Belen Belediyesi
Belen Belediye Meclisi Nisan ayı ikinci oturumunda Doğapark Proje İhalesinin iptalini 8’e 6 oyla oy çokluğu ile onayladı.
Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, başkanlığında gündemindeki maddeleri görüşmek üzere Cuma günü toplandı.
Belen Belediyesi eski Başkanı Cemil Yılmazlar döneminde 29 yıllığına ihale edilen Doğapark ihalesinin iptaline ilişkin Nisan ayının ilk meclis oturumunda gündem maddesi olarak meclise sunulmuş ve meclis, iptal talebine ilişkin teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale etmişti.
İmar Komisyonu Başkanı Başar: “İhalede Hukuka Aykırılıklar Var”
İmar Komisyonu Başkanı Ali Başar, komisyonun hazırladığı raporu meclis kürsüsünde okudu. Başar, “Belediye Meclisinin 04/04/2016 tarihli toplantısında gündemin 12. Maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun, komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;
1-Yapı Ruhsatı intifa hakkı ihalesi 12.08.2011 tarihinde yapılmış olmasına rağmen 27.05.2013 tarih ve 2013/40 sayı numarası ile 2013 yılında düzenlenmiştir.
2- 27/05/2013 tarih ve 40 sayılı Yap Ruhsatının düzenlenmesine esas olan imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı ve uygulama imar planına esas onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt rapor ile dilekçelerine ekli aplikasyon krokisinin alınmadığı tespit edilmiştir.
3- 03/07/2015 tarihli Yapı Tatil Zaptında da tespit edildiği üzere söz konusu inşaatta;
a) Düğün Salonu: Düğün salonu projesinde açık alan olarak görülmekte olup her hangi bir bina yapısı bulunmamaktadır. Yapı Ruhsatında düğün salonu olarak 212,5 metrekare bir yapı alanı için yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Ancak yerinde yapılan tespitte 900 metrekare kapalı alana sahip çelik konstriksüyon bir yapıya rastlanmıştır.

b) Futbol Halı Saha: İntifa hakkı ihalesinde 1500 metrekare olarak işlem yapılmış olup söz konusu yapıya ilişkin düzenlenen yapı ruhsatında 223 metrekare olarak ruhsatlandırılmış olup projesinde yapılan incelemede her hangi bir ölçülendirme olmadığı görülmüştür. Yerinde yapılan incelemede söz konusu futbol halı sahasının 30×50 metre boyutlarında toplamda 1500 metrekare alanda yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle futbol halı saha olarak adlandırılan yapı, ruhsatına aykırı olarak yapılmıştır.

c) Açık Havuz : Projesinde 12,50x 25,00 metre boyutlarında toplam 312,50 metrekare bir alana sahip yapı bulunmaktadır. Söz konusu Açık havuz yüzme amaçlı olarak yapıldığı taktirde Yapı Ruhsatına tabii yapılar grubuna girmektedir. Ancak söz konusu parselle ilgili düzenlenen yapı ruhsatında her hangi bir ibare bulunmamaktadır. Bu nedenle kaçak yapı durumuna girmiştir.

ç) A Blok(İdari Bina): Projesinde Zemin kat 88,66 metrekare, 1. kat 139,94 metrekare olmak üzere toplamda 228,60 metrekare kapalı alana sahip yapı planlanmıştır. Düzenlenen yapı ruhsatında söz konusu yapıya ait her hangi bir bilgi bulunmamaktadır. Yerinde yapılan incelemede düzenlenen yapı ruhsatına aykırı olarak 2 katlı toplamda 300 metrekare alana sahip bir yapı tespit edilmiştir.

d) B Blok ( Yüzme Havuzu Müştemilatı): Projesinde 212,50 metrekare alana sahip bir yapı tespit edilmiştir. Ancak alana ait düzenlenen yapı ruhsatına söz konusu yapıya ait herhangi bir ibare bulunmamıştır. Yerinde yapılan inceleme de ise; yapı ruhsatına aykırı olarak 212,50 metrekare müştemilat binası olarak yapılmış bir yapıya rastlanmıştır.

e) Ayrıca alanda yapılan incelemeler de hem projesine hemde yapı ruhsatına aykırı olarak yapılmış, 14,5×22 metre boyutlarında toplamda 319 metrekare alana sahip basketbol sahası ile 10,5×33,5 metre boyutlarına sahip toplamda 351,75 metrekare alanda yapılan inşaatı tamamlanmamış çelik konstrüksüyon bir yapıya daha rastlanmış olup söz konusu yapının ne amaçla yapıldığı tespit edilememiştir.
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/07/2015 tarih ve 192 sayılı kararında da belirtildiği üzere; söz konusu intifa hakkı ihalesi sözleşmesine esas düzenlenen Yapı Ruhsatı 3194 sayılı İmar Kanununun 22 nci maddesi ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57. maddesine aykırı düzenlenmiştir.

Ayrıca, söz konusu Yapı Ruhsat ve eki projelere aykırı olarak yapılan tesisin yapı kullanma izin belgeleri bulunmadığı halde, bu yerin mesafe tespit krokisinde halı saha, yüzme havuzu ve kafe-restoran olarak gösterildiği, tesiste yer alan idari hizmet binası, soyunma odaları ve diğer müştemilatların krokide gösterilmediği, düğün salonu olarak kullanılan binanın kafe-restoran şeklinde gösterildiği ve düğün salonu için 28/06/2013 tarih ve 874 nolu işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendiği, bu suretle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine aykırı hareket edildiği anlaşılmaktadır.

Tüm bu inceleme tespitlerin çerçevesinde Belediyemiz Meclisinin 04/04/2016 tarihli toplantısında gündemin 12 inci maddesinde yer alan Doğapark Spor Kompleksi ihalesinin iptali hususu komisyonumuzca uygun mütalaa edilerek gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup yüce meclise arz olunur.”
Plan Bütçe Komisyon Raporu: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 19. Md.’ye aykırı işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün raporunda da belirtilen¸ suretle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 16 ve 17 nci maddelerine aykırı hareket edildiği” dile getirilen Plan Bütçe Komisyonunun hazırladığı rapor mecliste okundu. Raporda şu görüşler dile getirildi:
“Belediyemiz Meclisinin 04/04/2016 tarihli toplantısında gündemin 12. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun komisyonumuzca yapılan incelemesi neticesinde; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/07/2015 tarih ve 192 sayılı kararında da belirtildiği gibi,
1- Fatih Mahallesi 24a-4d imar paftasında bulunan alanın intifa hakkı tesisi suretiyle 1 adet 1500 metrekare halı saha yapılması şartıyla 29 yıllığına kiralanmasına ilişkin ihalenin ilan yapılmadan gerçekleştirildiği, borcu yoktur yazısı ibraz etmeyen isteklilerden Halil İbrahim TUFAN ve Yalçın KAYI’ nın ihaleye katılımının sağlandığı, ihalenin Halil İbrahim TUFAN’ın üzerine bırakıldığı, bu suretle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 16 ve 17 nci maddelerine aykırı hareket edildiği,
2- Söz konusu ihale sonucunda imzalanan sözleşmeye aykırı olarak, 18/08/2011 tarihinde halı sahanın yanında yüklenici tarafından basketbol sahası, tenis kortu, sauna, kafeterya, market ve kapalı spor merkezi, belediye tarafından da yüzme havuzu yapılmasını içeren ek protokol düzenlendiği, düzenlenen bu protokolle ihale şartnamesinde esaslı bir değişikliğe gidildiği, yeni yapılan protokolle ihale sözleşmesinin yüklenici lehine ve belediye aleyhine değiştirildiği, bu suretle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 19 uncu maddesine aykırı işlem yapıldığı,
3- Yine söz konusu ihaleye ilişkin imzalanan sözleşmede belediye tarafından havuz yapılması öngörülmemesine rağmen 18/08/2011 tarihinde imzalanan protokolle belediye kaynakları kullanılarak havuz yapılması kararının alındığı, havuzun doğrudan temin yöntemiyle ihalesiz yapıldığı, bu iş için belediye bütçesinden ihale sözleşmesine aykırı olarak toplam 978.200,00 TL harcama yapıldığı, yapılan bu işlemler ile belediyenin zarara uğratıldığı ve yükleniciye menfaat sağlandığı, bu suretle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 19 uncu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı hareket edildiği ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesinde tanımlanan kamu zararının oluştuğu,
hukuka aykırılıklar tespit edildiğinden dolayı, gündemin 12. maddesinde görüşülen Doğapark Spor Kompleksi ihalesinin iptali hususu komisyonumuzca uygun mütalaa edilerek gerekli meclis kararının alınması için keyfiyet meclise ait olup yüce meclise arz olunur.”
Başkan Vurucu: “Sizin yaptığınız yanlışları düzeltiyoruz”
Komisyon raporlarının okunmasının ardından Doğapark ile ilgili konuşan Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, Doğapark ile ilgili mecliste yaptığı konuşmada uygulanın yanlış olduğunu belirterek; yanlış yapılan uygulamanın düzeltilmek için çalıştıklarını ifade etti. “Yapılan yanlışların düzeltilmesi için çalışıyoruz. Burası kanunla, yasayla mühürlendiği yer değil mi? Maalesef ki; geçmiş dönem yönetimi, Belediyeyi üstünkörü borca sokmuş, bu memleketi borç batağına sürüklenmiştir” dedi.
Yapılan değerlendirmelerin ardından oylamaya geçildi. Yapılan açık oylamanın ardından Belen Belediye Meclisi Nisan ayı ikinci oturumunda Doğapark Proje İhalesinin iptalini 8’e 6 oyla oy çokluğu ile onayladı.