AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

BELEN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Euro Dizel Motorin ve Kurşunsuz Benzin mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2022/1188186

 

1-İdarenin
a) Adı:BELEN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Muhlisali Mahallesi Maraşal Çakmak Caddesi 41 31350 BELEN/HATAY
c) Telefon ve faks numarası:3264412100 – 3264414546
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Euro Dizel Motorin ve Kurşunsuz Benzin
b) Niteliği, türü ve miktarı:290.000 litre Euro Dizel Motorin ve 2.500 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Yüklenicinin araçları ile getirilen sözleşme konusu malın teslim yeri Destek Hizmetler Müdürlüğü Garaj Amirliğidir. Akaryakıtın Belediyemize teslimine kadar meydana gelebilecek her türlü zarar ziyan yükleniciye ait olacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi:İdare; İhale miktarı belirtilen akaryakıtların tamamını bir defada almayıp 01.01.2023- 31.12.2023 tarihleri arasında idarenin ihtiyacı doğrultusunda peyder pey alacaktır. Alım şekli Teknik Şartnamede belirtilen hususlar doğrultusunda olacaktır.
d) İşe başlama tarihi:01.01.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:29.11.2022 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Muhlisali Mahallesi Maraaşal Çakmak Cad. No:68 Kat 1 Belen Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İSTEKLİLER; BİR AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU İSE T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN VERİLMİŞ VE İŞ BİTİM TARİHİNE KADAR GEÇERLİLİĞİ OLAN TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGEYİ VEYA NOTER ONAYLI OLARAK TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE İBRAZ EDECEKLERDİR.

– İSTEKLİLER; BİR AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ İSE TEKLİF SAHİBİNİN BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞTAN VERİLMİŞ VE İŞ BİTİM TARİHİNE KADAR GEÇERLİLİĞİ OLAN İLGİLİ KURUMA HİTABEN ALINMIŞ AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU’NUN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR BAYİLİK BELGESİ VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ VEYA NOTER ONAYLI OLARAK TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE İBRAZ EDECEKLERDİR.

– İSTEKLİLER, T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ VE İŞ BİTİM TARİHİNE KADAR GEÇERLİLİĞİ OLAN İSTASYONLU BAYİLİK LİSANSI VEYA NOTER ONAYLI OLARAK TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE İBRAZ EDECEKLERDİR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
-İstekli: bir Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir. -İstekli: bir Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu?nun bayisi olduğuna dair bayilik belgesi ve bayilik sözleşmesi veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir. -T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik lisansı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE TEK BİR SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLAN ‘AKARYAKIT TEMİNİ İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.