2024 OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2024  –  01 

Gündemin birinci maddesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/12/2023 tarihli ve 10338 sayılı teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden, Belediye Meclisi her yıl Ocak ayı toplantısında bir önceki yıl (2023) gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından, gizli oyla ve üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur,  hükmüne istinaden;

Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşması oylamaya sunulmuş ve 3 üyeden oluşması Meclisce kabul edilmiştir. Komisyona üye olarak Belediye Meclis Üyerinden Halil SAKLAR,  Ahmet GEBEŞ ve Ali Kemal BATMAN aday olarak teklif edildi.

Denetim Komisyonu’na üye seçimi için gizli oylamaya geçilmiş olup; yapılan gizli oylamanın açık tasnifinde Meclis Üyerinden Halil SAKLAR (9 Oy), Ahmet GEBEŞ (9 Oy), Ali Kemal BATMAN ( 9 Oy) aldıkları görüldü.

Meclis mevcudunun oybirliği ile süresi 1 yıllığına Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiklerine karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2024  –  02

Gündemin ikinci maddesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/12/2023 tarihli 10340 sayılı teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye Meclisi her yıl 1 ay tatil kararı alabilir.” hükmü yer almaktadır. Buna göre 2024 yılında bir aylık tatil zamanının tespiti hususunda Başkan  2024 Ağustos ayının Meclis Tatil ayı olmasını teklif etti.

Yapılan oylamada, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesine istinaden, 2024 yılı Ağustos ayının Belediye Meclisinin tatil ayı olarak belirlenmesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2024  –  03

Gündemin üçüncü maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2023 tarihli 10339 sayılı teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanunu 15.maddesi Belediye yetkileri ve imtiyazları başlıklı h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21.maddesine istinaden ihdas yoluyla tescil edilen yerler ile,

Belediyemiz sınırları  içerisinde 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı gereği, Belediyemize ait tek başına imar çapı alamayacak hisseli taşınmazların diğer hissedarlara satışı, tek başına imar çapı alamayacak nakıs durumdaki taşınmazların en yakın komşu parsel maliklerine satışı, ihdas işlemi sonrası oluşacak yeni parsellerin satışı, Belediyemize ait taşınmazların başka parseller ile trampa yapılmasına, imar planı gereği her türlü tevhit, yola, park alanına ve yeşil alana terk işlemi, ihdas ve tescil işlemi ve bunların komşu parsel maliklerine satışına ilişkin işlemlere ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18.Maddesine göre uygulama yapılmasına ilişkin işlemlere yönelik;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (h) bendi ve 18.maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine meclis mevcudunun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2024  –  04

Gündemin dördüncü maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/12/2023 tarih ve 10371 sayılı kamu yararı tahsis kararının kaldırılması teklifi;

Belediyemiz Hatay İli Belen İlçesi Soğukoluk Mahallesi 867 Ada 118 Parsel (Eski 437 parsel) nolutaşınmaza,   02/12/2015 tarihli ve 43 sayılı Meclis kararı ile kamuya tahsisli kararı alınmış olup, söz konusu parselin kamu yararı tahsisinin kaldırılması meclisin oyuna sunuldu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyesi Hidayet GÜNEY’in çekimser oy kullanmasına karşın ) oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2024  –  05

Gündemin beşinci maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/12/2023 tarih ve 10366 sayılı gelir tarifesi teklifi;

5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesinde Belediye Meclislerine verilen yetki doğrultusunda Belediyemizde yapılan hizmetlerin karşılıklarından alınacak ücretlerle ilgili gelirler, Belediyelerin yetki ve sorumluluk alanlarına giren yerlerden alınmaktadır.

2024 yılı gelir tarifesi belirlenirken öngörülmeyen, yapımı yeni tamamlanan Soğukoluk yol girişi, Müftüler Yol Kavşağı, Fatih Mahallesi eski Askeri Yol Kavşağında bulunan 90*60 ölçüsünde yapılan tabelalar için uygun görülen yıllık 2.000,00 (İkibinTL) İlan ve reklam vergisinin 2024 Gelir Tarifesi 1.madde ilan ve reklam vergisi ”j”bendine eklenmesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce talep edilmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi f bendi gereğince meclis mevcudunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2024  –  06

Gündemin altıncı maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/12/2023 tarih ve 10367 sayılı belediye hesaplarının haczedilmemesi (Kamu Yararı) teklifi;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinin son bendinde ”Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri şartlı bağışlar, kamu hizmetlerinde fiilen uygulanan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi resim ve harç gelirleri haczedilemez.” denilmekte olup, belirtilen yasalar çerçevesinde İller Bankası A.Ş bulunan fon hesabı olarak kullandığımız 53588 ve 27880 referans numaralı hesaplarımızın  ve Ziraat Bankası TR 76 0001 0016 9859 7402 0650 18 Iban numaralı ”Ulusal Acil Yardım Özel Hesabı” yukarıda belirttiğimiz nedenlerle, haciz edilemeyeceği hususunda karar alınması teklifi; meclisin oyuna sunuldu.  Meclis mevcudunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2024  –  07

Gündemin yedinci maddesi Zabıta Müdürlüğünün 27/12/2023 tarih ve 10369 sayılı teklifi;

2024 yılı için Zabıta Hizmetlerinde görev yapan personele, 2024 yılı (k) cetveli ile belirlenen ‘Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti’ ödenmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51.maddesinde ‘Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak 2024 yılı bütçe Kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla maktu tutar ödenir.’ hükmü uyarınca ve esasları doğrultusunda Belediyemiz Zabıta Personeline 2024 yılında aylık Fazla Çalışma ücretinin en üst limitin ödenmesine meclis mevcudunun oybirliği karar verildi.

 

KARAR TARİH VE NO   : 03/01/2024  –  08

Gündemin sekizinci maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/01/2024 tarih ve 10407 sayılı teklifi;

02.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7257 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında yapılan değişiklik ile “8) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yapı kayıt belgesi alan yapının bulunduğu bölgenin uygulama imar planı olmaması veya uygulama imar planı olmakla birlikte yolların imar mevzuatına uygun olarak açılmamış olması halinde; ilgili belediyenin meclis kararı alarak bu bölgelerde yapılacak şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase edilen kısmıyla ilgili tüm maliyetleri üstleneceğini taahhüt etmesi şartıyla, doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke yatırımı yapılabilir.” ibaresi eklenmiş ve böylelikle bu bölgelere şebeke yapımının önü açılmıştır.

Bu kapsamda Belen İlçesi Halilbey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1830 sokak adresindeki binalara gaz arzının sağlanabilmesi için;

  1. a) 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun Doğal Gaz Piyasa Faaliyetleri bölümünün 4. maddesinin 8) (Ek:25/11/2020-7257/7 mad.) bendi gereği; yapı kullanım izin belgesi, yapı ruhsatı veya yapı kayıt belgesi bulunan yapıların bulunduğu bölgeye, Aksa Çukurova Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak doğal gaz şebeke yatırımlarının, yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde, yatırımla ilgili tüm maliyetlerin Belediyemiz tarafından üstlenileceğinin,
  2. b) Deplase zorunluluğu gerektiğinde, gaz arzı sağlanan binalarda kesinti olmaması için öncelikli olarak hattın deplase edileceği yeni yol platformunun veya deplasenin mevcut yolda olması halinde ise yol kırmızı kotlarına uygun yol platformunun Belediyemiz tarafından yerinde oluşturulacağının,
  3. c) Doğal Gaz dağıtım hattının geçeceği fiili yolda karşılaşılması muhtemel olan, hattın kaldırılması, kullanımının kısıtlanması veya durdurulması gibi bir ihtilaf halinde, ihtilafın belediyemiz tarafından giderileceğinin, ihtilaf nedeniyle oluşacak her türlü zarar, tazminat ve giderlerin Belediyemiz tarafından karşılanacağının,
  4. d) Bölgede imar planı çalışmaları yapılırken, kesintisiz doğal gaz arzında aksaklık yaşanmaması, doğal gazın süreli veya süresiz durmasına sebebiyet verilmemesi için, doğal gaz hattının geçtiği ve geçeceği kadastral yolların imar yolu olarak korunacağının ve kadastral yolun imar planı gereği ihdas v.b. işlemlere konu edilmeyeceğinin,
  5. e) Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 187 sayılı Meclis Kararında “Belen İlçesi için İmar mevzuatı çerçevesinde genişliği 10 metre ve üzeri olan yolların ve bu yolların üzerindeki meydanların yapım, bakım ve onarım vs. görev, yetki ve sorumluluğu Hatay Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda olup, buna istinaden kamulaştırma işleminin Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağı, yola terk, parselasyon, 18. madde uygulaması gibi imar uygulamalarının Belediyemizce yapılarak, mevcut kadastral yolların imarlı yollar hale getirilmesi için acilen işlemlerin başlatılacağının taahhüt edilmesi, meclis mevcudunun oybirliği ile kabul edildi.