RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI OLARAK YIKIM KARARI ALINAN 13 ADET KAÇAK YAPININ YIKILMASI

 BELEN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI OLARAK YIKIM KARARI ALINAN 13 ADET KAÇAK YAPININ YIKILMASI yapım işi 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                        : 2021/636156

 • İdarenin
 1. Adresi : Muhlisali Mahallesi Kurtuluş Caddesi BELEN/HATAY
 2. Telefon ve faks numarası : 3264412100 – 3264414546
 3. Elektronik Posta Adresi : belen@belen.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

 

 • İhale konusu yapım işinin
 1. Niteliği, türü ve miktarı : RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI OLARAK YIKIM KARARI ALINAN 13 ADET

KAÇAK YAPININ YIKILMASI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı yer : Belediyemiz Sınırları içerisinde Mahal Listesinde belirtilen adres ve yapılarda
 2. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                                      : Yer tesliminden itibaren 5 (Beş) takvim günüdür.

 

 • İhalenin
 1. a) Yapılacağı yer : MUHLİSALİ MAHALLESİ MARAŞAL ÇAKMAK CAD. NO:41/A ÇOK AMAÇLI TOPLANTI SALONU 31350 BELEN / HATAY
 2. b) Tarihi ve saati : 10.2021 – 09:00

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  • İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
    • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    • Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici
   • İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   • Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
  • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 • Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  • İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 • İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Y2 GRUBU Yıkım Müteahhitliği Yetki Belgesi

 

 • Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  • Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

 • Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSİ

 

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre

 

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

 1. İhale dokümanının görülmesi:
  • İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  • İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

 

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUHLİSALİ MAHALLESİ KURTULUŞ CADDESİ NO:68 31350 BELEN / HATAY KAT FEN İŞLERİ BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 15 (OnBeş) takvim günüdür.

 

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif

 

 1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

 1. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.