PEYZAJ SAHALARI TANZİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR.
BELEN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLLET BAHÇESİ İLAVE İŞLER YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2022/579278
1-İdarenin
a) Adresi : Muhlisali Mahallesi Kurtuluş Caddesi BELEN/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3264412100 – 3264414546
c) Elektronik Posta Adresi : belen@belen.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 70 adet özel imalat bank ve 15 adet çardak içleri oturak yapılması, 7’şer adet orta duvar süsleri ile
2 adet giriş tagları yapılması, 65 adet ahşap korkuluk modülü yapılması ve 850m² havuz yalıtımı
yapılması işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Hatay İli Belen İlçesi Muhlisali Mahallesi Mevcut Millet Bahçesi İçerisi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MUHLİSALİ MAHALLESİ MARAŞAL ÇAKMAK CADDDESİ NO:18 31350 BELEN / HATAY
1. KAT ÇOK AMAÇLI TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 29.06.2022 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki gör evliler ile ilgisine
göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgil er idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) ALT YAPI İŞLERİ XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ
Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi, Peyzaj Mimarı ve Mimar
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
9.06.2022 08:58 İlan Önizleme
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx 2/2
7. İhale dokümanının görülmesi:
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUHLİSALİ MAHALLESİ MARAŞAL ÇAKMAK CADDDESİ NO:18 31350 BELEN / HATAY 2. KAT FEN İŞLERİ BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif
birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Özel Teknik Şartname , İdari Şartname, Sözleşme ve Ekleri bir bütün olup; tüm hükümleri dikkate alınarak yerine getirilecektir.