Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi:21
Yasal Kapsam:13 b/3
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet:3. adım 485.689,00 – 3.709.717,00
Ortak Alım:Hayır
Sınır Değer:Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında
E-İhale:Hayır

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

BELEN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2021/675541

 

1-İdarenin
a) Adresi:Muhlisali Mahallesi Maraşal Çakmak Caddesi 41 31350 BELEN/HATAY
b) Telefon ve faks numarası:3264412100 – 3264414546
c) Elektronik Posta Adresi:belen@belen.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:290.000 litre Euro Dizel Motorin ve 2.500 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Yüklenicinin araçları ile getirilen sözleşme konusu malın teslim yeri Destek Hizmetler Müdürlüğü Garaj Amirliğidir. Akaryakıtın Belediyemize teslimine kadar meydana gelebilecek her türlü zarar ziyan yükleniciye ait olacaktır.
c) Teslim tarihi:İdare; İhale miktarı belirtilen akaryakıtların tamamını bir defada almayıp 01.01.2022- 31.12.2022 tarihleri arasında idarenin ihtiyacı doğrultusunda peyder pey alacaktır. Alım şekli Teknik Şartnamede belirtilen hususlar doğrultusunda olacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Muhlisali Mahallesi Maraaşal Çakmak Cad. No:68 Kat 1 Belen Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati:22.11.2021 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

– İstekliler; bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise t.c. enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi veya noter onaylı olarak teklifleriyle birlikte ibraz edeceklerdir.

– İstekliler; bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan ilgili kuruma hitaben alınmış akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu’nun bayisi olduğuna dair bayilik belgesi ve bayilik sözleşmesi veya noter onaylı olarak teklifleriyle birlikte ibraz edeceklerdir.

– İstekliler, t.c. enerji piyasası düzenleme kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik lisansı veya noter onaylı olarak teklifleriyle birlikte ibraz edeceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
-İstekli: bir Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir. -İstekli: bir Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu?nun bayisi olduğuna dair bayilik belgesi ve bayilik sözleşmesi veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir. -T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik lisansı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilmiş olan ‘akaryakıt temini işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muhlisali Mahallesi Maraaşal Çakmak Cad. No:68 Kat 1 Belen Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.