2024 NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİH VE NO   : 09/04/2024–  15

5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesinde “Belediye Meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden 5. gün Belediye Başkanı’nın Başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından gizli oyla Meclis birinci ve ikinci Başkan vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.” denilmektedir. Yine Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin, Başkan Vekilleri ve Katip Üyelerin seçimi başlıklı 19. Maddesinde “Meclis, Mahalli İdareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından ve gizli oyla Meclis birinci ve ikinci Başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere en az dört katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.” denilmekte olup;

Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerine ilk iki yıl için görev yapmak üzere Halil POLAT ve Mesut BOZKURT  teklif edildi.

Yapılan Gizli Oylamanın Açık Tasnifinde;

Halil POLAT 16 oy, Mesut BOZKURT’un 14 oy aldığı görüldü. İlk iki yıl görev yapmak üzere Halil POLAT’ın Meclis Birinci Başkan Vekili, Mesut BOZKURT’un Meclis İkinci Başkan Vekili seçildiklerine, Belen Belediye Meclisi’nin 2024/Nisan Ayı Toplantısının 09/04/2024tarihli 1.Birleşiminde karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 09/04/2024–  16

5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesinde “Belediye Meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden 5. gün Belediye Başkanı’nın Başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından gizli oyla Meclis birinci ve ikinci Başkan vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.” denilmektedir. Yine Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin, Başkan Vekilleri ve Katip Üyelerin seçimi başlıklı 19. Maddesinde “Meclis, Mahalli İdareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından ve gizli oyla Meclis birinci ve ikinci Başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere en az dört katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.” denilmekte olup;

Belediye Meclis Başkanlık Divanına ilk iki yıl için görev yapmak üzere Katip Üye Seçimi için; Belediye Meclis Üyeleri Zeynep Aybike YILDIRIM ve Ömer AKYILDIZ asil üye olarak, Mustafa İŞLEK, Yalçın KAYA yedek üye olarak teklif edildi.

Yapılan Gizli Oylamanın Açık Tasnifinde;

Meclis Başkanlık Divan Katipliği seçiminde 16 oy kullanılmış olup, 1 oyun geçersiz olduğu, Zeynep Aybike YILDIRIM’ın 15 oy, Ömer AKYILDIZ’ın  15 oy, Mustafa İŞLEK’in 14 oy, Yalçın KAYA’nın 15 oy aldıkları görüldü.

Meclis Başkanlık Divan Katipliği’ne 5393 Sayılı Yasa’nın 19.maddesi gereğince ilk iki yıl görev yapmak üzere Zeynep Aybike YILDIRIM ve  ÖmerAKYILDIZ’ın Asil üye,  Mustafa İŞLEK ve Yalçın KAYA’nın yedek üye seçildiklerine, Belen Belediye Meclisi’nin 2024/Nisan Ayı Toplantısının 09/04/2024 Tarihli 1.Birleşiminde karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 09/04/2024–  17

 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesinin (b) bendi gereğince Belediye Meclisi her yıl kendi üyeleri arasından 1 yıl için gizli oy ile seçeceği 2 üye, Mali Hizmetler Birim Amiri ve Belediye Başkanı’nın birim amirleri arasından seçeceği bir üye olmak üzere Belediye Başkanı’nın Başkanlığı’nda toplam 5 kişiden oluşur denilmekte olup, Belediye Encümeninde görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri Halil SAKLAR, Mustafa İŞLEK teklif edildi.

Yapılan Gizli Oylamanın Açık Tasnifinde;

Belediye Encümen Üyeliği seçiminde 16 oy kullanılmış olup, Halil SAKLAR’ın 16 oy, Mustafa İŞLEK’in 16 oy aldıkları görüldü.

Belediye Encümen Üyeliğine 1 yıl görev yapmak üzere Halil SAKLAR ve Mustafa İŞLEK’in seçildiklerine, Belen Belediye Meclisi’nin 2024/Nisan Ayı Toplantısının 09/04/2024 Tarihli 1.Birleşiminde karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 09/04/2024–  18

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyeleri arasından en az 3, en fazla 5 kişiden oluşan ihtisas komisyonları 1 yıl süre ile görev yapmak üzere görevlendirilir. hükmü gereğince Plan ve Bütçe Komisyonun 3 kişiden oluşturulmasına karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapmak üzere, Meclis Üyeleri Zeynep Aybike YILDIRIM, Bülent ÇOKBİLGİ, Meryem YILMAZ teklif edildi.

Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonunda 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Zeynep Aybike YILDIRIM, Bülent ÇOKBİLGİ, Meryem YILMAZ’ın seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 09/04/2024–  19

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyeleri arasından en az 3, en fazla 5 kişiden oluşan ihtisas komisyonları 1 yıl süre ile görev yapmak üzere görevlendirilir. hükmü gereğince, İmar Komisyonun 3 kişiden oluşturulmasına karar verildi.

İmar Komisyonunda görev yapmak üzere; İsmail KAHRAMAN, Emin ERGEN, Mustafa SAKLAR teklif edildi.

Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyonunda 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, İsmail KAHRAMAN, Emin ERGEN, Mustafa SAKLAR’ın seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

 KARAR TARİH VE NO   : 09/04/2024–  20

Tarihi Kentler Birliği, Yerel Yönetimler ile meslek ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek kentlerimizin tarihsel, kültürel ve doğal dokusunun korunmasını ve tanıtımını sağlamaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (o) bendinde, Belediye Meclisi “Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar verebilir.” denilmekte olup, Tarihi Kentler Birliğinin 26/03/2024 tarihli yazılarına istinaden; 1 asil, 1 yedek üye seçimi için Halit ERDEM ve Yalçın KAYA teklif edildi.

Yapılan açık oylama sonucunda; Tarihi Kentler Birliği Meclisine Meclis Üyeleri Halit ERDEM’in  Asil üye, Yalçın KAYA’nın yedek üye olarak seçildiklerine oybirliği ile karar verildi

 

KARAR TARİH VE NO   : 09/04/2024–  21

Çukurova Belediyeler  Birliğinin  26/03/2024 tarihli yazılarına istinaden; 23/09/1997 tarih ve 97/9992 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye Bölgelerinde hizmet veren; Büyükşehir İl, İlçe ve belde belediyelerinin oluşturduğu Çukurova Belediyeler Birliği tüzüğünün 8.maddesi gereğince, Belediyemizden 2 Asil ve 1 Yedek üye seçimi için, asil üye Mesut BOZKURT ve Ali Can SAHİLLİOĞULLARI yedek üye Bülent ÇOKBİLGİ teklif edildi.

Yapılan açık oylama sonucunda; Çukurova Belediyeler Birliğine Mesut BOZKURT ve Ali Can SAHİLLİOĞULLARI’nın asil üye, Bülent ÇOKBİLGİ’nin yedek üye olarak seçildiklerine karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 09/04/2024–  22

İskenderun Körfez Katı Atık Birliğinin   28/03/2024 tarihli yazılarına istinaden; Birlik Tüzüğü gereğince Birlik Meclisine Belediyemiz meclis üyelerinden 1 asil, 1 yedek üye seçimi için Zeynep Aybike YILDIRIM asil üye, İsmail KAHRAMAN yedek üye olarak  teklif edildi.

Yapılan açık oylama sonucunda; İskenderun Körfez Katı Atık Birlik Meclisine Zeynep Aybike YILDIRIM’ın asil üye, İsmail KAHRAMAN’ın yedek üye olarak seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 09/04/2024–  23

3634 Sayılı Mili Müdafaa Mükellefiyeti Kanunun 8. maddesi uyarınca her il ve ilçe merkezinde oluşturulacak, Mili Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna, belediye tarafından bir üye,  Ticaret ve sanayi odası bulunmayan yerlerde belediyeden iki  üye seçileceği hükmü gereğince; Belediye Meclis Üyelerimiz arasından, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonunda 5 yıl süre ile görev almak üzere, Belediye Meclisinden 2 üye seçilmesi için Halil POLAT ve Halit ERDEM teklif edildi.

Yapılan açık oylama sonucunda; Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonunda görev yapmak üzere Halil POLAT ve Halit ERDEM’in seçildiklerine oybirliği ile karar verildi.

 

 KARAR TARİH VE NO   : 09/04/2024–  24

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/03/2024 tarihli Sosyal Denge Tazminatı Tutarlarının Belirlenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi;

11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı resmin gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 22. Maddesinde 4688 sayılı kanunun 32. maddesi “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz.” hükmü uyarınca Belediyelerde Belediye Başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, karar verilir denilmektedir. Mahalli idareler genel seçimine kadar verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek, yetkili memur sendikası ile görüşme yapmak ve toplu sözleşme metnini imzalamak üzere Belediye Başkanı İbrahim GÜL’e  yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 09/04/2024–  25

2023 Yılı İdari faaliyet Raporu görüşülmeden önce Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği 9.maddesi “yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma, meclis başkan vekili başkanlık yapar”.hükmü gereği; Belediye Başkanı İbrahim GÜL yerini Meclis 1.Başkan Vekili Halil POLAT’a bıraktı.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince hazırlanan Belediye Başkanının 2023 Yılı (01.01.2023 – 31.12.2023) Faaliyet Raporu okundu. (2023 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.)

Yapılan açık oylana sonucunda 2023 Yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edilmiştir.