2024 ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/02/2024  –  09

Gündemin birinci  maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün;

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca belediyemiz norm kadrosunda mevcut bulunan personellerden hizmet süresi sebebiyle işgal ettikleri kadrolarda derece değişikliği yapılması zaruri olmuştur.

Açıklanan sebeplerden ötürü Ekonomist ve Fen İşleri Müdürü kadrosunu,  derece ve kademe  iptal – ihdasının ekteki şekliyle yürürlüğe girmesi teklifi, meclisin açık oyuna sunuldu. Meclis mevcudunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 02/02/2024  –  10

Gündemin üçüncü maddesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün;

Belediyemiz nezdinde kamu hizmetlerinin yerine getirebilmesi için gerekli olan hammaddenin karşılanması bakımından kamu yararı gözetilerek 3. Kişi yüklenici /lerilebarter uygulama yöntemi esasına dayalı olmak üzere  sözleşme yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi;

KARAR TARİH VE NO   : 05/02/2024  –  11

Gündemin ikinci maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün;

1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 2.15 Nolu Plan Hükmünün eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyonumuzca, 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Üst Ölçekli Plan ve Plan Hükümlerine aykırı herhangi bir husus tespit edilmediğinden uygun mütalaa edilmiş,

İmar komisyon raporu meclis okundu. 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Notlarına 2.15 maddesinin eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, teklifinin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.