2024 MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE NO   : 03/05/2024–  26

Gündemin dördüncü maddesinde yazılı Belen Benlidere ve Kömürçukuru Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında orman kadastrosu yapılmış ormanlarda 2/B uygulaması ve sınırlandırma sırasında orman olduğu halde orman sınırları dışında kalan ormanların kadastrosu ile 2/B uygulamasında yapılacak çalışmalarda kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi istenilmiştir.

Mahalle sakinleri ve muhtarların görüşlerine başvurularak hazırlanan, aşağıda adı soyadı ve T.C.Numaraları belirtilen;

 

Benlidere Mahallesi                                                   Kömürçukuru Mahallesi

Cengiz ÖZDEMİR  ***********                           Ali BAĞ         ***********

Hasan SAKLAR      ***********                           Mustafa AĞCI    ***********

 

Şahısların Benlidere ve Kömürçukuru Mahallesi bilirkişi olarak seçildiklerine meclis mevcudunun  oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/05/2024–  27

Gündemin beşinci maddesi İnsan Kaynakları veEğitim Müdürlüğü 29/04/2024 tarih ve 11584 sayılı teklifi, Veteriner Hizmetlerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde iken, görülen lüzum üzerine İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne bağlanması nedeniyle, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ekli, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün Çalışma Yönetmelikleri meclisin açık oyuna sunuldu. BuMüdürlüklerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne,  meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

Ek:1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Ek:2- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

 

KARAR TARİH VE NO   : 07/05/2024–  28

03/05/2024 tarihli meclis toplantısın da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;Belediyemiz Meclis Üyelerinin Huzur Haklarının Tespit Edilmesi, hakkında komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 32’inci maddesinin birinci fıkrasına göre meclis başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39’uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25’inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez. Buna göre 2024 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katılacakları her gün için 39’uncu madde uyarınca belediye başkanına 2024 yılında ödenecek olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesi için Yüce meclisin takdirlerine arz olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu meclisin açık oyuna sunuldu. Plan ve Bütçe Komisyon Raporu meclis mevcudunun oybirliği ile kabul edildi.

KARAR TARİH VE NO   : 07/05/2024–  29

03/05/2024 tarihli meclis toplantısın da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediye Başkan Yardımcısına verilecek aylık ödeneğin belirlenmesi için komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin yedinci fıkrasında ‘’ Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.000-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.000-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir.’’Hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda Belediye Başkan Yardımcısına verilecek aylık ödeneğin Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünün verilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiş olup,Yüce meclisin takdirlerine arz olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu meclisin açık oyuna sunuldu. Plan ve Bütçe Komisyon Raporu meclis mevcudunun oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 07/05/2024–  30

03/05/2024 tarihli meclis toplantısın da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan Belediyemiz Encümenine 25.04.2024 tarih ve 32 sayılı Encümen kararı ile 2023 yılı  idare kesin hesabın onaylanması için Meclise sunulan Belediye Meclisinin 03.05.2024 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen 2023 mali yılı idari ve kesin hesap cetvellerinin incelenmesinde.

 

2023 yılı içerisinde herhangi bir ödenek üstü ve hatalı ödemenin yapılmadığı anlaşılmış olup Komisyonumuzca yerinde uygun bulunarak gerekli meclis kararının alınması hususunda keyfiyet meclise ait olup; Yüce meclisin takdirlerine arz olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Komisyon raporu doğrultusunda, 2023 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesap Cetvellerinin kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.