında ikinci maddede yer alan ve İmar Komisyonuna havale edilen:

İlçemiz sınırları içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce cinsi ve özelliği tespit edilen imar adaları içerisinde kamuya terk edilmiş alan olarak bulunan arazilerle ilgili olarak:

  • Sarımazı Mahallesinde 18 nolu Kadastro Paftasında kamuya yol fazlası terk edilmiş alan olarak tespit edilen alan Belen Belediye Meclisinin 18/11/2013 tarih ve 38 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planında 036D-24C-1D İmar paftasında ayrık nizam 4 kat olarak planlandığı yol fazlası 506.87 nrarazinin İmar adası içerisinde kaldığı tespit edilmiştir.
  • Atik Mahallesinde 6 nolu Kadastro Paftasında kamuya park olarak ayrılan, Belen Belediye Meclisinin 06/03/2009 tarih ve 9 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planında 036D-25D-3B İmar Paftasında 288.08 m2 arazinin Ayrık Nizam 2 kat olarak planlandığı ve söz konusu park alanının aynı Meclis kararıyla Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre aynı bölgede başka bir alanda planlandığı tespit edilmiştir.
  • Derebahçe Mahallesi 35 nolu Kadastro Paftasında kamuya \eşil alan olarak terk edilmiş olan 417.92 m2 alanın Belen Belediye Meclisinin 18.11.2013 tarih \e 38 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarında Ayrık Nizam 2 kat olarak planlandığı ihtiyaç duyulan yeşil alanın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre aynı bölgede başka bir yerde planlandığı tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede: 3194 sayılı İmar Kanununun 15. 16. ve 17. Maddelerine göre söz konusu arazilerin Belediyemiz adına İhdasen tescili uygun müteala edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

İmar Komisyon raporu doğrultusunda ihdasen tescil işlemlerin yapılması ve taşınmazların 5393 sayılı Belediye       Kanunu’nıın 18/e maddesine istinaden, satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne Halil ÇOKBİLĞİ, Veli KOŞAR’ın Red oyuna karşılık meclis mevcudunun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 06/09/2017 – 32

 Belediye Meclisimizin 06.09.2017 tarihli toplantısında gündemin birinci maddesi olarak görüşülen ve İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Halilbey Mahallesinde Hatay Büyükşehir Belediye meclisinin 09/05/2017 tarih ve 153 sayılı kararıyla 5500 m2 lik Orman Alanının ”Sağlık Tesis Alanı” olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylanan alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi 3194 sayılı imar kanunu ile mekansal planlar yapım yönetmeliği çerçevesinde komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiş olup, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

İmar Komisyon Raporu meclise okundu ve İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 06/09/2017 – 33

 Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 06/09/2017 tarihli ve 299 sayılı teklifi: İlçemiz Muhlisali Mahallesi Çalışkan Sokak üzerinde bulunan engebeli yoldan yaklaşık altı ay önce Ahmet DALLLnın oğlu Halis DALLI düşerek yaralanmıştır.

Uzun bir tedavi süreci gerektirdiğinden hastane ve bundan sonraki tedavi sürecinde hastane ve yol masraflarının belediyemiz tarafından karşılanmasına meclis mevcudunun oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/10/2017 – 34

  Gündeme dördüncü madde olarak alınan; Belen Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 02/10/2017 tarih ve E. 15532339 sayılı yazısına istinaden .

İlgi yazıda bahse konu mülkiyet ortağı olduğumuz “Hatay İli, Belen İlçe Merkezinde bulunan 8433 nolu parsel üzerinde 2016 yılı Devlet Yatırımları kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binası yapılmaktadır. Ancak söz konusu parsel üzerinde otopark, bahçe vb., müştemilat için yeterli alan bulunmamaktadır.” denilmektedir. Gerek 8433 nolu parselde, gerekse aynı parsele bitişik 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, ve 8435 nolu parsellerin tamamında Belen Belediyesi ve Maliye Hazinesinin ortaklığı bulunmaktadır. Belediyemiz adına bulunan mülkiyetlerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı adına Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz bağışlanması talep edilmektedir.

8433 nolu parselde, gerekse aynı parsele bitişik 8428. 8429, 8430, 8431, 8432, 8434 ve 8435 nolu parsellerin tamamında Belen Belediyesi ve Maliye Hazinesinin ortaklığı bulunmakta olup, Milli Eğitim Bakanlığı adına Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi şartıyla, maliye hazinesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi ’d’ bendi hükümlerine göre bedelsiz olarak devrinin yapılmasına meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

 KARAR TARİH VE NO   : 16/10/2017 – 35

 TEKLİFİN ÖZÜ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.09.2017 Tarih ve 409 sayılı 2018 Mali Yılı Bütçe Taslağı hakkındaki teklifi 02.10.2017 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilmiştir.

MÜDÜRLÜK TEKLİFİ : Belediyemizin 2018 Yılı Bütçe taslağı 5393 Sayılı Kanunun 61-62-63- 64-65. Maddeleri ile 5018 Sayılı Kanunun 13.Maddesinde belirtilen yasalar ile, ilgili tüzük ve yönetmelikler doğrusunda geliri giderine denk olarak hazırlanmıştır.

Ayrıca Bütçe tekliflerinin 2018-2020 Dönemlerini kapsaması gerektiğinden 2019 – 2020 yıllarına ait bütçeler geliri giderine denk olarak hazırlanmıştır.

2018-2020 dönemleri Bütçe Taslağı Belediye encümeninin 14/09/2017 tarih ve 72 sayılı kararı ile benimsenmiştir.

2018-2020 dönemleri Bütçe Taslağının Belediye Meclisinde görüşülerek bir karar ittihazı için yazımızın Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim.

KOMİSYON İNCELEMESİ VE KARARI : Meclisimizce incelenmek üzere havale edilen 2018- 2019-2020 yılları Bütçe Taslağı; Komisyonumuzca 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, yönetmelikler ve tüzüklere göre incelenmiş, ayrıca Kamu ve Yerel İdare Bütçelerinin aynı zamanda stratejik plan ve performans programına da uygun olması gerektiğinden bu konuda da çok yoğun ve titiz bir çalışma yapılarak. 2018 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.

1- Ayrılan yedek ödenek yönetmeliğin öngördüğü şekilde gelir tahmininin %10’nunu aşmamaktadır.

9-

Personel giderleri bütçenin %30’unu aşmamakta olup, sunulan bütçemizde personel giderleri % 15,09 ‘e te kabiil etmektedir.

j-

Yapılan incelemelerde 2018-2019-2020 yılı Stratejik Plan ve Performans Programıma uygun olarak hazırlanması sağlanmıştır.

2018 ve 2019 yılları Bütçeleri, 2020 yılı baz alınarak, Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Yatırım hazırlama rehberleri doğrultusunda 2019 için % 5. 2020 için % 5 artışları dikkate alınarak düzenlenmiştir.

 

KARAR TARİH VE NO   : 16/10/2017 – 36

 02/10/2017 tarihli meclis toplantısında gündemin ikinci maddesinde yer alan ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ;

2018 Mali Yılı 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Vergi Resim Harç Tarifesi incelenerek komisyonumuzca uygun mütalaa edilerek gerekli meclis kararının alınması için keyfiyeti meclise ait olup yüce meclise arz olunur. .(Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Vergi. Resim.Harç ve Ücret Tarifesi madde madde okunarak meclisin oyuna sunııldu oybirliği ile ile 2018 Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesinin kabulüne karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 16/10/2017 – 37

 Belediyemiz Meclisinin 02/10/2017 tarihli toplantısında üçüncü maddede yer alan ve İmar Komisyonuna havale edilen;

Belen Güzelyayla Mahallesi sakinlerinin müracaatları incelenmiş olup, Mahalle halkının talepleri doğrultusunda Mahallenin önceki ismi olan Soğukoluk olarak benimsendiği ve halk tarafından daha çok bu isimle tanınması nedeniyle Güzelyayla isminin Soğukoluk Mahallesi olarak değiştirilmesi

talebi komisyonumuzca uygun mütelaa edilmiştir.Yüce Meclise arz olunur. ( İmar Komisyonu Başkam ve Üyeler.)

İmar Komisyon Raporu meclise okundu ve İmar Komisyon raporu doğrultusunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (n) fıkrasına göre Güzelyayla isminin Soğukloluk olarak değiştirilmesinin kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 20/10/2017 – 38

 Çukurova Belediyeler Birliği Başkanlığının 09/10/2017 tarihli ve M.01.6.ÇBB/343 sayılı yazılarında; Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora işlerinden sorumlu Devlet Komitesi tarafından Azerbaycan Bakü’ye Belediye Başkanı Adnan VURUCU davet edilmiştir.

Azerbaycan Ülkesini tanımak, ülkeler arası ortak kültür ve medeniyetler mirasını dikkate alarak kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmak ve deneyimlerin arttırılmasını sağlamak amacıyla Çukurova Belediyeler Birliği Başkanlığınca düzenlenen Azerbaycan’a yapılacak olan Yurtdışı Teknik ve Araştırma ve Bilgilendirme Ziyaretine 05-09 Kasım 2017 tarihleri arasında 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/p maddesine göre Belediye Başkanı Adnan VURUCU’nun katılmasına meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 06/11/2017 – 39

 03/11/2017 tarihinde Meclis gündeminin birinci maddesinde görüşülen ve komisyonumuza havale edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesine göre Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2017 tarih ve 222 sayılı kararla onaylanmıştır.

Mülkiyeti hâzineye ait ve Milli Eğitim Bakanlığı’ na tahsisli 11.516.00 m2 yüzölçümlü 1241 nolu parselin, 4.470 m2’lik kısmının Resmi Kurum Alanı olarak planlanması ve ilçe için elzem olan Hükümet Konağının söz konusu alanda yapılması amaçlanmaktadır. Okul alanı içerisinde kalan 4.514 m2″ lik okul yeri ise; Bakras Mahallesinde konumlu, planlama alanına 460 metre mesafede yer alan ve ormandan Milli Eğitim Bakanlığı” na tahsisi yapılan 6.062,24 m2’lik tapulama harici alanda sağlanacaktır. Böylece hem Bakras Mahallesi’ ndeki okul yeri ihtiyacının karşılanması hem de 1991 yılında ilçe statüsüne kavuşan Belen İlçesi’ nin Hükümet Konağı yeri sorununun çözülmesi hedeflenmektedir.

Planlama alanına ilişkin “Resmi Kurum Alanı” ve “Eğitim Tesisleri Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı belirtilen gerekçeler ve üst ölçekli plan kararları doğrultusunda hazırlanmıştır.

Öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile; 1241 nolu parsel üzerinde yer alan ve jeolojik jeoteknik etüt raporu sonucuna göre yerleşime uygun olarak değerlendirilmiş olan 6.014 m2’lik alana sahip planlama alanının 4.470 m2″ lik kısmı “Resmi Kurum Alanı (Hükümet Konağı Alanı)” olarak planlanmıştır. 1500 m2″ lik kısmı ise “Eğitim Alanı” olarak planlamıştır. Resmi Kurum Alanının kuzeydoğusunda 45 m2 “Trafo Alanı” oluşturulmuştur.

Planlama alanının batısında 10 metre profilli taşıt yolu yer almaktadır. Resmi Kurum Alanı Yapılaşma koşulları Emsal= 1.50 ve yükseklik Y ençok= 15.50, çekme mesafeleri tüm cephelerden 5 metre şeklinde ve Eğitim Tesisleri Alanı yapılaşma koşulları ise Emsal= 2.00 ve yükseklik Y ençok= 15.50. çekme mesafeleri tüm cephelerden 5 metre şeklinde önerilmiştir.

Bakras Mevkii. 64 nolu bölmede yer alan 6.062,24 m2Tik alana sahip planlama alanının ise 6.022 m2″lik kısmı öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile “EĞİTİM TESİSLERİ ALANI” olarak önerilmiştir. Alanın kuzeyinde 40 m2 “Trafo Alanı” oluşturulmuştur. Eğitim Tesisleri Alanı yapılaşma koşulları Emsal= 2.00 ve yükseklik Y ençok= 15.50. çekme mesafeleri ise tüm cephelerden 5 metre şeklinde önerilmiştir.

 

Planlama alanının güneyinde 10 metre profilli taşıt yolu yer almaktadır. Planlama alanının çevresinde 7 metrelik yol oluşturularak 10 metrelik taşıt yolu ile bağlantısı sağlanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyonumuzca 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre uygun mütaala edilmiş, gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup, gereğini arz ederiz. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

İmar Komisyon Raporu meclise okundu ve İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

  

KARAR TARİH VE NO   : 06/11/2017 – 40

 Belediyemiz Meclisinin 03/11/2017 Tarihli Kasım ayı toplantısında gündemin 2. Maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekli listede yer alan Belen Belediyesi araç listesinde bulunan araçların Kamu Yararı Kararı alınması teklifi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin son fıkrasına istinaden Belediyemizin hemşerilerimizin medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüttüğü hizmetlerin devamı için ekli listede Plaka ve markaları belirtilen kamu hizmetlerinde fiilen kullandığımız araçların kamuya tahsisli araç olduğuna, meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

  

KARAR TARİH VE NO   : 04/12/2017 – 41

 Gündemin birinci maddesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 1199 sayılı yazısı ile

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin son fıkrası; “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez” hükmü taşımaktadır.

Mülkiyet ortağı olduğumuz Hatay İli, Belen İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 8428 (yol), 8429 (yol), 8430 (yol), 8431 (park), 8432 (arsa), 8433 (arsa ), 8434 (arsa) ve 8435(arsa) nolu parseller kamu yararına yol, park, resmi kurum ve okul yeri olarak kamu yararına kullanıldığından dolayı haciz konulmaması için kamu yararı kararının alınması teklifi Meclisin oyuna sunuldu.

Meclis mevcudunun oybirliği ile Hatay İli, Belen İlçesi, Cumhuriyet Mahallesrnde Kamu Yararına Kullanılan 8428 (yol), 8429 (yol), 8430 (yol), 8431 (park), 8432 (arsa), 8433 (arsa ), 8434 (arsa) ve 8435(arsa) nolu parsellerin kamuya tahsisli olduğuna, oybirliği ile karar verildi.